Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
IndiceSiguiente


Abajo

Las obras del famosissimo philosofo y poeta Mossen Osias Marco

cauallero valenciano de nacion catalan / traduzidas por Don Baltasar de Romaní / y diuididas en quatro Canticas: es a saber: Cantica de Amor / Cantica Moral / Cantica de Muerte y Cantica Spiritual. Derigidas al excelentissimo señor el duque de Calabria

ANNO M.C.XXXIX.


Nota previa

Aquesta transcripció s’ha realitzat a partir del facsímil de l’exemplar de la Biblioteca Nacional, R/10300, reproduït en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. També s’ha consultat l’exemplar de la Biblioteca Valenciana, Biblioteca G. Mayans, sg. XVI/445.
Criteris

  1. Les lletres capitals que encapçalen la primera paraula del primer vers de cada poesia es transcriuen com a majúscules ordinàries.
  2. Les majúscules ordinàries en què s’escriu la lletra immediatament següent a una capital es transcriuen com a versaletes minúscules.
  3. Prescindim de transcriure la rúbrica “Marco” que encapçala sistemàticament cadascuna de les les estrofes en valencià, així com de la traducció castellana que segueix aquestes encapçalada per la rúbrica “Traducion”.
  4. Prescindim de transcriure les signatures de quadern que apareixen al marge inferior dret d’alguns folis recto.
  5. La transcripció aspira a ser plenament paleogràfica, tret de la correcció de l’error tipogràfic freqüent de confondre les lletres u i n.
  6. La resta d’errors de qualsevol mena no els corregim, però sí que n’indiquem en nota a peu de plana la lliçó previsiblement correcta.
  7. Davant les rúbriques que encapçalen els poemes indiquem en nota: entre parèntesi el número de la poesia segons l’edició i entre claudàtors, la numeració corresponent a l’edició de Pagès, amb indicació dels versos quan la poesia no apareix completa. Exemple (1) [1: 1-40] indica que la poesia 1 de l’edició que transcrivim correspon a la número 1 de l’edició crítica d’Amadeu Pagès, però només apareixen els 40 primers versos.
  -[f. Ir]-     -[f. Iv]-     -f. IIr-  

ArribaAbajo¶ Cantica primera de Amor.1
ArribaAbajo¶ Capitulo primero.2


AXi com cell / quen lo somnys delita
E son delit / de foll pensament ve
Ne pren a mi / quel temps passat me te
Limaginar / que altre be noy habita:
Sentint venir / laguayt de ma dolor  5
Sabent de cert / quen sens mans he de jaure
Temps per venir / en ningun bem pot caure
So ques no res / en mi es lo millor.

¶ Al temps passat / me trobe gran amor
Amant no res / puix tot es ja finit  10
Daquest pensar / me so jorn em delit
Mas quant lo pert / sesforsa ma dolor:
Si com aquell / qui es jutjat a mort
E de llonch temps / la sap e sa conorta
E creurel fan / que li sera estorta  15
El fan morir / sens vn punt de recort.
-f. IIv-

¶ Plagues a deu / que mon pensar fos mort
E que passas / ma vida en durment
Malament viu / qui te son pensament
Per enemich / fentli de mals ha port:  20
Que com lo vol / dalgun plaher seruir
Prenlin axi / com dona ab son infant
Que si veri / li demana plorant
Ha tant poch seny / que nol sab contradir.

¶ Fora millor / ma dolor soferir  25
Que no mesclar / poca part de plaher
Entre aquells mals / quem giten de saber
Com del plaher / passat me conue exir:
Llanc mon delit / dolor se conuerteix
Dobles lafany / apres dun poch repos  30
Si col malalt / que per vn plahent mos
Tot son menjar / en dolor se nodreix
-f. IIIr-

¶ Com lermita / que enyorament nol creix
Daquells amichs / que hauia enlo mon
Tant ha lloch temps / que enlo poblat no fon  35
Per cas furtuit / hu dells li apareix
Qui los plahers / passats li renouella
Si quel passat / present li fa tornar
Mas com sen part / les forçat congoxar
Lo be confuig / ab grans crits mal apella.  40
ArribaAbajo¶ Capitulo.II.3


PRenmen axi / como al patro que en platja
Te sa gran nau / e pensa hauer castell
Vehent lo sol / esser molt clar e bell
Creu fermament / dun ancora sats haja
E sent venir / soptos vn temporal  5
De tempestat / he temps incomportable
Lleua juhi / que si es molt durable
Sercar los ports / mes que aturar li val.
-f. IIIv-

¶ Moltes veus es / quel vent es fortunal
Tant que no pot / surtir sens lo contaari4  10
E cella clau / quins tanca dins larmari
No pot obrir / aquell matex portal:
Axim apres / trobant me enamorat
Per sobres alt / quim ve de vos may mia
De no amar / desalt ne te la via  15
Mas vn sol pas / meu noy sera trobat.

Menys que lo peix / es enlo bosch trobat
E los lleons / en laygua an lur so jorn
La mia amor / per null temps pendra torn
Sols conexent / que de mius doneu grat  20
E fiu de vos / quem sabreu be conexer
E conegud / nom sera mal grayda
Tota dolor / hauent per vos sentida
Lladonchs veureu / les flames damor creixer.
-f. IIIIr-

¶ Si mon voler / hedad mal ha pareixer  25
Creheu de sert / que ha vera amor nom lluny
Puix que lo sol / es calt al mes de Juny
Hart mon cor / flach sens algun grat mereixer
Altre sens mi / daço mereix la culpa
Vullauli mal / com tan humil seruent  30
Vos te secret / per son defalliment
Est es amor / que mi amant enculpa.

¶ Ma voluntat / ab la raho sen volpa
E fan acort / la calitat seguint
Tals actes fent / quel cos es defallint  35
En poch de temps / vna gran part de polpa:
Lo poch dormir / magreça al cos ma costa
Doblam lenguir / per contemplar amor
Lo cos molt gras / trobant se dormidor
No pot dar pas / en aquesta aspra costa.  40

  -f. IIIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.III.5


AXi com cell / que desija vianda
Per apagar / sa perillosa fam
E veu dos poms / de fruyt en vn bell ram
E son desig / egualment los demana
Nol complira / fins part haja ellegida  5
Si quel desig / vers lun fruyt se decant
Axi ma pres / dues dones amant
Mas elegesch / per hauer damor vida

Si com la mar / se plany greument e crida
Com dos forts vents / la baten egualment  10
Hu de lleuant / e altre de ponent
E dura tant / fins lun vent ha jaquida
Sa forsa gran / per lo mes poderos
Dos grans desigs / han combatut ma pensa
Mas lo voler / vers lu seguir dispensa  15
Yoluos publich / amar dretament vos
-f. Vr-

E no cuydeu / que tant ignocent fos
Que no vehes / vostrauantatge gran
Mon cos no cast / sestaua congoxan
De perdre lloch / qui lera delitos:  20
Una raho / fon abell de sa part
Dient quenell / sepren aquest amor
Sentint lo mal / e lo delit major
Si quell content / cascu pot esser fart.

¶ Lenteniment / a parlar no vench tart  25
E planament / desfeu esta raho
Dihent quel cos / ab sa complexio
A tal amor / com lo llop / o renart
Qui llur poder / damar es llimitat
Car no es pus / que apetit brutal  30
E si lamat / vehent dins sa fornal
No sera plant / he molt menys defensat
-f. Vv-

¶ Ell es qui vens / la sensualitat
Si be no es enell / prim mouiment
Enell esta / de tot lo jutjament  35
Sert guiador / es dela voluntat
Qui es aquell / qui en contra dell reny
Que voluntat / per quil fet sexecuta
La torch senyor / y si ab ell disputa
Ella per fi / se guia per son seny.  40

¶ Diu mes auant / al cos ab gran endeny
Vanament vols / e vans son tos desigs
Car dins vn punt / tos desigs son fastigs
Romans ne llas / tots jorns ne prens enseny
Ab tu mateix / delit no pots hauer  45
Tant est grosser / que amor no nes seruit
Volenteros / acte de be es dit
Edaquest be / no sabs tu lo carrer.
-f. VIr-

¶ Si be complit / lo mon pot retenir
Per mi es lom / en tan soberan be  50
E qui sens mi / sperançal rete
Es foll o pech / o terrible grosser
Aytant com es / lenteniment pus clar
Es gran delit / loque perell se pren
E son pyllart / es soptil pensamen  55
Qui de fins pasts / nol jaqueix endurar
ArribaAbajo¶ Capitulo.IIII.6


AMor se dol / com breument yo no muyr
Pus no li fall / per esser de mi fart
Car sos mals gins / man portat en tal part
Que mon delit / es quant deplor abuyr
E de mon dany / yo no so mal mirent  5
Car so forçat / dentrar dins tal preso
Quel seny tinch pres / larbitre y la raho
Amor ho te / per seu forçadament.
-f. VIv-

¶ Yo fas tot quant / me diu lo pensament
E si hagues / tant seny com Salamo  10
Fora tot poch / en dar occasio
Que no temes / a son gran manament:
Cell qui no sent / que pot fer molt amor
Yo li perdon / si de mi va trufan
Piramus volch / morir passat dun bran  15
E per senblant / mort Tisbe vol passar.

