Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. XLVIXv-  

ArribaAbajo ¶ Comiença la cantica moral.
ArribaAbajo¶ Capitulo.I.72


73¶ LO74 tot es poch / ço perque treballam
puix conseguit / yel lo voler fart no es
En lo volgut / lo defalt no es pres
mas lapetit / com en tal part gitam
Alguns desigs / acorren a delits  5
Quel mouiment / no pot hom escusar
E daltres molts / que sen pot hom guardar
E contra nos / son per nos elegits.

¶ Per poch lloguer / treballam jorns e nits
Nose que fa / perdre hom si edeu  10
Molt per poch preu / se dona so del seu
Perdent delits / per delits ab despits
Contra lo cos / es enemich lo mon
Del arma es / enemich principal
Son semblant be / es vn verdader mal  15
Donchs don los ve / amar qui ells confon.
-f. Lr-

¶ Per delitar / diuersos delits son
Hani alguns / necessariament
Naturals son / la specia sostinent
Altres quem pens / que natura nols don  20
Mas son per hom / dopinio estimats
Los quals per si / no han res de valor
Car lo senyal / de virtut es honor
Los dines son / per estima trobats.

¶ Los homens son / axi foragitats  25
Que honray dines / creuen ser be del hom
So es perque lull / nostre no veu com
Ala virtut / sien premis donats
E veu aquells / honrats per los diners
Quel lloch noy es / e lo senyal roman  30
E tant al mon / a durat est engan
Que no sab hom / altres deus verdaders.
-f. Lv-

Uns delits / son dels altres homeyes
La carn no vol / fam treball ne coltell
E pels dines / axi joue com vell  35
Se dona mort / e pert tots sos plahers:
E la honor / ab lo diner debat
No pas tots temps / ans lo diner segueix
En camps sembrats / de dines honor creix
Tals son los deus / quel mon ha celebrat  40

¶ Si lom ha be / per lo mon la trobat
Dich ho daquell / que no sab altrebe
E si te mal / axi pel mon hi ve
No pas en tot / mas en gran quantitat:
Lo mon fa mal / mostrant que vol befer  45
E quant fa be / no es be verament
A ço no enten / loqui viu grossament
Ni lo sabent / qui passio sufer
-f. LIr-

¶ Ardit e franch / prudent justicier
Es lom pel mon / sens abit de virtut  50
Aquest nom / ha per lo mon merexcut
Perque nos veu / ço que virtut requer
Bon fet requer / de be fer gran amor
Essent aço / delit noy fallira
La intencio / dinteres noy sera  55
Yl mon vol als / ço es bens y honor

¶ Infinits son / que obren ab dolor
Y ab interes / algun acte honest
Els ignorans / cuyden hauer conquest
Y ala virtut / ab gran dolor y por:  60
Altres he pochs / entenen loque fan
E faran be / ab mala intencio
Dant entenent / que llur voler es bo
Dauant les gents / virtuosos seran
-f. LIv-

¶ Sens nombre son / los qui tant no faran  65
Volent portar si / molt ben arreats
No pensant als / sino com son mirats
Y en llochs publichs / ab dolor despendran
De la virtut / quen conseruar serueix
Tanta nauran / com solament los plau  70
Res no metent / en obra sils desplau
Sepulchre son / on res lleix no pareix

¶ Lo be del mon / no es be a quil coneix
Lo sauil sab / e creu aquell lo foll
Saui no es / quil sab e no sen toll  75
Sens actonest / prudença nos nodreix
De sauis folls / yo fare mencio
E de aquells / qui sauis hom pot dir
Dels folls cuberts / e dels menys de cubrir
Dels perdonats / e dels menys de perdo.  80
-f. LIIr-

¶ Segons de molts / fon llur intencio
Quel be bel75 hom / fos en tres parts partit
Mas en apres / daço deu esser dit
Que es lo be / per vera opinio:
Tant quant hom sent / ab anima y cors  85
E tant quant sent / ab lo cos solament
E tant quant sent / ab mer enteniment
Del be celest / daquell yo res no pos

Molts filosofs / en llurs scriptures han clos
Ser profitos / delitable y honest  90
E tot quant es / que sia desonest
No esser be / fora de tot repos:
Lo be honest / sen portals dos ab si
Car per aquest / delit perfet sateny
Axi matex / a tot profit sen peny  95
no desuiant / de raho lo cami.
-f. LIIv-

¶ Lo profitos / perque sesguarda fi
Lo delitos / en si matex enclou
Tot acte en lom / que dilectio mou
Porta delit / e nou cal dir a mi:  100
Mas tot delit / profit a si no trau
E pus comu / es delit que profit
Tot animal / participa ab delit
Y en lo profit / hom per la raho cau.

