Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit datat entre 1282-1287. Localització: Bibliothèque Nationale de France, Sig. Esp. 478.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.