¶ Sino es pech / quis deu marauellar
Dalgun cas fort / quesdeuingua en lamant
Lom fora seny / no pot ser ben vsant
Tal me confes / donchs nom vullar7 culpar.  20
Amor apres / lo carrech si fallesch
Car so abstret / de seny e de saber
E res no fas / en contra son voler
Desijant be / la dolor li graexch.
-f. VIIr-

¶ Estant apart / he sols yo mempegueigch  25
Ymaginant / ço que deuria fer
De executar / no dech hauer sper
Puix lo primer ensaix / no ensegueixch:
Limaginar / amor me vol rependre
Tan llargament / ab vergonyam refrena  30
Com se fara / que ab cara serena
Haja poder / de ma raho stendre.

¶ Los fets de amor / yo no puch ben entendre
De gran contrast / ma opinio es plena
Hora en lo jorn / que no sent hulla pena  35
Pensant en so / que vinch al arma rendre:
Si altra veu / limaginar mi porta
Per dar senyal / que yo sia cregut
Suplich la mort / que en tal cas majut
E si nom val / ma veritat jau morta  40

  -f. VIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.V.8


SI com vn rey / de tres ciutats senyor
Que tot son temps / la plagut guerrejar
Ab lenemich / que dell nos pot vantar
May lo vence / menys de ser vencedor:
Ans sil mati / lenemich lo vencia  5
Ans del sol post / pel rey era vençut
Fins quen la host / contral rey fon vengut
Un soldader / que lo rey desconfia.

¶ Lladonchs lo rey / perde la senyoria
De les ciutats / sens vlla possehir  10
Mas lenemich / dues lin volch jaquir
Dant fe lo rey / que bon compten retria:
Com a vassall / la renda despenent
A voluntat / del despossehidor
De laltra vol / que no sia senyor  15
Ni sia vist / que lin vinga sment.
-f. VIIIr-

¶ Lonch temps amor / per enemich lo sent
Mas james fon / quem donas vn mal jorn
Que en poch instant / no li fes pendre torn
Foragitant / son aspre pensament:  20
Tot ma vençut / ab sols sforç dun cos
Ne la calgud / mostrar sa potent forsa
Los tres poders / que en larma son me forsa
Dos men jaqueix / del altre vsar no gos.

¶ E no cuydeu / quem sia plahent mos  25
Aquest vedat / ans vedare de grat
Si be no puixch / remembrar lo passat
Molt es plahent / la carrega en mon dos
James venço / fon plaher del vençut:
Sino de mi / quem plau que amor me vença  30
Hem tinga pres / ab sa visible llença
Mas paren be / sos colps en mon scut.
-f. VIIIv-

¶ De fet que fuy / a sa merce vingut
Lenteniment / per son conseller pres
E mon voler / per algutzir lo mes  35
Dant fe cascu / que may sera rebut:
En llur merce / lo companyo membrar
Seruint cascu / llealment son ofici
Si que algu dells / no sera tan nici
Quen res contrast / que sia de amar.  40
ArribaAbajo¶ Capitulo.VI9


COlguen les gents / ab molt alegres festes
Lloant a deu / entremesclant deports
Plasses / carrers / e delitables orts
Sien sercats / ab recort de grans gestes
E vaja yo / los sepulchres sercant  5
Interrogant / animes infernades
E respondran / car no son comparades

Daltre que mi / en son continu plant.
-f. IXr-
¶ Cascu requer / e vol a son semblant
Per so nom plau / la pratica dels vius  10
Dimaginar / mon estat son esquius
Si com dom mort / prenen de mi espant
Lo rey Chipra / presoner dun heretge
En mon esguart / no es mal ahuyrat
Car so que vull / no sera may finat  15
De mon desig / nom pora guarir metge

¶ Cell Exion / quil buytrel menjal fetge
E per tostemps / brota la carn de nou
E son menjar / aquell ossell may clou
Pus fort dolor / daquestam te lo setge  20
Car es vn verm / quem rou la mia pensa
Altre lo cor / que may cessen de rompre
E llur treball / nos pora enterrompre
Sino ab so / que dauer nos dispensa.
-f. IXv-

¶ E si la mort / nom dugues tal ofensa  25
Fer mi absent / duna tan plaent vista
No li agraexch / que de terra no vista
Lo meu cos nuu / qui de pahor no pensa:
De perdre pus / que lo ymaginar
Los meus desigs / no poderse complir  30
E sin coue / mon darrer jorn finir
Seran donats / termens a ben amar.

¶ E si en lo cel / deu me vol allojar
A hon lo be / es ab tot compliment
Alli sabre / de vos complidament  35
Si desta mort / vos ha calgut plorar
Penedintuos / com per poca merce
Mor lignosent / e per amaruos martre
Cell qui lo cos / del arma vol departre
Si ferm cregues / queus dolrieu de se  40

  -f. Xr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.VIII.10


11 MAlventuros / no deu sercar ventura
Cruar se deu lo front / quant la nomenen
No dslloan12 / los qui fauor ne prenen
Entreposant / llur bon inginy e cura
Algu no deu / son juy tan prest hauer  5
Que cell desllou / qui ventura volch fenyer
No virtuos denegant li atenyer
So que los fills / han menys dalgun saber.

¶ Ellexme donchs / de ser auenturer
Si be nom puch / tant retraure ne strenyer  10
Que contra della / me pogues tant empenyer
Si que fogis / a son peu molt llauger.
Senyor es gran / bens mundans regidor
E son juy / es al hull amagat
Ferint vos lla / hon sereu delitat  15
E quel delit / vingues sols per amor.
-f. Xv-

¶ Llonch es lo temps / del continu dolor
Apart de tras / sinch anys son ja passats
Quem fug delit / com y son acostats
Fent me sentir / fret apres de calor  20
Diuersitat / de casos aportant
Per degastar / damor lo benifet
Dels bens damor / conseruador sen ret
Fora content / yo quen sou desijant

¶ A deu ne al mon / no so darmor13 clamant  25
Car be a dat / aygua a ma gran set
No sadollant / mas compte li nes fet
Complir no pot / lo que so desijant
E no mereix / algun reprenyment
Car del cel terç / eguals forses nos fa  30
Segons cascu / a amar dispost esta
Aytant streny / enell son manament.

  -f. XIr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.IX.14


15 TOt entenent / amador mi entenga
Puix mon parlar / de amor no saparta
Y lamador / quen apetit se farta
Lo meu parlar / no pens que be comprenga
Tres amors son / per hon amadors amen  5
Lu es honest / e laltre delitable
Del terç me call / ques lo profit amable
Per quils amats / llur amant no reamen
¶ Los dos vnits / en nos se poden pendre
Si llurs dos fochs / han lloch en nos dencendre.  10

¶ Aquests volers / a desig han acorrer
Seguint cascu / sa propia natura
Lo cos qui es / corrupte creature16
Als apetits / corruptes ha dacorrer:
Larma que es / per tostemps duradora  15
Bens e virtut / ab llauger peu encalsa
Lamor del cos / en son delit sembalsa
Mas no trobant / son propi sentrenyora
¶ Ladonchs ells junts / mesclat voler componen
Que dura tant / com daquell se consonen  20
-f. XIv-

¶ Tal voler nax / en part per ignorança
Y es compost / de nostres dos natures
E fa quel hom / ab tots ingenis e cures
Vol e no ha / la fi de sa esperança:
Perquell no es / bastant larma complaure  25
E menys lo cos / car mes dels obs li dona
Pujal en alt / e natura la fona
Fa que acort / james pot en lom caure
¶ Tot quant es dom / vol fi de sa natura
Y aquest voler / res del mon no latura  30

¶ Lo seu ver nom / delitables nomena
E desreglat / pren quant les agradable
Aquest fa lom / falsament ser amable
Volent aço / quen ser content nol mena:
Car no vol res / que tot lom no contente  35
Per so enell / lamador no reposa
E tant en hom / aquest voler fa nosa
Com als volers / cosa ygual se presente
¶ Que si hu vol molt / loque poch laltre ayre
No y a molt fer / que de tot assil tire:  40
-f. XIIr-

¶ Daquest voler / los trobadors scrihuen
Que per aquest / dolor mortal nos toca
La racional / part de larma nols broca
Del sensual / los seus apetits vihuen
Esser be pot / que lom simplament ame  45
Darma sens cos / e ab lo cos sens arma
Amant virtut / hom de tal amor sarma
Yl cos es cert / que dun brut voler sarme
¶ Aquests mesclats / vun drap de mescla tixen
Que nos veu be / les colors que dells yxen.  50

¶ Cascu daquests / sa natura soblida
E tant com pot / fa que laltra obeesca
No pas en tant / quen tot de sis parrexca
En part nos mor / mas es quasi adormida
E quant cascu / son apetit treballa  55
Se mostran clar / marauellosos actes
Fahent acort / ab amigables pactes
Y en semblat cas / deuria hauer baralla
¶ Car larma vol / so que la raho dicta
Y en aquest fet / lo cos de mort saflicta.  60
-f. XIIv-

¶ Tot amador / delit no pot atenyer
Fins que lo cos / e larma se acorden
Car sils volers / entre aquests se morden
Aquest amor / nous pora molt empenyer
Ell contral cos / en sos actes se mostra  65
Tollentli quant / natura li atorga
Ya alarma17 fa / beure amarga porga
De dret en dret / no plau natura nostra
¶ Larma per si / contentament no tasta
Si fa lo cos / mas poch e tost se gasta  70