¶ Don se pot dir / quel be del home jau  105
En aquests bens / clohent los tots lonest
Mas es a dir / quees lo be aquest
E si lateny / lo rey e lo esclau:
Y en quin lloc es’ / en lome ha segut
e que deu fer / per conseguir tal do  110
E quen ateny / per sa possessio
E com per poch / lo vol hauer perdut.
-f. LIIIr-

¶ Segons per molts / e per tots es sabut
Quant deu ha fet / en va no es fet res
Los elements / e tot quant que dells es  115
A certa fi / per sos migs han vengut
Repos ateny / segons qui es cascu
No pus ne menys / que naturals promet
En conseruar / si cascu es discret
E fet aço / no roman trist algu.  120

¶ Lanimal hom / es animal comu
Tocant de brut / e de celestial
Brut per la carn / per larma diuinal
E de aquest be / molt menys sera daju
E sera quant / la rahonable part  125
Ates haura / sa fi per son obrar
Est es lo be / final hon vol bastar
Ab quel fals be / romanga vn de part
-f. LIIIv-

¶ Cascu obrant / a be a son esguart
E sab que mal / de tot en tot fara  130
Mas per fals juy / algun be estimara
Plahent a si / per fer lapetit fart
E no sera / sil ver be hi defall
Car no roman / contenta la raho
Sino es be / mas per opinio  135
Si na delit / nos llunya lo treball.

¶ Tal es lo be / que no es mur ni vall
Tinga lo pas / quel voler dom nos port
Per sa virtut / sens de hom lo acort
Lo tira si emenys / daltren treball:  140
E dell han dit / sauis Scocians76
Quel possehint / ell no cau en tristor
Lo filosof / aço pren per error
Dient aquest / no estendre tant ses mans.
-f. LIIIIr-

¶ Alguns han dit / quen les coses molt grans  145
Lo contemplar / delles la veritat
Es aquest be / mas axi han errat
Altres han dit / que les virtuts vsants
Tots han dit ver / e no cascu per si
Lo be del hom / en dues parts se pren  150
Quant veritat / lenteniment enten
E lapetit / a raho consenti.

¶ Del be aquest / algu no dissenti
Que de per si / benauyrat lom fa
Mas per cumplir / el quel hom menester ha  155
Dels bens forans / essens ells nos mesqui
Mas que del tot / benauyrat no es
Daltra part diu / per si esser bastant
Entre be y mal / hom fan estar pensant
Entraygua y foch / sens fret /o calt la mes.  160
-f. LIIIIv-

¶ De son poder / Seneca ço defes
Dient quen bens / forans es algun be
Mas lo quils ha / del sobira no te
Per ells hauer / la part de mig puges
Ell vol tant lom / estrenyer dins sa pell  165
No pus hauer / que sa natura vol
Si alguns daquests / la fortuna li tol

Quel sobira / fort estan son castell.
¶ Sils bens forans / son mester ab aquell
Complir son be / al home en aquest mon  170
Menys de aquest / no es lo be ne fon
Deserta es / sa propria obra en ell:
Fortuna haura / enell son poder llarch
Y el natural comu / a tots los bruts
Sos propris bens / enell seran perduts  175
Sils bens aquell / enell han tant a llarch.
-f. LVr-

¶ Dels bens aquests / veritat no fambarch
De ser en hom / forans y enteriors
Fama y dines / son forans y honors
Fills e muller / e dubten quem allarch:  180
Los apart dins / bellea y sanitat
E tots aquells / que natura dar pot
Tots son no res / a mon parer e vot
Per ser comuns / e fora potestat

¶ E aquest be / no es en hom trobat  185
E si trobat / sateny sens los stranys
Qui perdre pot / no te segurs sos guanys
Y en perfet be / sateny seguretat
Qui jutjara / aquest be que pot ser
Sino aquell / qui es tot virtuos  190
Car lome flach / vn pes molt ponderos
Per tant alçar / no creu dell fort poder.
-f. LVv-

¶ Menys de delit / tal be nos pot hauer
Y es lo major / ques pot aconseguir
E res nol pot / per natura venir  195
Tant acordant / y aquest lo fa saber
Piturus77 dix / ell esser lo delit
Aço es fals / mas es per conseguent
sen lo major / delit no ees78 hom content
Son senyal cert / es fer lom ha vnit  200

Saber nos pot / tal be sino es sentit
E nol sent hom / si donchs sabud no es
Lenteniment / sab aquest be hon es
Mas pel voler / deu esser elegit.
Lom es mester / que faça vnio  205
De ses dos parts / la principal seguint
Fahent tals fets / que sia obeint
Son apetit / e sensual raho.
-f. LVIr-

¶Enest obrar / cau delectacio
Sens lo delit / labit no es benifet  210
Donant senyal / de ser lacte perfet
Car mostral cos / ser en rebellio
Clarament es / desobedient fill
Qui murmurant / per lo pare treball
Sil apetit / la obediença fall  215
A la raho / la pau es en perill.

¶ Damunt es dit / que virtut pren exill
Sil hom obrant / obra per interes
O per delit / quel habit complit es
E sens aquest / no val vn gra de mill:  220
Mas s79 delit / es sola causal fet
Per interes / nomenar se fara
No cal pensar / al qui be obrara
Be va delit / e tristor a mal fet.
-f. LVIv-

¶ Al be obrant / virtut delit promet  225
Yl mal fahent / si algun delit ateny
Nopassa molt / que tristor lo costreny
E nol defen lloch / publich ni secret
Abell se va / conexença del mal
Qui per tots temps / la conciencial rou  230
Si es maluat / tant quen mal sa fi clou
Lo seu delit / a dolres mes li val.

¶ Plato volch dir / que bo ni comunal
No es delit / mas hac molts enemichs
Picurians ‘posaren / com inichs  235
Quel be del hom / eran delit carnal
Mas darrer vench / son dexeble mateix
Que a nulla / vanes opinions
E del que dix / dona euidens rahons
Y el bon delit / del auol diuidex.  240
-f. LVIIr-

¶ Delit e be / sol ordels departeix
Delit es bo / en tots fets naturals
Sino en lom / quant passan los brutals
Car en tal cas / natura dessegueix
Quant a deu fet / segueix natural cors  245
Lo cel el mon / los vegetals e bruts
Raho al hom / a posar instituts
Y si les romp / es animal ocios.

