Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de Las obras del famosissimo philosofo y poeta Mossen Osias Marco cauallero valenciano de nación catalan, a partir de l'edició facsímil i crítica de Vicent Josep Escartí, La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March, 1539 València, Bancaixa, Obra Social; Universitat de València, Patronat Cinc Segles [etc], 1997.

     S'ofereix la numeració correlativa de l'exemplar en números romans.

     Al costat de cada poema es facilita el número d'orde segons l'edició de Bohigas: Ausiàs March, Poesies, a cura de Pere Bohigas, edició revisada per Amadeu Soberanas i Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino ("Els Nostres Clàssics", B, 19), 2000.

     S' ha modificat la brillantor, el contrast i l' enfocament per millorar la lectura.