¶ Larma per si / en tal voler nos mescla
Car no es res ne / pot ser son obiecte
Nil cos es pus / que dun brut son effecte
Dels dos vnits / se compon esta mescla
Car lome vol / la voluntat guanyada  75
Seny y saber / dela dona que ama
Ama lamant / e tol lonor e fama
Y en fets del cos / es larma delitada
¶ Lo cos james / si cau en be nos farta
Que tant com pot / lo infinit aparta.  80
-f. XIIIr-

¶ Les voluntats / se mostren per les obres
Don se veu clar / com nostrarma sabaxa
El nostre cos / en alt munta sa raxa
Per quen delit / el y larma son pobres
Per lo delit del cos / larma sinclina  85
Dexant lo seu / desanaturas llunya
Lo cos en alt / a delitar met punya
No conex be / sa natura mesquina
La carn volar vol / e larma saterra
Perque algu / siytaca no saferra.  90

¶ Les voluntats / que de virtut no toquen
Han mouiment / consemblant de a marea
Y enlo comens / metrien gran ferea
A qui sabes / com pugen es derroquen
De tres cordells / amor deu fer sa corda  95
Car hu romp tost / e laltre molt no dura
E trench o flux / du enaltre mort procura
Sil terç noy es / la corda se descorda
Aquest te ferm / y als altres fa que tinguen
E ser nols fa / mas te quen bax no vingen.  100
-f. XIIIv-

¶ Nos pot be dir / com arma y cos pratiquen
Aquest voler / com plahuen o es desplahuen
Hu sent content / los poders daltre cahuen
E agraviat / ses forses multipliquen
Car moltes veus / lapetit del cos cessa  105
Si cab lo seu / es obs que larma esforce
E altra veus / es obs quel cos se force
Per amansar / a larma ques opressa
¶ Tots de per si / han obs que fam los toque
quel desig / del hu a laltre broque.  110

¶ Sil apetit / rahonable sa greuja
Del cobejos / seguir no es marauella
Car tant com pot / per delit aparella
Que larma al cos / en mal hostal la leuja
Al infinit / no per si lo cos guarda  115
Larma per si / de tot exces senuja
Junts acordants / en delit cascu puja
Tant com saber / la errada larma tarda
¶ Aço esdeue / com del cos volers fluixen
Lla donchs los tels / de sos vlls desengruixen.  120
-f. XIIIIr-

¶ Larma y lo cos / cascu en laltres delita
Delits dolors / entrells los se partexen
Les passions / du en altres pareixen
Speriment / als pechs trau de sospita:
Mas algu dells / no es tan soportable  125
Que totalment / per laltre sauorresca
Fastig y oblit / fan que amor pereixca
O almenys no es / per ygual temps durable.
¶ Y enlos mes / per part del cos spira
E molt es veus / per oblit o per yra.  130

¶ Per nostres vlls / lo cor damor sinflama
Toch desijant / don voler crex o fina
Temprat sper / la voluntat afina
E perdut ell / amor de mort se clama
Son fill e net / son desig y esperança  135
E nols ve lluny / pahor quils fa gran brega
Tals passions / amador no les nega
Aquest amor / cau enesta balança
¶ Cascu daquests / a laltre vencre18 tenta
E siu complex / amor e si destenta.  140
-f. XIIIIv-

¶ Per nostres senys / amor darma comença
Mas vol per si / virtuts e sauiesa
Aquest amor / per sols entendre es presa
Amant lo be / del qual ha conexença
Del be honest / aquest amor pren forma  145
Es feta gran / segons les parts sacorden
E los volers / quen surten no discorden
Multiplicant / los bens don ellasforma
¶ Lo qui lateny / en ser content sa costa
Por no acull / ne sperança decosta.  150

¶ Quals son aquells / que amor honest los force
De amar per si / virtuts en vna dona
Y saben cert / que tots la volen bona
Perquel delit / del hom durar se force:
Non se alguns / que separats lo senta  155
Menys de saber / sentir dins ells sa obra
De laltre amor / nom deferma lin sobra
De fastig reb / o de oblit empenta
¶ Aquest amor / es philosophal pedra
Que alla hon cau / ço que res no val medra.  160
-f. XVr-

¶ Aquell amor / hon Venus aças regna
A nostre cors / en semps ab larma guarda
A molts plahers / e dolors no es tarda
En cor honest / moltes vegades regna
Torba lo seny / subtilitats enfosca  165
E sa dolor / durment homella vella
Solassos vol / e prestament los cela
Qui nes plagat / la raho te molt fosca
¶ Perque no pot / honest amor percebre
Que de ardiment / no pot sentir la llebre  170

¶ Los apetits / sensuals larma lliguen
Donchs tots aquells / qui del tot Venus tira
Molt foscament llur enteniment mira
Per los sechs fochs / qui lespirit abriguen19 .
Los escolans / de qui Venus es mestre  175
Lo contemplar / jaqueix en prenint lacte
Voler no cast / executos20 sens pacte
Donda cos brau / domestich fal campestre
¶ Fahent sentir / passio molt extrema
Jau endurllit / vn hom de vida sem a  180
-f. XVv-

¶ Lamor quem ve / tota de part de larma
Enles virtuts / y en lentendre londressa
Aquest voler / simple deu sendressa
He pot ser tant / quels altres tots desarma
Pero en mi / trobant lloch tots caygueren  185
Mogud cascu / per la sua semblança
Dos colps senti / donals cascu sa llança
Actes cascu / dins en mi cometeren
¶ Hu dona llum / per silaltre tenebra
E tots justats / salut: delit: e febra  190

¶ Dins lesperit / de gran fauor abasta
y en mos delits / passions nol congoixen
Al cos mesqui / sens fastig nol afleixen
Ne pot sentir be / si lo mal no tasta
Tant com lo cos / sa passio gran leixa  195
Del sperit / es la preso pus ampla
E ses virtuts / e potencies exampla
Si que no veu / tras paret mas perreixa
¶ Sa pura mor / per interes nos causa
E la del cos / es curt plaer sa causa.  200
-f. XVIr-

¶ Yo nom defenh: que amor ami nom tente
Daquell voler / que arma y cos abrasen
Aquest voler / mes natures la trassen
Per dues parts / me vindra quem contente:
Axi com lom / porra mes gloria atenyer  205
Quant nostra carn / ab larma sera junta
Amor ami / en delitos grau munta
Quant dos lligams / arma y cos han estrenyer
¶ Car moltes veus / per laltre hu sen presona
E no es tant fort / lamor dela persona.  210

¶ Quant al meu cos / amor lo desempara
Perquel poder / daquell a pres son terme
En pur amor / mon sperit conferme
Y en aquell punt / resta ma raho clara
Tan gran delit / sent en aquella hora  215
Que los delits / del cos en fastig tornen
E quant del cos / forses en mi retornen
En lo comens / lo meu sperit plora
¶ Mas si del tot / mon cos en forsa torna
En son delit / mon esperit sojorna  220
-f. XVIv-

¶ Aquell amor / per qui ma carn sinclina
Compliment sent / dels bens que Venus lliura
Laltra major / e desta no delliura
Loque mereix / no hay amor no fina
Lonest amor / pero es quim fa viure  225
Lenteniment / daltres bens no salegra
Hon sera donchs / vn amor tan entegra
Quenella hauer / de mals sta delliure.
¶ Amant ami / per consemblant manera
Lo meu delit / cau en aquesta spera  230

¶ Mon esperit / contemplant se contenta
E dintre si / vna persona forja
Della no peus / brassos ne mans ne gorja
Car tot semblant / altre semblant presenta
Solament vull / della tan clara pensa  235
Que res de mi / nol fos cosa secreta
Abta y sabent / e damor fos estreta
La contra fer / prengues en gran ofensa
¶ De son voler / volgues esser celosa
E que per mi / vers mort fos animosa.  240
-f. XVIIr-

¶ Aquella carn / que nostra arma abriga
Lo cel no volch / que contramor fos tolta
E per null temps / raho no la na tolta
Ans tot contrast / ha per cosa enemiga
Tant es ma carn / al delit inclinada  245
Dona no veig / quem alt que no sospir
En possehir / sens fi aquella mir
De tal desig / marma es apassionada
¶ E ma raho / de grat yo la perdria
Sim fa esment / que amor perdre poria.  250

¶ Si com aquell / dela pensa tan vana
Quen aquest mon / lo be sobiran cerca
Y ab gran enginy / en grans delits fa cerca
E veu molts mals / de gloria mundana
Ne pren ami / que amordeifique  255
Si que daquell / contentament vull traure
Se que no te / so quel deman bestraure
Ne troba lloch / on sa influencia fique
¶ Lloch es no ferm / on mon desig repose
Desemparar / ma esperansa no gose.  260
-f. XVIIv-

¶ No conech hom / que sens amar persona
Conega amor / e per deu lo confesse
Yo so aquell / qui per nengun temps cesse
Dimaginar enell / e res nom dona
Desig me fa / enla esperança jaure  265
Durment tant fort / que raho nom desperta
Assats en mi / es causa descuberta
Que pur amor / no pot en dona caure
¶ Mon delit es vida contemplatiua
E roman trist / deuallant enla actiua  270

Lla donchs lo foch / damor be no samaga
E los meus vlls / publich lo manifesten
E les dolors / al cor mes sanchs arresten
E corren lla / hon es donada plaga
Los meus desigs / de punt en punt cambie  275
E ma dolor / no es en vn lloch certa
Ma cara es / de ma color inserta
Serch llochs secrets / e los publichs desuie
¶ Llans men lo lit / dolor mengita fora
Cuyt esclatar / mentre mon vll no plora.  280
-f. XVIIIr-