¶ De quant fa lom / delit es ocasions
Car tot fahent / enten semblar a si  250
Per conuinent / dela cosa per qui
Fa lo que fa / essent ne cobejos:
Es veritat / que molts actes / lom fa
Quentre voler / e no voler se fan
De quels fahens / porten voler penjan  255
Mas elegint / a voler se refa
-f. LVIIv-

¶ Si com dolor / contra delit esta
Axi fa en lom / contraria accio
De tot quant fuig / dolor es la raho
Tals passions / nostra naturans da  260
Amor e oy / primeres passions
Son termenants / en delit o dolor
A sguart de be / lo cami es amor
E per fugir / dolor ne da rahons.

¶ Sauis no son / tots aquells qui questions  265
Determenar / saben e dar consells
Si csntra80 por / son simples com anyels
E vers delits / ardits com a lleons
Saui es aquell / qui sab si consellar
En vers lo be / qui propri es e seu  270
Prenint aquell / jaquint lals en relleu
Mirant los folls / enlo mon tribular.
-f. LVIIIr-

Sauis son dits / los qui poden justar
Honor diners / y fauors de grans gents
E son vilans / de cor e mal sabents  275
Que res del ver / no sabrien pensar:
Cuydan esser sauis / e noson sino astuts
Poder hauent / de ser bons son maluats
Na81 sera donchs / que sien perdonats
Pel saui hom / quen sa fi es venguts.  280

¶ Molt sson errants / de ignorantia vensuts
Altres qui son / errants ignorantment
Ebe que cayguen / en llur llur defalliment
Penedint se / del cas hon son cayguts
Tots aquests son / per nosaber peccants  285
No lignorant / que per culpa no sab
Raho sera / que perdono cab
E si aquells / sens culpa llur errants.
-f. LVIIIv-

¶ Aquells son folls / qui son llurs bens guastans
Menys de seruar / maneran res de llur  290
Parlar de tals / llarguament yo no cur
Mas daltres folls / sauiesa mostrants
Comprant molt car / treball dolor e mort
Per guanyar poch / encara yo crech cert
Plegats al lloch / lo troben tot desert  295
Clamants del mon / sens fer los algun tort

¶ Axi com lorp / no troba ab lull deport
Perque noy veu / per falta dun gros tel
Y ssa daquell pot veure / terra y cel
Ne pren aquell / qui te lentendre tort  300
En veurel ver / e per mal apetit
Es ignorant / que lo mel82 jutja be
Lincontinent / per passion tal ve
Lintempert83 / en fer mal pren delit.
-f. LIXr-

¶ De semblants gents / esta lo mon fornit  305
En tals recau / la major part del mon
Quals son aquells / qui de aquests no son
Lom dat a deu / y el de natura exit:
En general / lincontinent enten
Mas ja no sab / com passio lo prem  310
Ell sab lo be / mas va per lo strem
Lintemperat / no sab e donchs nol pren.

Encadenat deu ser / qui no compren
Que tot ares / deu ser jaquit per deu
Mas escapant / daci tot home creu  315
Que altre be / lo cor del hom enten
Del be aquest / es de marauellar
Com se pot fer / quel cerch fals enteniment
En part hon fi / e lo comensament
Ab la raho / pot be de si llunyar.  320
-f. LIXv-

¶ La major part / del mon no pot amar
Lo be honest / perque be nol perceb
Qui es aquell / qui en crehença reb
Que tot son be / dins si puixca estar:
E per virtut / que tal be sa concech  325
E que la mort / no deu hom auorrir
E que honors / e bens san de jaquir
E de aquells / quels amen que renech

¶ Saui e foll / scient e home llech
En algun be / sa esperança met  330
E si lonest / a part lançat tramet
De falsos bens / les forçat fer a plech:
Segons qui es / tal fi li aportara
Lo temps el lloch / e dispositio
Li mudaran / sa mala opinio  335
James en ferm / sa volentat haura.
-f. LXr-

¶ Lome auar / son be en dines esta
Y enlo delit / del cohyt lo fembrer
Lom orgullos / honrat desija ser
Mas dintre si / diuersitat haura  340
Car molt auar / lo llogre te per mal
E vol robar / en places e camins
Si bels auars / volen guany a part dins
Enlo guanyar / hu daltre es desigual

¶ Lom argullos / vol ser en general  345
Honrat y lloat / mas en dines cascu
Hu vol ser dit / franch ardit pel comu
Altre en saber / creu esser / son cabal:
Altre en virtut / del cos o bell cantar
Tot aço fa / calitat de semblant  350
E per saber / del hom qui es triant
En aquests bens / qual per millor li par.
-f. LXv-

¶ Necessitat / fa la fi cambiar
Car lo malalt / en sanitat la met
Lo sedejant / diu quen fartar la sed  355
Lo pobre hom / en hauer creu estar
Lo flach eleig / fort vol esser e bell
E tots aquests / han dauer en menys preu
Lo be honest / del qual no sap lo preu
Sinol prudent / que posseix aquell  360

¶ Del hom sabent / es dret quem marauell
Quin motiu es / lo qui de seny lo trau
Com no coneix / que de rey torna sclau
Volent delit / lo pert per mal consell
Car natural / passio ell nol mou  365
Tals delits son / trobats de opinio
Per no vsar / lo delit de raho
La voluntat / sercant son bels enclou.
-f. LXIr-

¶ Nostra raho / aquests delits enclou
Nols vol la carn / ans aquells auorreix  370
Qui mes de por ha / com voler li creix
A desijar ço / que la vida nou:
Quant lom de poch / en pau munta senyor
Que li plau mes / per tots temps treballant
Obrant mals fets / vulla84 virtut usant  375
No esperant / sino falsa honor

¶ Delits del cos / no son de tant amor
Car no es algu / ques llunye lo començ
Restant en carn / llur delit res no venç
Lespecie de hom / daquells trau sa valor  380
Sobre volguts / nostrarma nabit ve
E volne mes / per sa finida part
En terme son / e de llur termels part
Ferlos vol grans / natura nou soste.
-f. LXIv-

¶ Doncs al sabent / quina sperançalte  385
Enlos dines / e honors de mal lloch
No dich sils ha / que com a serp los toch
Nes don a ells / sabent com no han be
Tant com dines / lo cor dom res nostreny
En cor auar / algun be no sa siu  390
Ne pot hauer / amich home altiu
Qui peca en tot / o quant de be ateny

¶ Donchs qui dira / aquell home hauer seny
Quel propri be / pert per mal accident
Car per hauer / fauor de folla gent  395
A grans despits / e vergonya sempeny
No venç primer / de trobarse vençut
E serueix ans / que no sia seruit
E pert plaher / ans dauerlo sentit
E sil ateny / ab dol es retengut  400
-f. LXIIr-

¶ Cell qui no sab / en obra de virtut
Prehant a si / com se coneix per tal
Qui pora dir / aquest hom esser mal
Si pobre es / treball en jouentut
Mas ques dira / del vell entes maluat  405
Que mor sercant / fauor en mobles bens
En tots barats / ha sperons sens frens
No conexent / tenir cami errat.

85 ¶ Del home pech / no so marauellat
Puix no sent res / de fora de sa carn  410
Del hom sabent / se coue traure scarn
Quen son saber / sia tant enganat
Perdent a si / e deu al mon no guany
Qui conexem / tan saui e tant bo
Que mal e be / no sen diga ab gran so  415
E donchs al bo / de fama poch ateny.
-f. LXIIv-

¶ Foll es aquell / qui lo bon home plany
Com no es preat / pel poble mal es truc
Ja no es bo / e mes pech es que ruch
Quen tal fauor / e de fortuna sbany:  420
Planyer se deu / lo bo com no te lloch
Dexecutar / sa famosa virtut:
E quel poblas / se trobas sort y mut
E donchs al bo / de fama poc ateny

¶ Poble yo dich / a rey peons e roch  425
Duch caualler / jurist / menestral
Hauents per be / lopinio general
Quen la honor / e dines tot be toch
E sobre aquests / son vnes poques gents
Dient quel be / es en vergonya hauer  430
Altres questa / en bestial plaher
Menys de hauer / daltre be sentiments
-f. LXIIIr-

¶ Per donar fi / a mos breus parlaments
Pens lo bon hom / quil lloa e de que
E sil bon hom / lo lloa e de be  435
Hajan delit / restrenyent bombaments
La gloria esta / en conexerse a si
Ple de virtuts / E no lloat pels folls
Daquells no dich / qui estan cadena colls
Mas dels sabens / qui no saben sa fi.  440

¶ Vaja sercant / lo foll grosser mesqui
Lo seu delit / entre los populars
Car tot semblant / se delitan sos pars
E no deman / a nengu lo cami
Sil es mostrat / cami no girara  445
Mas no yra / ab tan acuytat pas
Si donchs nos foll / quin saber no bastas
Quin es lo jorn / qui menja lagre pa.

  -f. LXIIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.II86


87¶ Qual seraquell / que fora si mateix
fara juhi / puix sino sab jutjar
Sa passio / no sabra estimar
Quanta es ne qual / ni si minua ni creix
Qual es lo foll / questima res de si  5
Puix lo voler / no sab hon li dara
Son mal vinent / no sab com lo sentra
Lo que sofrir / no sab de fi en fi

¶ Traure nos pot / dauer nom de mesqui
Qui son voler / la en tal prat llançat  10
Que no sab com / ama o es amat
Doch o de no / no pot fer bon juhi:
E passa fort / dolor e passio
Quen pert dormir / e sen veu alterat
En vn instant / se troba reposat  15
Quel par james / vendra en tal saho
-f. LXIIIIr-

¶ Si com aquell / quen la mar te maiso
E daquell art / se te molt persabent
E veu tal temps / fora desperiment
Ca son juhi / es contra la raho  20
E va en part / hon per null temps no fon
E veritat / sa buxola nol diu
De tot quant feu / e dix allis desdiu
Com veu ses leys / que natura confon

¶ Si guart lo temps / present e lo que fon  25
De nou creat / me par que maja deu
Mos apetits / e lo pensament meu
Cambi han pres / nose com ve ne don:
Car en amor / fuy tot del sperit
E nol me sent / essent en mi amor  30
Sino amas / no sentria dolor
Lo mal damor / menciona delit.
-f. LXIIIIv-