¶ Mos membres flachs / sobtos mouiment muden
Lo cap al coll / es carrega fexuga
La gran calor / dintre mes venes juga
Perills viuens / a mon sentir recuden:
Pert lo recort / deles coses passades  285
E lo meu cos / me vist sola vergonya
La cura gran / damor tots fets me llonya
E no sen ten / sino en coses pensades
¶ Lexecutar / lo meu desig lesforsa
E no se que / venç aquesta gran forsa.  290

¶ Axi com lor / sobre paper se posa
Segons sera / la bona: o mala sisa
Tal semblant cas / mon sentiment deuisa
Daquest amor / segons en qui reposa:
Si com lo foch / tots humits li contrasten  295
E los sechs llochs / sa forsa obehexen
Axi damor / ses influencies vexen
A tots aquells / hon sos poders sabaten:
¶ Tant fa quant pot / fer la persona amable
E ha tant poder / en nos com lo diable.  300
-f. XVIIIv-

¶ Enlo delit / que arma y cos desigen
Feneix delit / si compliment li basta
Mas los delits / que larma sola tasta
Son duradors / car james la fastigen
Axi com lom / que la mort lo encorre  305
Larma dell viu / ques del finit exida
E laltra part / en lo mon es delida
Car lo finit / en tal cas no la acorre
¶ Axi lo cos / fa mortal amor esser
E larma ab ell / no mostra son dret esser.  310

¶ Si com larnes / daser al colp sengruna
E lo de ferr / vn petit colp lo passa
Quant son vnits / nols destruu res lur massa
Daquests mesclats / surt molt gran virtut vna
Axi amor / subtil e fenit tempra  315
La fenitat / dela del cos ja viua
En sert pas mor / est es amor laxiua
El sperit / junt ab ell se destempra
¶ Amen en semps / elesperit sols ame
Perque tot lom / no trop res que desame.  320
-f. XIXr-

¶ Los homens llechs / qui per amor entenen
En fets diuins / per infusa sciencia
Diuinal es / la lur intelligencia
E sos costums / a creure tots amenen:
Donchs si damor / algun parlar mescapa  325
Que la raho / nol llohe ni laproue
No sia algu / que los dits meus reproue
Dels grans secrets / que amor cobre ab sa capa.
¶ De tots aquells / puch fer apocalipsi
yo deffallint / amor fara eclipsi.  330

Lo mon finit / lo sol: lluna y signes
No correran / per lo cel ni planetes
Per obs daquell / los a fet deu efectes
Ell defallint / cessen llurs fets insignes
Tot axi quant / yo daquest mon traspasse  335
Aquell poder / que a amar nos inclina
Caura del cel / car pus hom no sa fina
En ben amar / ans cascu vem ques llasse.
¶ E si amor veu / querrant sens profit vaja
Enuergonyat / yo creu de son lloch caja.  340

  -f. XIXv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.X21


22FAntasiant / amor ami descobre
los grans secrets / que als pus subtils amaga
Lo meu jorn clar / als altres es nit fosca
Yo visch dasso / que persones no tasten
Tant en amor / mon sperit contempla  5
Que par del tot / fora del cos sa parte
Car mos desigs / no son trobats en home
Sino en tal / que punt la carn nol trobe.

¶ Ma carn no sent / aquell delit sensible
El esperit / obras damor cobeja  10
Daquell sech foch / quels amadors sescalfen
Pauor nom sent / que yo men pogués ardre:
Vn altre esguart / lo meu voler platica
Quant en amar / vos dona si contenta
Que no han cells / qui amadors se mostren  15
Passionats / e contra amor no dignes.

  -f. XXr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.X23


24,25 ¶ Si fos amor / substancia rahonable
E ques trobas / de senyoria ‘ceptre
Bens guordonant26 / e punint los demerits
Entrels millors / sols me trobara fenix
Car yo tot sol / desampare la mescla  5
De llegs desigs / que ab los bons sembolquen
Castich nom cal / puix que aquests nom tentem
La causa llur / en mi es feta nulle.

27¶ Pren men axi / com aquell philosof
Qui per muntar / al be que nos pot perdre  10
Los perdedors / llança en mar profunde
Crehent aquells / lenteniment torbassen
Yo per muntar / al delit perdurable
Tant quant al mon / gros plaer de mi llance
Crehent de fet / quel gran delit me torba  15
Aquell plaher / quen fastig volant passa
-f. XXv-

Als naturals / no par que fer se puxquen
Molts dels secrets / que amor no reuela
Sino aquells / que són estats son martres
No tan subtils / com los ignorants abtes  20
Ami sols donchs / a mostrar sos miracles
Tals quels sabents / no bastan a compendre
E quant ho dich / de mos dits me desmenten
Dant a parer / que folles coses parle
ArribaAbajo¶ Capitulo.XXVI28


29¶ Veles y vents / han mos delits complir
Fahent camins / duptosos per la mar
Mestre y ponent / contra dells veg armar
Xaloch lleuant / los venen subuenir
Ab llurs amichs / lo grech e lo migjorn  5
Fent humils prechs / al vent tramuntanal
Quen son bufar / los sia parcial
Que tots en semps / complixquen mon retorn
-f. XXIr-

¶ Bulliral mar / com la cassola al forn
Mudant color / y lestat natural  10
De fet mostrant / voler tot a res mal
Que sobre si / atur vn punt de jorn
Grans e pochs peix / a recos correran
E sercaran / amagatalls secrets
Fugint la mar / hon son nodrits e fets  15
Per son remey / en terra exiran

¶Los pelegrins / tots en semps votaran
E prometran / molts dons de sera fets
La gran pauor / traura a llum molts secrets
Que als confessors / descuberts no hauran  20
En tal perill / nom caureu del esment
Ans votare / al deu quins ha lligats
De no minuar / mes fermes voluntats
E que tots temps / me sereu de present.
-f. XXIv-

¶ Yo tem la mort / per no seruos absent  25
Perque amor / per mort es anullats
Mas yo no crech / que mon voler sobrats
Puxca esser / per tal departiment
Yo so gelos / de vostre escas voler
Que yo morint / no meta en oblit  30
Sols est pensar / me tol del mon delit
Car vos viuint / no creu se puixca fer.

¶ Apres ma mort / amor perdal poder
Sia tostemps / en yra conuertit
E yo forsat / daquest mon ser exit  35
Tot lo meu mal / sera vos no veher
Odeu perque / terme noy ha en amor
Car prop daquell / yom trobara tot sol
Vostre voler / sabera quant me vol
Tement fiant / de tot lo venidor  40
-f. XXIIr-

Yo so aquell / pus estrem amador
Apres de qui / la vida deus li tol
Puix yo so viu / mon cor no mostra dol
Tant com la mort / per estrema dolor
A be y a mal / damor yo so dispost  45
Mas per mon fat / fortuna cas nom porta
Tot esuellat / ab esbarrada porta
Me trobara / fahent humil respost

¶ Yo desig so / quem pora ser gran cost
Y aquell sper / de molts mals me conorta  50
A mi no plau / ma vida ser storta
Dun cas molt fer / qual prech deu sia tost
Lla donchs les gens nols calra donar fe
Al que amor / fora mi obrara
Lo seu poder / en actes mostrara  55
E los meus dits / ab los fets prouare.

  -f. XXIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XII.30


31¶ Que ma calgut / contemplar en amor
E be sentir / sos amagats secrets
De mos treballs / quins contes men son fets
Vanament he / despesa ma dolor
Tot lo meu seny / y arbitre franch le dat  5
Y lo jouent / seruint ell he despes
Fins al present / no men so may repres

Preant vn mal / per be tan estimat
¶ Mon gran voler / a tengut mi segat
Sens hauer vist / en vos speriment  10
Molt he tardat / en sentir loque sent
Enyor lo temps / que no pot ser cobrat
En tot aquest / nom puch damor clamar
Sino de vos / a qui he be volgut
Hauent me entes / e mal guardo retut  15
Qui es lo dolç / qui dona vol amar.˜
-f. XXIIr [XXIII]-

32,33 ¶ Aquell delit / que larma pot hauer
En contentar / damor la major part
Per mon sentir / regles ne dat e art
Als amadors / freturans de saber:  20
E vos he vist / exir de vostre seny
En mi prenint / delit y en tot mon dir
E veyeu clar / aquell james fallir
Mas mon voler / en mes quels dits ateny.

34¶ O amadors / recortuos loque fon  25
De tots aquells / qui primer son stats
Los degradats / casos damor passats
Yls mals tan grans / quen gestes scrits son.
Ressemblant es / a fort pluja destiu
Portant remor / de trons mostrant rellamps  30
Y en poch spay / los grans barranchs e camps
Aygua no han / que trametan al riu.
-f. XXIIv [XXIII]-
¶ Quals son aquells / amadors que yo viu

Que de amor / durable porten jou
Fort voler hoch / molt poch durant los mou  35
Lo que volran / son apetit desdiu:
Puix res en part / no toquen de virtut
Elesperit / part no tensos delits
Vehent: tocant / son sos desigs cumplits
E tal voler / es tost fart e vensut.  40
ArribaAbajo¶ Capitulo.XIII.35


IA tots mos cants / vull metren oblit
Foragitant / mon gentil pensament
E fin amor / de mis partra breument
Si com fal brut / yo sercare delit
Ja nos conquer / com aquell temps ay mia  5
Ab cobles llas / dances e bon saber
Lo dret damor / no pogui may hauer
Ni en aquest temps / ni quant fauor hauia.
-f. XXIIIIr-

¶ Seguirel temps / ab affanyos despit
Si col dansant / segueix al estrument  10
E mostra be / hauer poch sentiment
Si per vn temps / dansa rostit bollit
En temps passat / mudansa no sentia
Dasom reprench / em tinch per molt grosser
Cuydant saber / tot quant era mester  15
Foll es y pech / quis ven menys de follia.