¶ Per contemplar / so exit enlo mon
Pensant los bens / e lo gentil voler
Daquellan qui / mon voler e saber  35
Eren llansats / sens hauerne despit:
Nom cal dir pus / car en passats scrits
E sats parlat / damor e de sos fets
E descuberts / molts amagats secrets
Los quals en mi / son de present fallits  40

¶ Mos bells volers / son de present fallits
Solament am / de vna amor brutal
Que passa en mi / en lespiritual
Forsadament / com arma y cos vnits
Axim es nou / aquest mal sentiment  45
Com si amat / per null temps yo hagues
Tots los costums / damor veig al reues
En poca part / han semblant aparent.
-f. LXVr-

¶ Parlat he ja / sens clar coneximent
Daquest amor / per quen mi habita  50
Mas laltramor / donestat lo anulla
Que non senti / sino lo mouiment
Mas ara veig / quen estamor del cos
Temps es corrent / laniman pren sa part
E mescla si hom / sens hauerne sguart  55
Don se penit / e mostren ho sos plors.

¶ Moltes veus es / que yo sent mon repos
Tant quant al cos / pus fartament ateny
Mas lapetit / a mes voler mempeny
E trobe carts / per voler collir flors  60
Molt hom es bo / per esser vn catiu
Que per senyor / no val tantsols vn clau
Axi amor / es bo sin lloch baix jau
E mal si volh om fer / del cos mort viu.
-f. LXVv-

¶ Si com aquell / que ab flaca barcan riu  65
Pesca son pex / e viu sats treballos
Mas per esser / de bens pus abundos
Entran la mar / e noy espera stiu
Ne pren aquell / que ama dona vil
El es plaent tant / com toca la carn  70
Si mes ne vol / prengas de si escarn
Si nes forçat / vajas negar ab88 nyl.

¶ Aquellamor / deu ser tengudan vil
Que null delit / aporta en llur report
En molt breu temps / passa lo seu deport  75
Mal criminos / ha per delit ciuil
Qui ama carn / al anima borreix
Obra o tanch / los vlls cloent loyr
Car per aquells / dolor ha de sentir
Ells son aquells / hon amor se nodreix.  80
-f. LXVIr-

¶ Aquest amor / ses forces aflaqueix
Si primament / en questa sen fal mon
Sils amadors / han sguart al que fon
Y als altres temps / dolor sens amor creix
Amants voler / ferm yals altres honest  85
Pensant aso / qui es que no sespant
Qual dona es / que no sia duptant
Ella y amor / si dells sera enquest

¶ O trist daquell / que vn cos desonest
Ama forsat / e fer honest lo vol  90
Diabciach / per soplenial col
Mas no del tot / dignoranças conquest
Ans sab que may / farta la sua carn
Desuergonyit / a dar e pendre llarch
Noya boci / que li parega march  95
Ques deu penssar / deles pomes del ram
-f. LXVIv-

Daltre que mi / no puxch haver just clam
Lo meu delit / es qui ma dessebut
Trobat so pres / ans que regonegut
No pas tot mi / car nom plau que yo am  100
Ans sino tant / com fora seny romanch
E sentiment / contino dolor pas
Partit me trob / tant com sim asserras
Sim vull vnir / lo cor me trob sens sanch.

89¶ Tan clarament / james patit me viu  105
Ne fon en mi / tan manifest contrast
Car ma carnsent / son apropiat past
Eres tan ferm / en ma carn no sa siu
Grat e desgrat / en mi han trobat lloch
E cascun dells / ha trobat tot son alt  110
Marma trobat / lo seu propri desalt
Ma carn en res / de tan bon grat semoch.
-f. LXVIIr-

¶ Aygua no tinch / pera pagar est foch
E majorment / si prop estar li vull
Sos defensors / son lo toch e mon vll  115
Mas mon oyr / fora va daquest joch
Tot quant ell hou / y enyora es son retorn
En fastig gran / de mi e moltmenys preu
Com veig mon cor / quen tal amor sa seu
Que mal se diu / cascunora del jorn.  120

¶ Axi com cell / quel cap te dins calt forn
Y el cos llansat / sobre lit fresch e moll
Aquest delit / la dolor no li toll
Ans passa enell / sens hauerne so jorn:
Ne pren a mi / car si enella pens  125
Algun delit / gran dolor consegueixch
Son antich mal / a mi es un mal fresch
Preant me poch / com damar nom defens.
-f. LXVIIv-

¶ Foch crem ma carn / e lo fum per ensens
Vajals dampnats / per condigne perfum  130
Mon sperit trespas / del let lo flum
Perque de res / de aquest mon no pens
Car per hauer delit / dolor atench
Puix ne vull / mes que lo toch nom promet
Passant auant / mon delit es desfet  135
E pas dolor / fins que aquell restrench

¶ Quant en desig / de ser amat mestrench
Yo sent dolor / mesclat dun fret e calt
Car nos pot fer / e conech mon defalt
Daci scapant / en pijor punt me prench:  140
Mire son cos / e totes ses faycions
E veig algu / que la conquest sens cost
Com pus hi pens / a dolor me acost
Lauors desig / sa carn perals lleons.
-f. LXVIIIr-

¶ Tot quant yo pens / me porta passions  145
E sens pensar / poch delit sa consech
Menys que dun bou / lo meu delit conech
Car mentrel prench / lom torben passions:
Car tant com es / plaent e de mon punt
Daquel delit / vna dolor me ve  150
Pensant que tal / ab altri li auengue
auendra / sino li so ajunt.

¶ O Deu perque / justat es en vn munt
Tan gran voler / ab aborriment tant
Yo aborreixch / del quem trobe amant  155
Dins en mi viu / qui volgra fos difunt
Ara veig clar / lo natural contrast
Quen lom esta / per lanima y lo cos
Fastig prenent / del assaborit mos
Que laltre sent / per dolz e agre past.  160
-f. LXVIIIv-

¶ Axi com cell / de gran folia es bast
Que vol fer or / de coure o de plom
Los amadors / tots en aquest punt som
Que volem seny / hon tot seny es degast
E llealtat / en cor malvat e fals  165
que amor no te / menys de villana por
Car por gentil / es de notable cor
Que te fort mur / a tots fets deslleals

¶ Si col malalt / qui non ten los senyals
De accident / e pensa questa be  170
E veu pulgo / que prestament li be
tals senyals / que descobren sos mals
Ne pren ami / com amar ja no cuyt
Per ignorar / lo que damor dins port
E veig senyal / damor quem crida mort  175
Llauos conech / que damor nostich vuyt
-f. LXIXr-

¶ Raho es gran / quen dolor sia cuyt
Car dins en mi / grans marauelles veig
Senyal damor / en mi tinch per cas lleig
E quant nol trop / enell ab dol som duit  180
La part en mi / que ab raho puch mesclar
Vol que nom plau / damor son sentiment
Laltra de qui / no tinch lo regiment
Desta part am / im plau lo seu amar.

¶ Yo pas delit / com la veig mal passar  185
Essent dolor / com per so la vull mes
Donant se poch / de mi nom plau en res
Essent delit / com lam dech ayrar
Baste a cascu / volent saber de mi
que so quel mon / ha per pus imperfet  190
Yo com a foll / he volgut fer perfet
Pensant trobar / contentament en si
-f. LXIXv-

¶ O amadors / rebeu asso enlo si
Los que jouent / vol que sia cubert
Delit damor / en lome tot se pert  195
Si vol saber / com ama ne aqui:
Si tem saber / asso en dolor jau
Car no creu be / amar y ser amat
Ni de asso / pot ser sertificat
Per cosa al mon / fins que la proua y cau.  200

¶ O amadors / los qui en dan vostramau
Vullau de vos / mateixs / hauer merce
Pensau amor / hon va e don vos ve
E hon esta / e sius fa guerra u pau:
Sabent aço / de vos no fiareu  205
E menys damor / e de aquel voler
¶ Quen dona cau / poch vallent e llauger
Quen mig estiu / yuern hi trobareu.
-f. LXXr-

O amadors / en amor sentireu
Que lo que mes / contentat vos haura  210
En molt breu temps / al reues tornara
E tant greu res / contra vos no aureu
Lo gran desig / en fastig sera mes
Los vostres peus / contral voler yran
Los mals delits / contralos bons seran  215
Com pensareu / yrar amareu mes.

No es en asso / tot amador entes
Sino aquell / be sentit e sabent
Car aquest veu / lo clar departiment
De son compost / e sab compas y pes  220
Car la raho / contrasta lapetit
E lapetit / no obeex la raho
Solament reb / de concordia do
Lom bestial / que nos de seny complit.

  -f. LXXv-  


ArribaAbajo¶Capitulo.III90


¶ Yo crit lo be / sin algun lloch lo se
Callant lo mal / sens passarne despit
Car en mal dir / mon cors no pren delit
Nem cal cridar / car no veig lo perque
No per aytant / que molts bens yo no senta  5
Mas no val crit / entrel sort e lo mut
Per sol bon hom / per tal noes conegut
E conegut / tampoch no sen aumenta

¶ Menys que la lley / christianas presenta
Als barbereschs / no la volen oyr  10
Vey la virtut / en null esment venir
Pegesa la / ab vici dada empenpta:
Salomo diu / quen pochs es sauiesa
E yo conech / en molts menys la virtut
Dent que sots / home foll conegut  15
Si del costum / nos llunya vostra abtesa.
-f. LXXIr-

¶ Lo vici es tant / que virtt91 ha empesa
Y lo profit / honor ha tret del mon
E tant poch es / que poch a poch se fon
No ha calor / contral fret de pereza  20
Bes lo nom tant / dels que virtut desonren
Que ja noy val / empara de algu
E si volets / oyr lo crit comu
Perexquen cells / qui damor no sa ombren

¶ Los homens morts / de llurs bons actes honren  25
Car de aquells / nols car hauer enueja
Payr nos pot / aquesta cosa lleja
Dins los ventrells / que denveja sescombren
No dan llohor / a sells qui las percassa
Ans fan rahons / com la poran sostraure  30
E sil bon fet / del mon no poden raure
Diuhen ne mal / tant que lo bes desfaça.
-f. LXXIv-

¶ Bondat virtut / han perduda sa rassa
Cossos humans / han molt disminuyt
Deu es en nos / mal honrat y seruit  35
E ja la mort / pus estret nos abrassa:
Tot quant per deu / es jus lo cel creat
A molt perdut / de son propri cabal
Saber se pert / speriment no val
Lo viure es curt / quel mig tost es passat  40