¶ Si com linfant / qui tem mal esperit
Com li defall / companya de gent
Prenia a mi / que dubtaual trument
Quen dona amor / acostant se la nit  20
Yo desig so / que esser no podria
Car fermetat / enell no pot hauer
Puix no es mes / que destempart voler
E dura tant / com la passiol guia
-f. XXIIIIv-

Si com aquell / qui estal bosch escondit  25
Robant les gents / matant lo defenent
E cuyda ser / a deu humil seruent
Fent li retret / del temps qui la seruit
Apres ami / que a vos amor seruia
Passant afany / sperant lo plaher  30
Amant molt ferm / ab vn escur sper
Puix he peccat / mereixch que punit sia

¶ Molt me reprench / si damor he mal dit
Ne dire mal / de dona al mon viuent
Car si lo sol / es calt naturalment  35
Sino es fret / no deu ser corregit
Perque damor / yo ja mal diria
Quenell no es / de ben fer lo poder
Car fermetat / de donay es menester
E si la ves / per miracle ho tendría  40

  -f. XXVr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XIIII36


LLexant estar / lestil dels trobadors
Quen llur escalf / passen la veritat
E sots jaent / mon voler affectat
Perque nom trop / direl que trop en vos:
Aquest dictat / als que nous hauran vista  5
Res no valdra / car fe noy donaran
E los grossers / que dins vos no veuran
En creure mi / llur arma sera trista

¶ Lull del hom pech / no ha tan fosca vista
Que vostre cos / no jutge per gentil  10
Nol conex tal / col pratich e subtil
Veu la color / mas no sap dela llista
So ques del cos / menys de participar
Ab lesperit / conex be lo grosser
Tall e blancor / pora molt be saber  15
Mas ja del gest / jui no sabra far.
-f. XXVv-

¶ Tots son grosser / en poder explicar
Loque mereix / vn cos bell y honest
Jouens gentils / ben sabents lan request
E famejants los conech endurar:  20
Lo vostre seny / fa ço que altre no basta
Que sap regir / la molta subtilesa
En fer tot be / sadorm en vos peresa
Verge no fos / perque deu ne vol casta.

¶ Sols per a vos / basta la bona pasta  25
Que deu retench / per fer les bones dones
Fetes ne ha assats / molt sabies e molt bones
Mas compliment / dona Teresal tastta37
Hauent en si / vn tal coneximent
Que res nol fall / que tota nos conega  30
Al hom deuot / sa bellesa ensega
Pasts dentenents / es son enteniment.
-f. XXVIr-

Venesians / no han lo regiment
Tan pacifich / com vostre seny regex
Subtilitats / quel entendreus nodrex  35
E del cos bell / sens culpal mouiment
Tan gran delit / tot home entenent ha
E ocupat / se troba en vos entendre
Quel apetit / del cos nos pot stendre
A cobejar so / que naturaus da.  40
ArribaAbajo¶ Capitulo.XV38


Per lo cami / de mort he sercat vida
Hon he trobat / moltes falses monjoyes
Quasi guiat / per les falses ensenyes
So hauengut / a perillosa riba
Si col maluat / quen parays vol cabre  5
E vers linfern / ab cuytat pas camina
Y axi com cell / qui de mig jorn les terres
Va ensercant / per vent de tramuntana.
-f. XXVIv-

¶ Gran es mon dany / segons ma complaxensa
Segons lo ver / es poch lo meu damnatge  10
Yo pert delit / hauent ab dolor liga
E tal com fonch / plach molt a ma natura
En mi no puch / trobar als sino dolre
E de mon be / yol vull e nom alegra
Lo perdre sent / car he perdut dolz habit  15
Del be vinent / non trop carrera franca

¶ Axi com lom / per molta fe que haja
Lexa ab dolor / esta vida mezquina
Perque’no sent / los delits del altisme
E sent aquells / quen esta vida llexa:  20
Ne pren a mi / que delit damor llexe
Ab tal dolor / que no se hon pot cabre
Y ab molta por / espere lo rahonable
Perque no se / com lo sentre payble
-f. XXVIIr-

¶ Si com aquell / quentrar vol en batalla  25
E trobas cor / ans que la experimente
Mas quant se veu / esser prop del encontre
Per gran pauor / fug mostrant les espatles
Ne pren ami / que contra amor mesforse
Fins a venir a ferne lestret compte  30
E quant so prop / de aquell apartarme
Com a vensut / yo abandon mes armes.

¶ Dubtar nom cal / sim son fetes metzines
Ab algun art / son preses mes potencies
Per son voler / tot home del mon ama  35
Y amar nom plau / e damor son mes obres
Per los cabells / a mi sembla quem porten
A tots los fets / que amor me comana
Sin vull fugir / portar no me poden cames
En tal contrast / la mia vida penja.  40
-f. XXVIIv-

¶ Aquell dolç tast / que ab si lacordant tasta
No es en mi / mas dolor del discorde
Qui no es amat / y amor daltre cobeja
No sent gran mal / puix vn terme desija
Yo so aquell / qui en res del mon nom ferme  45
Yo am aqui / no meresch que la ame
E daltra part / veg obres al contrari
De vida y mort / e molt serta paraula

¶ A tot mesqui / vn gran be no li minua
So es de mort / hauer vn molt poch dupte  50
Aquest gran be / yo nose hon te casa
Ni se raho / per que viure desige
Encontra amor / yo aytant no mesforse
Que don oblit / en algu seu cas ficte
Ni mes bastant / si com dabans complaure  55
Yo so en estat / lo qual deu tot hom tembre.
-f. XXVIIIr-

¶ Font son mos vlls / daygua dolsa y amarga
Per quen dolor / y ab delit aquells ploren
Car vna es / la dolor delitable
Y altra ab aquella / poch ne molt sacompanya  60
Com ne perque / a so saber com passa
No sere yo / lo deydor e mestre
Tan solament / a ben sentir ho baste
Romangal juhi / als que mes damor saben

¶ Cascuna part / de sim dona crehença  65
Tant que no se / raho que la defense
Amor de si / gran raho ma donada
Donchs si desam / nom sia dada culpa
Ja los meus fets / raho dome nols porta
Als fats es dat / tot quant a mi seguexca  70
A res a fer / en mi no es larbitre
No tinch res franch sino sola la pensa

  -f. XXVIIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XVI39


En aquell temps / senti deamor delit
Quant mon pensar / mira lo temps present
Lo venidor / nom porti en esment
E lo passat / fon llansat en oblit:
Ja no sera / mon sentiment dormit  5
Quenlo comens / ygnor sa mala fi
Tals fets amor / sol aportar ab si
Que tots sos bens / en dol han conuertit

¶ Lo be damor / clar mostra ab lo delit
Al amador / lo mal qui les vinent  10
Es vn senyal / que no pot ser myntent
Donchs enlo ’goig / se mostra entrestit:
Qui es content / es molt prop dauorrir
En pus breu temps / que de vespre al mati
Grat sobre grat / e cambis fauori  15
Errant es dret / nol plau bregues partir.
-f. XXVIIIIr-

Be desijat / se volta en despit
No te lloch ferm / damor lo sentiment
Sos torn e vist / assats complidament
E veig aquell / de mil colors vestit:  20
De tras ell va / continu penedir
Tal seguidor / nol viu mentres segui
Ab los vlls sechs / de tras sos peus ani
Menant men part / hon tart pogui exir.

¶ Si com lo jorn / va primer que la nit  25
E della es / vn cert demostrament
Va lo delit / damor primerament
Dolor apres / nol vol hauer jaquit
Hauent poder / de tot arres delir
So que ab sa llet / dolsa delit nodri  30
Tot so que nax / delit ho consenti
E corromp si / per strem dolorir.
-f. XXVIIIIv-

¶ Dels mals damor que trobadors han dit
Nose pus fort / que son prest mudament
Lo ferm estat / no dura llongament  35
Seguint aquell / vn nouell apetit
Faent jaquir / so que vol hom seguir
Mon apetit / vol so que no volgui
Volent amar / lla donchs yo auorri
E no volent / ami sens consentir.  40

Serts mals damor / per sa culpa he dit
Altres ne son / fortuna mal mirent
Casos portant / don ve departiment
Donant enyor / y en alguns oblit
La mort amor / breument porta morir  45
Jaquint dolor / aquell qui no mori
E lo qui mor / no tem final juy
Tan com dolor / de son forsat partir.
-f. XXXr-

¶ Los fets damor / nom plau metre en oblit
Ab quils hagui / nel lloch nom cau desment  50
No puch sentir / com los era sin tent
Hon seny no ateny / no es per seny sentit
Lo meu recort / no pot ami suplir
Dar lo delit / que per amor senti
Perdent lo tast / que per aquell tasti  55
A poch instant / son delit viu fugir.