Hon es lengini / Daristotil alsat
De Armogenes / Seneca y Plato
Hon es la gran / forsa daquell Sanso
Hon es tan bell / com Absalon trobat
Linceus fon / qui res no li escapaua  45
Que no fos vist / ab sa vista subtil
Dins enla mar / veya les milles mil

Corrent cami / lla per la mar anaua.
-f. LXXIIr-
¶ Foll es aquell / que no ymaginaua
Que fallirem / puix fall so per que som  50
Si com decau / la rama y lo pom
Si la rahel / del arbre hon tallaua
Fallirem nos / puix lo quins soste fall
No cal a deu / cuitar lo mon perir
Son poch a poch / per si ha de finir  55
Seral Ferrer deu / y natura lo mall
ArribaAbajo¶ Capitulo.IIII92


93¶ Entre amor / so portat e la fortuna
Caent lleuant / si com infant per roques
Congoxes grans / ab alegries poques
Sin posseexch / nos marauella alguna
Semblant me trop / al home que navega  5
Qui per los vents / sa persson es regida
Dolre nos deu / si las veu escarnida
Caure deu lom / guiat per via sega.
-f. LXXIIv-

No com aquell / qui enteniment replega
E dintre si / delit de virtuts vsa  10
Sa fi guardant / aquella que acusa
Los ignorants / y als sabens mal no plega
Jaquint los mals / que bons als pechs aparen
Yan perdut tast / de res no essent noble
Ans he seguit / comuns delits del poble  15
E deuant mi / altres no sy acaren

¶ Donchs si dolors / a mos pensers aparen
Raho es gran / puix he seguit tal vida
La fi del hom / tardament he sentida
Mos apetits / sens traua caminaren  20
A llur semblant / cuytats acorregueren
Y al que mes prop / los fon de llur natura
Regoneguts / marmantench vestidura
Tal com aquells / vicicis94 saber li feren.
-f. LXXIIIr-
¶ Los meus delits / tals desigs emprengueren  25
Que altre poder / dins si mateix hauia
Y aquells ahuts algu nom complaya
E no molt tart / a mi desparegueren
Qui en poch vexell / molt gran cantitat pensa
Esser no pot / car la natura passa  30
Qui creu ser rich / per vna ma escassa
Lo seu delit / de auer se defensa.

¶ Ja no viuran / en molt alegra pensa
Qui bens del cos / o de natura colen
E totes gents / per aquells morir volen  35
Y en contra si / prenen armes de defensa:
Si col malalt / qui non ten medecina
Pendra veri / cuydant aquell guarexca
E de sabor / amarga sent la bresca
E dolsa par / una amarga sardina  40
-f. LXXIIIv-

¶ Qui en fer viltats / la pensa te vehina
E no ateny / al delit del entendre
La veritat / de res no pot apendre
Y esclaua fa / de sa raho regina
Delit dom pert / qui delits del cos tasta  45
Car defunt es / tal hom per part de larma
Tot assi pert / qui de raho nos arma
Y en aquell / fruyt denteniment no basta.

¶ A si mateix / lo maluat hom contrasta
So que li plau / fa y lo restant llexa  50
Lo be jaquex / a tot mal sa fexa
Si delit pren / en molt poch temps se gasta
Tot lo que fa / le torna en contrari
Y no coneix / lenemich seu quil mata
So quel poria / portar jus la sabata  55
Te sobrel cap / per molt bell vestuari.
-f. LXXIIIIr-

¶ Prenmen axi / com grosser herbolari
Qui prop la mar / les herbes del bosch cerca
com aquell / quel jorn de festa serca
En lo alcora / llexant lo breuiari  60
¶ Qui en aquest mon / de ser hom se contenta
Cerque delit / que sa natura vulla
Lexant als bruts / lo camp e sa despulla
E sos delits / nols acurt ne do empenta

¶ Lo delit dom / en lentendre sa senta  65
Quant veritat / per aquell es sabuda
En tal delit / es nostra carn cayguda
Mas nos complit / sens voluntat consenta
En ben obrar / cosa de be y electa
E que delit / se prenga en sa obra  70
Tot quant es dom / fa sa propria obra
Siu fa per deu / sa vida es perfecta.
-f. LXXIIIIv-

¶ La vida dom / es en dolor constreta
Com los pus alts / delits mundans pratica
Llur estament / enfermetat nos fica  75
O cambi pren / quil ha per man estreta
O que fallezca / per hon los delits venen
Que per si ells / a larma no contenten
Com sobirans / ans de hauerse tenten
Quant son aguts / ab si dolor sostenen  80

¶ Ignorantment / les gents fals delits prenen
Corrent al mal / puix ha del be semblança
En lloch de por : han alegre esperança
Hauents mes be / de mentre nol atenyen
Ates lo lloch / qual ab gran delit volen  85
Han compliment / de dolor infinida
Volent tot be / nol troben en partida
Per delitar / amarga dolor colen
-f. LXXVr-

95¶ Carnal amor / a gran pena consita
A tots aquells / metents en llur espera  90
Desig mortal / es passio primera
De penedir / non cal hauer sospita
Ales honors / mals pensamens segueixen
A poques gents / serueix la roberia
Dolor de mort / han quant llur be tot sia  95
Senyors en nom / e com sclaus serueixen.