¶ Quant altres bens / de mi yo veig fugir
Enyor aquells / que temps fonch quen fugi
Puix que lo lloch / damor en mi falli
Amor en mi / no troba hon tenyr.  60
Ab la raho / algu no ha sentit
Lo mal damor / o lo delit quen sent
En altre lloch / han ells son sitiament
Y es ja en mi / alterat y marsit.
-f. XXXv-

Tot mudament / es verament fallit  65
Y es damor / lo seu sosteniment
Car de res lom / no pot esser content
Si en vn stat / amor lo te stablit:
Si fermetat / amor fa defallir
Com portara / amor res ferm en si  70
Donchs si amor / en fermetat falli
Raho es gran / enell no la tenir
ArribaAbajo¶ Capitulo.XVII40


LOs ignorants / amor e sos exemples
Crehent quels fets / daquell són estats faula
Reprenen mi / per quen trasport en altre
Prenint delit / en franch arbitre perdre:
A llurs semblants / vun gran miracle sembla  5
E majorment / alguns pus forts articles
Descrehent mort / esser degrat soferta
E quen dolor / delit damor si mescle.
-f. XXXIr-

¶ Foch amagat / nudrid enles venes
Faent gran fum / per via dreta y torta  10
Yra dins pau / e turment molt alegre
Llum clar e bell / ab si portant tenebres
Aquests contrasts / los fins amadors tenten
Dins en vn temps / amor dins ells alloja
E tots aquells / no crehents ser possible  15
Sol de ser nats / natura pren vergonya.

¶ Vehen lo cel / ma natura disposta
Volch influir / dos poders separables
A mi viuents / ab manera diuersa
Cascu prenent / la part a ell condigna:  20
Faent amar / simplement la mi arma
Lo seu semblant / sentit de vici munda
E laltra part / en mi no roman solta
Y en son voler / son decret larma posa.
-f. XXXIv-

¶Aquell amor / ques diu voluntat bona  25
Tan solament / sguarda part honesta
Aquest amor / a fet a mi amable
Per mon semblant / ell mijansant ministre:
E laltra amor / quen delit sentitula
E donestat / es enemich rebelle  30
Marma y cos / per el prenen ses armes
Aportants pau / e guerra tot ensemble.

¶ Aquest amor / per nostres senys nos entra
E fa present / al comun seny y passa
Lo presentat / per sos migs al entendre  35
Don voler crex / tant com lom si delita
Mas per quen grau / delitos lamant puje
Dins en lostal / que Venus lo alleuja
Totes virtuts / e seny dela persona
Son desijats / en seruitut del acte.  40
-f. XXXIIr-

¶ Cells qui amor / bestialment pratiquen
Sens acollir / en part delit dentendre
Sols per la carn / llur apetit se lliga
Que sino brut / plaer no la companya:
Qui vol trovar / amor que null temps folga  45
No la serch lla / hon lo poder se vença
Car tot a res / perdent la sua causa
No es trobat / de aquell algun esser.

¶ Alguns elets / son en espocat nombre
Qui solament / damor desperit amen  50
Daquest amor / participen ab angel
E tal voler / en per null temps se cansa
Los qui amor / ab cos y arma senten
Amant lo cos / e mes la part de larma
Grau de amor / homenyuol atenyen  55
Sobre dos colls / lo jou damor aporten.
-f. XXXIIv-

¶ Puix arma y cos / donen esser al home
Prop de forsat / es entrells lo complaure
Ame lo cos / a son semblant conforme
Ne fa reptar / sils infinits no cerca:  60
Nostre sperit / a son semblant cobeja
E de aquell tots / los actes quen yxen
Mas los volers / que daquest compost naxen
Son mes punyents / que dalgun amor simple.

¶ Dela virtud / es nostra vida exempta  65
Si que lo cos / venç a larma batalles
Sils pochs volers / lo seny del hom no tempra
E donchs quant menys / los qui gran forsa porten
Aquesta amor / lo bon juy no escolta
Tant de la carn / beniuolençal capta  70
Ab cor segur / de vencre aquella tenta
Ses blanes mans / los forts diamants pasten.
-f. XXXIIIr-

¶ Si be amor / les passions auança
En ser primer / desig li dona forsa
E pux delit / lo soste dins son regne  75
Fallint aquest / fallix damor lo ceptre
Noy sia entes / present desonest acte
Car finamor / daltramor se contenta
Sino lateny / viu desperansa sola
A la gran por / segueix lo seu contrari  80

¶ Cell qui damor / del tot nos dexa vencre
Si que raho / de son consell no llunya
No mereix pas / la corona de martre
Daquells passius / no habents altre compte
Sino pensar / hauer llur vida terme  85
Fugint aquell / qui en tal vidals mena
Crehent de ferm / los fets del mon ser ombra
Daquell sol clar / que tot llur cor escalfa.
-f. XXXIIIv-

¶ O bon amor / a qui mort no triunfa
Segons lo Dant / historial reconta  90
E ningun seny / presumir no locupe
Contra tu fort / victoria consegre
Que cossos dos / ab vn arma gouernes
Pel gran delit / que damistat sengendra
Cell qui de tu lo terme pens atenyer  95
No sab de tu / dignorança es dexeble.
ArribaAbajo¶ Capitulo.XVIII.41


¶ Algú no pot / hauer en si poder
De altre amar / contra sa voluntat
Nen se tan fort / ab tanta potestat
De deslligar / los nus que amor sab fer:
Qui és lo foll / reptant me sino am  5
Qui és lo foll / reptant me de amar
Tal passió / ningú la pot forsar
Perque de algu / si be nom vol nom clam
-f. XXXIIIIr-

¶ O ver amor/ / tu inuoch e reclam
Pux mas plagat / nom vuelles42 bandonar  10
Aquell vnguent / que sol medesinar
Les passions / que per tu mal passam:
No sia sols / yo en ta disfauor
Ta pietat / mans juntes yo requir
Nom don merse / mas guardo del seruir  15
Tant am quan tpot43 / hom fer amor amtar44 .

¶ O tu qui est / sobirana dolor
Quant desiguals / los volers fas venir
Not veja tal / o ma torga morir
Dolsam será / dela mort lamargor  20
Mostram la llum / de vera esperança
No pas aytal / com de tu vanam ve
Mas que raho / me consenta prop se
Nom vulles / dar enganosa fiança
-f. XXXIIIIv-

¶ Sí col malalt / de viure te fermença  25
Per alguns mals / que familiars te
Si algun mal / daltre accident li ve
En por de mort / limaginar lo llança:
Ne pren ami / quem era ja no res
Lo mal damor / viuint sobre aquell  30
E per mal nou / a morir vinch perell
Per no ser tal / e com molt major es

¶ O tu amor / a qui deu ha permes
Que de infant / vsar fas lome vell
E lo sabent / dignosent saparelll45  35
Puyx que de tu / ell no sia defes:
Tu est aquell / ayre molt pestilent
Portant al mon / vna plaga mortal
Esser menys dulls / ans del colp molt hi val
Mas al ferit / mort sola es guariment.  40

  -f. XXXVIIr [XXXV]-   46


ArribaAbajo Capitulo.XVIIII. 47


Lexe la sort / lo seu variat torn
Cesse amor / son dolors48 costum
Dell so content / si be nnu49 costum
Nom pot donar / mes en lo present jorn
Mas yo vull / so que natura no te  5
E desig mes / que yo no puch trobar
Volent que res / nom pogues empachar,

Aquell delit / que per amor me ve
¶ Ara conech / que preu mes aquest be
Que tots aquells / que yo podria hauer  10
E dels passats / no men cal compte fer
Foren no res / segons se veura be:
Delit damor / no prey james tant
Quem fes selos / de tot lo venidor
Mas de present / tem quen fallega amor  15
E quant me pot / noure yo son duptant.
-f. XXXVIIv [XXXV]-

¶ E si de mi / yom trop segur pensant
A vos yo tem / aytant com enemich
Mas sobre tot / amor tem quem desllich
Lo lligament / del qual ell fonch lligant  20
Aquell voler / que yo puc be regir
Nom fa pahor / ne res quen mi sera
Aquell voler / quen passio estara
Donem la mort / quant me valdra jaquir.

¶ Per ques pot fer / ques pot diminuyr  25
En mi amor / sens mon consentiment
Ja sent dolor / e com mon sentiment
No es forsat / de mon voler sentir:
E yo segur / damor de mi e vos
Tendrem per sert / de ser ben huirat  30
Als nom hi fall / sino seguretat
Car en present / bastam ser glorios
-f. XXXVIIIr [XXXVI]-

50
¶ James ami / que no fos desijos
Daquell desig / que per fretura hauem
Dalguna part / lo meu voler fonch sem  35
Per quem falli / en part ser delitos
Amor ami / stranys termens ha mes
Mon desig es / complir lo vostre en tot
Ab fermetat / vull hauer sols vn mot
Que denemichs / damor sia defes.  40

¶ Vuestra51 valor / me ha en amor empes
E mon voler / ques vostre e no meu
El alt secret / que fer compte nos deu
Car forsat fui daquest foch ser enses
Si la valor vostra / el voler fall  45
Ab ells mesclat / lo meu grat finara
Mentra vullau / e valgau no morra
Daquestes tres / pedres fas mon fermall
-f. XXXVIIIv [XXXVI]-

Tot scribent / jutja lo seu treball
Pus affanyos / que nol del cauador  50
Tot axin pren / a cascun amador
Baxant tot cas / il seu munta acauall
Lo pobre hom / fa juy del tirant
Que son pensar / tostemps corre a delit
Ja es de deu / qui viu ab null despit  55
Car lo pus rich / es lo mes pobrejant

¶ Tal es amat / questa dolorejant
Daltres dolors / quel no amat no sap
E tem de mort / lo cor e mes lo cap
Daquella que de present es amant  60
Tot hom que ama / es per serne volgut
Car son delit / damar ellas nodreix
Si contra amor / lo seu voler falleix
Qui pot pensar / lo dan a ell vinent

  -f. XXXVIIr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XX52


¶ CEruo ferit / no desija la font
Aytant com yo / esser a vos present
Al gran repos / de mon contentament
Passar no puch / sino per aquest pont:
Molt tart me ve / lo jorn tan desijat  5
Comprat molt car / per doloros sospir
Mas tart o breu / so cert que deu venir
Si per la mort / cami nom es tancat

¶ Esser no puch / desperança llansat
Car yous desig / segons mon major be  10
A vos deman / contra mi res no se
Mentrel voler / vostrem sia donat
Sil penssament / lunyaua vn sols punt
Dimaginar / hauer vostre voler
Sens aquell tot / delit no puch hauer  15
Si tost nos fa / porria esser difunt.
-f. XXXVIIv-

¶ Dauant mi veig / de grans dolors vn munt
Puix obs he tant / per al meu contentar
E mon voler / pora molt menys cabar
Sil vostre mou / e no mostra que munt  20
E deuellant / deuallara lo meu
E dalt cahent / no dara poch quebrant
Car tot estrem / al estrem es donant
Al poch estat / no par la ofenssa greu.

¶ Mil veus lo jorn / esper mi pregat deu  25
De so quen vos / esta la major part
Quen mon voler / ajau lo vostre sguart
E prech amor / nos llans tot poder seu:
Si tal cas ve / lla donchs pendreu estrem
Si troba lloch / on se prenga en vos  30
Ab lloch dispost / sa passio es en nos
E lo contrast / tenim e no volem.
-f. XXXVIIIr-

¶ Noues saber / de vos mortalment tem
Duptant me fort / que noy mostreu amor
Per no saber / visch en altra dolor  35
Nose de qual / costat guart que nom crem
No es en vos / complir lo meu delit
Per be que vos / vullau complir aquell
Damor haueu / dauer forsat consell
En vos y en ell / recau mon be complit.  40

¶ Res no temau / que prengau en despit
Dels pensaments / meus ab veritat
Car en seruey / seran de fermetat
De tals seruents / vol ser amor seruit:
Si gens de nuig / dest praticar sentiu  45
Sens amor sou / o no sabeu que vol
Ferm lloch nol te / qui daquest mal se dol
Lo mouiment / per lloch segur teniu.
-f. XXXVIIv-

¶ Si tant de vos / com uoleu no confiu
Mon gran voler / me porta en aquest zel  50
De vostre cos / no tem lo pus prim pel
Que contra mi res fes / nom fos altiu:
La voluntad / vull que pas totant53 mi
Yo so selos / que a vos matexa ameu
Dant vos delit / sens mi mon mal crexeu  55
Quant vos dolgues / del mal vostrem dolgui.
ArribaAbajo¶ Capitulo.XXI54


¶ No pot mostrar / lo cel menys piatat
Com en present / de sobre mi pareix
Tot amor fall / sino assi mateix
Denueja es / tot lo mon conquistat
Hom sens affany / no vol fer algun be  5
Com lo fara / contra si ab gran cost
Cascun cor dom / yo veg pus dur que post
Algu nos dol / si laltre null mal te.
-f. XXXIXr-

¶ Loqui no sap / no pot hauer merce
Daquell que jau / en turment y dolor  10
Donchs yo perdon / a cascu de bon cor
Sino son plant / del que mon cor soste
Secretament / ab no acostumat mal
Venturam fa / sa disfauor sentir
Damor nom clam / si bem porta a morir  15
Be y mal pensats / yon reste cominal

¶ Altre socors / de vostra amor nom val
Sino quels vlls / me demostren voler
Ne res pus cert / de vos no puch hauer
Ans si mes crech / per ser content nom cal:  20
Yo veig molt hom / sens amar ser volgut
Yl mentidor / tant com vol es cregut
E yo damor / me trop axi vensut
Que dir no puch / quant so enamorat

  -f. XXXIXv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XXII55


56TAnt he amat / que mon grosser enginy
Per gran treball / de pensa es fet subtil
Lexant a part / aquell sentiment vil
Quen jorn present / los enamorats siny:
So tant sabent / que se ben departir  5
Amor daquell / designo virtuos
Car tot desig / retent hom congoxos
No ve damor / ne per tal se pot dir.

57¶ Per mals parlers / he tret saber e cura
De retenir / lo foch damor sens fums  10
E per a so / he sercat los volums
Daquell saber / que sens amor no dura
Viscut he molt / sens esser conegut
Per molts senyals / que fictes he mostrat
Mas quant sere / per hom foll publicat  15
Sera ben cert / lo tart apersebut
-f. XLr-

Sia en vos / aytant de be caygut
Obrant en vos / arreglada merce
Que vehent mi / despullat de tot be
Nom despreheu / pel dany ami vengut  20
E si per vos / e nom de foll ates
E contra mi / son estat mal mirent
Sia per vos / cregut sabi y sabent
Puix que mon seny / per vos hauie despes

¶ Si per amar / a vos hauia ates  25
Honor e bens / bellea y sauiesa
Lamor queus he / tendria per ofesa
Si tal senblant / en vos no paregues
Ma voluntat / en si tal carrech porta
Que no sera / sens la vostra contenta  30
E fora vos / nom pens que may consenta
Que null desig / li sodegue la porta

  -f. XLv-  


ArribaAbajo ¶ Capitulo.XXIII.58


PUix mon affany / es entre tots primer
Amor fa tort / com se rete mon dret
Als falts e pechs / no dona fam ni set
Ne fret ne calt / tots han complit mester
Car no es hu / que no trop tot son alt  5
Merce hauent / si james la demana
E yo damor / visch desperança vana
Sim pens hauer / raho de serne calt

¶ No son en pes / nitentat per desalt
De res quen vos / los meus vlls hajen vist  10
Lenteniment / per lo vostre es conquist
En gran raho / es causat aquest alt
Mas vos no veu / ma pura intencio
Car desamor / vos enfosquex la vista
Per so roman / ab la mi arma trista  15
Com no mirau / la mia affeccio.
-f. XLIr-

¶ Damor nom cal hauer james perdo
De mon peccat / ques amar follament
Dauant mi cau / tot mon consentiment
Fet he damor / catiua ma raho:  20
Sia content / del cos sens voler pus
E la raho / seruira son offici
Mon sentiment / quis veu prim sia nici
Que no sesguart / al qui tinga lull clus

¶ Fent be a molts / a la mort me acus  25
Car sere espill / de lleals amadors
Prenint remey / a totes llurs dolors
Car en vers mi / tota dolor es jus
Aytant com he / pus alt llevada pensa
E netament / hay en amor entes  30
Seny feminil / fora si ma empes
Fent a si tort / e ami gran ofensa

  -f. XLIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XXIIII59


¶ Si pres grans mals / vn bem sera guardat
Mos guays e plants / en delit se conuertran
Apres los mals / los bens millor parran
E be no val / mes de quant es preat
Rey pot ser dit / lo pobre dins sa pensa  5
Per vn petit do / que li sia ofert
E lo rich hom / de llarguesa desert
Gran suma dor / pobretat nol defensa

¶ Mon pensament / embolt en amor pensa
Com tot son be / daquest lloch puxa traure  10
No piados / amor lo veu mort jaure
Durar no deu / lo comport desta ofensa
Per mal de mi / romp sos costums amor
E fa mentir / los qui dell han scrit
Esperiment / en mi es defallit  15
Amor desdiu / ser en tal cars senyor.
-f. XLIIr-

¶ Si com lo foch / escalfa ab sa calor
Totes les coses / que son en torn de aquell
Escalfa amor / cascun cor de tot cell
Sinol de vos / ques tot plen de fredor  20
Don ve lo glaç / que tanta fredor porta
faent contrast / al calt que amor nos gita
Als hermitans / fa sortir dela ermita
Los grans delits / sentren per esta porta

¶ Del foch damor / Fedra no fonch estorta  25
Requerre volch / Ipolit son fillastre
E Llansalot / hac en amor tal astre
Que fonch request / per dona quen fo morta
Cruels esteles / vos qui fets jutjament
Que yo amas / vn cor damor tan dur  30
Feulo ser moll / manauli que no dur
Que ab vll no cast / denega mon talent
-f. XLIIv-

¶ Amor es tal / que fets injusts consent
Mas james fon / tan injust com aquest
Car yo guayment / lor cor e romp lo test  35
E vos feu prop / quem siau mal volent
Ma pensa es / en vos pensar embolta
Es li forsat / daltra part no la tiren
E vostres vlls / en guardar mi nos giren
E mostrau be / que pensat teniu solta  40

Si amat so / festan deu esser colta
Car en lo mon / un cos sera guanyat
Si com lo cel / fa gran solmnitat60
Quant del infern / vn arma pot ser tolta
Los cantadors / ab melodia canten  45
Los trobadors / a fer dictats acuyten
Los aldeans / salten: corren e lluyten
Los amadors / damar be no sespanten

  -f. XLIIIr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XXV61


¶ O fort dolor / yot prech que mi perdons
Sino segueixch / la tua voluntat
Laque yo am / contra tu ha manat
Donchs sino muyr / nom despulls dels teus dons
Puix a mi vull / en dues parts partir  5
E don a tu / lenteniment per part
E lo meu cos / dela mort lo apart

Que ha fort amor / yo no puch contradir
¶ Laque yo am / nom consent lo morir
Dauam a tu / llansat a ton voler  10
E sab que tu / nom seras mercener
Nom desampars / fins a vida finir
En aquell punt / hajes compassio
Daquella que / james de mi laura
Com lesperit / del cos exir volra  15
Oblida mi / menbret dela que so.
-f. XLIIIv-

¶ En aquest mon / la mia animat do
Yls pensaments / quet sabras ocupar
De res del cos / not vulles empachar
Car viure vol / e que digues que no  20
Del cos mesqui / no sies descontenta
Car tot es teu / sino lo mouiment
E sos gemechs / no vajen yo durment
Ta voluntat / yo durment se contenta.