¶ Sils bens del cos / per no res apareixen
Noy cal donar / en aço gran creença
De fortitut / lo bo na pres potença
Detemprament / los ocells se floreixen:  100
Per vn no res / estime la bellesa
En poch temps cau / e molt menys la sen porta
E son poch fruyt / als amants no conforta
La sanitat / del mal no la defesa
-f. LXXVv-

¶ Be mostral cos / hauer poca bonesa  105
Que de virtut / lanimal brut lo passa
Lom es senyor / donchs no per esta massa
Car desta part / los bruts han mes despesa
Lom es mortal / y animal racionable
Quant a la carn / bestia es formada  110
E la raho / en larma es empremptada
Per esta part / a deu es comparable.

¶ Tot quant finit / pot esser estimable
Ab linfinit / en comte se pot metre
Y a comparar / se poria remetre  115
Res de la carn / ab lesperit durable:
Sinol present / la carn sentir no basta
Tastant tocant / alguns delits sensibles
Los altres senys / per si nols son paybles
delit dels tres / pels dos sobredits tasta.  120
-f. LXXVIr-

¶ Delit es bo / puix a dolor contrasta
Mas no val molt / sens obra virtuosa
Ell la complex / sens ell no es saborosa
Hon dolor cap / la virtud no sen gasta
Donchs quant la carn / es a larma acostada  125
Per bon delit / sa obra es perfecta
No es raho / mas es sa filla feta
La part brutal / es racional tornada

¶ Aquells delits / de que la ma carn sagrada
Cascu be sap / yls de larma ignora  130
Aquella res / que no fall algunora
Entenen pochs / y es per molts menys trobada
En vns se pert / per falta dignorança
Altres sabens / per notastar nou prehen
Com los vilans / quen lloch honrat ne sehen  135
No senten vers / lo delit que honor llança
-f. LXXVIv-

¶ En ser content / cascu ha sa esperança
¶ E follament / aquell delit espera
Car los llidons / vol trobar en figuera
E los morischs / serca enla dolsa frança  140
Hu es lo be / sercat en grans partides
Noy ha delit / sens dolor en alguna
Qui mes ne pren / a voluntat dejuna
Los menys volents / ne han alegres vides

¶ Ans que virtuts / sien en nos sentides  145
Los vicis han / mesa dins nos llur forsa
Y si per temps / la raho tant sesforsa
Es conexent / e no clar ses fallides
Durant lo temps / mals habits se nodrexen
E no sens lom / aquest habit se talla  150
Larma e cos / sen fan cota e gramalla
E los brocats / legs vestirs los parexen
-f. LXXVIIr-

¶ Qui son aquells / qui en tanta virtud crexen
Que solament / los seus vicis coneguen
La major part / yo so cert que ferm creguen  155
Que so es bo / que volen o conexen
Quant lome es mal / lo be no li pot plaure
Car no te part / en be que a sil tire
En lo comens / pot fer quel voler gire
Mas labit fet / deu ajudant pot raure  160

¶ En saborit sentiment / deu recaure
Aquell delit / quen ben obrar se cobra
Daquest delit / lalma sols no fa troba
Mas enlo cos / tal sentiment a jaure
Tant quant cas cu / es pus dispost a rebre  165
Aytant val menys / si no hixen bell acte
Dels dos lloats / en surt aquest contracte
Sens llur acort / nos pot virtut concebre.
-f. LXXVIIv-

96¶ Puix que virtut / delit e bens comana
Per que nons plau / virtut e vicins alta  170
La voluntat / a be y a delit salta
Lenteniment / sols entendrel be mana
Mas no volem / tastar desta vianda
Car al comens / dessaboridas mostra
La vol delit / sent la passio nostra  175
Aquest lateny / treball e cura granda

Al bon delit / los pechs no troben anda
Perque no es / enells esperiença
Fe no hauents / nols basta conexença
Lo no sentit / per ells llexen en banda  180
No volen mal / quant son en malaltia
E pobrejant / cobejen les riqueses
Los flachs e llechs / forses e grans belleses
Lluny fora si / han tota salegria
-f. LXXVIIIr-

¶ Tot hom vol be / perque delitat sia  185
E no sentint / aquell propri de larma
Sercal del cos / e de aquest se arma
E daltres molts / que solament se fia
Los quals com son / vnits en una cosa
Aquella es / del hom benuyrança  190
Cascu per si / lom hauent ne sperança
En‘algun dells / sa pensa no reposa.
¶ Per millor part / deu lenteniment posa

Com a senyor / en cascuna persona
E si en asso / quel deu donar nol dona  195
Quant pus lateny / aytant mes li fa nosa
Car de per si / lo lleg fet tristor mena
E mes ho sent / qui dentendre mes toca
Si com lo foll / quis fir lull duna broc
Com pus dret fir / sa vista destermena.  200
-f. LXXVIIIv-
¶ Tota passio / es cert que mes sensena

En lom subtil / que en persona grossera
Car lentenent / en contra la carrera
Doy o damor / don saparella pena
Donchs solament / praticant del entendre  205
No espletat / en virtut ni sciencia
Asso quel plau / sap per experiencia
E no es res / quen dol no fassa estendre
¶ Si deu al hom / grosser lo plau defendre

De fam e set / y de dolor sensible  210
Altra dolor / no li pot ser terrible
Si ja molt prop / daquestes nos deu pendre
E donchs de tant / lom entenent pren colpa
Com en dolor / al home grosser passa
Saber a poch / engeni contra si massa  215
Lo poch el molt / causcu per si lenculpa