¶ Puix per mos crits / merce de mi sabsenta  25
E deu per vos / vol punir mos demerits
Yls meus planetes / contrasten a mos merits
Llicenciats / dolor quim desatenta
Car vna es / ma vida y ma speransa
E donals mort / quils tol la companyia  30
E vos dieu / queus plau la vida mia
Els departits / la mort del mon me llansa.
-f. XLIIIIr-

¶ Creheu de ferm / que so en ferma acordança
Que perdals vlls / si pert a vos de veure
E per hull cas / llauger no vullau creure  35
Quem lluny de vos / vidaus don per fermança
Quant pens / que mort me pora fer absent
De vos quim sou / pus cara que la vida
Daquella fuig / ala qual ma veu crida
Guanyant me / tot lo primer mouiment  40
ArribaAbajo¶Capitulo.XXVI.62


¶ Tots los desigs / escampats en lo mon
Entre les gents / segons for de cascu
Ab trencat peu / e pas van de tras hu
Qui es lo meu / e llonch temps ha que fon
Si com los pugs / poran fugir al vent  5
Ma voluntat / dell podria campar
En vn lloch ferm / li comue esperar
Nel pot minuar / aquell mal pensament
-f. XLIIIIv-

¶ En remeyar / nom conech sentiment
Si be lasag / he yo sperimentat  10
Per mon sfors / pogra ser delliurat
Duna gran part / dela dolor que sent
Amor suplich / quem llex daruos antendre
Lo sobresalt / que de vos donam ve
Entenent vos / quin obra fa dins me  15
E com sens mort / yo no men puch defendre

¶ Passar donchs puch / sens honestat ofendre
Mostrant virtut / com res no cast no vull
Si bel desig / no cast ma pensa cull
Nom trop en punt / que res pens de vos pendre  20
Sos mouiments / ningu pot esquiuar
Seruents no son / de vostrom franch juy
Donchs com será / que yo fuja de mi
Culpa no us tinch / si so forsat damar
-f. XLVr-

¶ Aquest amor / tant se sol esforsar  25
Quel amador / a mort fara venir
Hon es lom fort / potent a resistir
Les passions / que vol amor donar
E donchs per que / yo so desacordant
Mostrant a vos / la voluntat queus port  30
Ma llengua te / la vida y la mort
Lo meu poder / nom val esser bastant

¶ Si com aqu ell63 / questa a deu pregant
Que ploga fort / sens lo temps nuuulos
Vull ser amat / sens temps ocasios  35
E nos pot fer / lo meu voler zelant
Lenteniment / y calitat sacorden
Amar a vos / en qui es llur semblança
E los volers / han gran desacordança
Contra raho / en tanta part discorden  40

  -f. XLVv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.XXVII64


65¶ Sens lo desig / de cosa desonesta
Don ve dolor / a tot enamorat
Visch dolorit / desijant ser amat
E par ho be / puix nous vull desonesta
So que yo am / de vos es vostre seny  5
E los estats / de vostra vida casta
Molt no deman / car mon desig no basta
Sino en so / que honestat ateny

¶ No cessara / lo meu egual talent
Per mon depart / que nos cansa nes farta  10
Car lesperit / tot lo finit aparta
No es en cos / lo seu contentament
De vos deman / la voluntat guanyada
Cella qui es / en larma infinida
La part damor / que pot esser perida  15
En lo meu cor / no si troba esforsada
-f. XLVIr-

¶ Si com lo foch / creix la sua flamada
Quant li son dats / molts llenys perquels aflam
Ella donchs crex / e mostra major fam
Com pot sorbir / cosa quel sia dada  20
Ne pren ami / car ma voluntat crex
Per los desigs / presentats enla pensa
E remoguts / serials feta ofensa
Car daltra part / ma voluntat nos pex

Mon pensament / mostra que sentrestex  25
Quant entre gents / estich mut e pensiu
Lla donchs amor / pex sos fills enlo niu
Que dins mon cap / llonch temps ha que nodrex
Cest es aquell / voler sens algun terme
Per hon amor / de mi nos partira  30
Que aquell amor / quen vostra carn esta
No met al cor / lo no cansable verme
-f. XLVIv-

66¶ Junt es lo temps / que mon goig es complit67
Enlo esguart / de so que he desijat
Car vist he ço / don era desperat  35
E molt pus bell / que dins mi no fon dit
Mas de present / cay en dolor nollenta
Fort es he tant / quel cap me fa mudar
Torbat del tot / mos passos he acuytar
E trop remey / mas de mi no sabsenta  40

¶ Si com lo xorch / qui deu souint smenta
Que li don fills / assenats y adrets
E quant los veu / esser folls e contrets
Noua dolor / dauant ell se presenta,
Na pres ami / que tostemps desigi  45
Dona seruir / hon cabes tot mon alt
E quant la veig / mon cor se jau malalta68,
Crehent de cert / que nos dolra de mi.
-f. XLVIIr-

De gran tristor / sobres dolor me ve
Quem cal fugir / qualseuol lloch escur  50
E de gran por / ma pensa a fet tal mur
Quels pensaments / damnosos li dete
E son aytals / que si dells nos defen
Ben enfortit / sa forsa mal defesa
Tots entraran / sients a taula mesa  55
Tremolar ja /sent mon enteniment.

De ser vensut / o sobrat nos defen
Es lo tardar / quels pensaments son glots
Sens ferse lloch / entrar volrien tots
Dells nos pot fer / en semps tal passamen  60
E sil pus flach / pensament es primer
Lenteniment / forçara de fugir
En llur debat / es mon ben auenir
Llur pau es deport / daquell mon jorn darrer
-f. XLVIIv-

¶ Pijor que mort / es vida sens plaher  65
Mas nom acus / que fenexca ma vida
Car mentre visch / no pot esser perida
Una dolor / junt ab algun esper
Nose don ve / mas de part de natura
Que no consent / contra mort gran esforç  70
E per aço / contra mon cas mesforç
Per no complir / la mia desuentura
ArribaAbajo¶ Capitulo.XXVI69


Si deu del cos / la mi arma sostrau
Nom planyeran / sino mos cars parents
Car mos amats / nom son tant ben volents
Quen aquell cars / nom calga dir plorau
Escas lloguer / es dat a mon treball  5
Com no lo plant / de pena sostenguda
E si raho / pot esser coneguda
Culpa no han / pus bon voler los fall
-f. XLVIIIr-

¶ E da som planch / e quedament treball
E dins mi plor / e calle com a mut  10
E firme cell / quem degra ser escut
Trencant mon cor / e crit de mi no sall
Est es amor / quim trenca lo pensar
Quant per null temps / pens ser de vos amat
E per aço / yom trop de fer70 forsat  15
Car tot assaig / por tal desesperar

¶ Dels amadors / me vull ben informar
Hon es amor / en desesperat cor
E si es viu / perque de fet no mor
Com per amor / no pot amor mostrar  20
No dire pus / mas contemple cascu
Lestat daquell / qui en tal cas se veu
Mas guay de mi / que tot lo cors es meu
Donchs no deu ser / que nom planga algu
-f. XLVIIIv-

Los mals damor / son pochs al juhi comu  25
Car en pochs cau / aquesta passio
E tal dolor / no la sent la raho
Sino a si / no pot jutjar algu:
Aquell coneix / la dolor dela mort
Quin força es / esperant rebre volta  30
Car cell qui ha / sa vidan delits bolta
De tal dolor / no pot fer bon report

¶ Es veritat / si portam en recort
Que molts la mort / per amor sostengueren
Conexerem / quanta dolor hagueren  35
Pus que morir / los fonc millor soport
Sens causa gran / null acte gran se fa
Per ço cascu / deu hauer conexença
Que lom hauent / de mort poca temensa
Tan arditment / gran dolor lo porta  40
-f. XLVIXr-

¶ Metge enlo mon / saber no li abasta
Sentir lo mal / que lo malalt soferta
Mas per senyals / en la part descuberta
Pora jutjar / lom en quin punt esta:
En axi pren / al hom damor pun cell  45
No pot sentir / la passio mas veu lacte
Daquell quen si / porta lo gran caracte
damor qui may / contra si vol consell

¶ Si com empeny / ballesta lo quadrell
Aytant com pus / la sua forsa basta  50
La voluntat / del hom o donscasta71
Tant quant amor / sa forsa sten enell:
En contramor / no valgue sauiesa
Sino Dauit / sen fora be defes
E sauis molts / no auran tant han pres  55
Si contramor / valgues alguna empresa.

IndiceSiguiente