Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
IndiceSiguiente


Abajo

[Cançoner d'obres enamorades]. Transcripcions Cançoner I (Biblioteca Catalunya, ms. 10) [Transcripció] [Fragmentari]

26,5x20

Manuscrit molt acurat. S’atribueix a March la narració de la Bella dama sense mercé.

Algunes caplletres en tinta roja, d’altres només indicades.

Poques intervencions d’una altra mà, encara que sí trobem escolis i explicacions, poques abreviatures.

(En esta poesia se subratllen els noms propis.)

  -f. 1r-     -f. 1v-     -f. 2r-     -f. 2v-     -f. 3r-     -f. 3v-     -f. 4r-     -f. 4v-     -f. 5r-     -f. 5v-     -f. 6r-     -f. 6v-     -f. 7r-     -f. 7v-     -f. 8r-     -f. 8v-     -f. 9r-     -f. 9v-     -f. 10r-     -f. 10v-     -f. 11r-     -f. 11v-     -f. 12r-     -f. 12v-     -f. 13r-     -f. 13v-     -f. 14r-     -f. 14v-     -f. 15r-     -f. 15v-     -f. 16r-     -f. 16v-     -f. 17r-     -f. 17v-     -f. 18r-     -f. 18v-     -f. 19r-     -f. 19v-     -f. 20r-     -f. 20v-     -f. 21r-     -f. 21v-     -f. 22r-     -f. 22v-     -f. 23r-     -f. 23v-  


ArribaAbajoQual sera quell / qui en amor contemple
Com jo quj cent / sos delits hon abasten
Quj son aquells / qui dolçamargor tasten
E juntes mans / ladoren fora temple
Jo so tot sol / aqui natura streny  5
A no poder / als fer ne pus entendre
Sino amar / e volent men deffendre
Nom vol seguir / ares als fer null seny

Sim don solaç / crehen cert que jol feny
Sinoy acull / amor al delit pendre  10
Les potestats / del cel han volgut vendre
E fer catiu / de mon voler lo seny
Nom reptalgu / car tots veig solaçar
Segons cascu / sa calitat raquer
Quin aquest mon / honor vol o diner  15
Tingues esment / ja te causa darrar

Lo temps dels deus / se vol ara mostrar
Car dintre si / vn deu cascu vol fer
E dels desigs / hon corre lo voler
Sollempnes deus / atots veig adorar  20
E sobre tots / venus es mjls seruida
Car nostra carn / no coneix altre deu
Baccus enpart / sa fauor nol es greu
Ceres muller / non es enfellonjda

Juno del mon / te vna gran partida  25
Diu que deu ser / pus costal juhi seu
Saturn e Marc / no troben sa gran veu
Allur poder / Junoy venus dan vida
Mas venus diu / Jo so rey natural
Ab alguns deus / senyors ius mj scients  30
Per mj son bons / e per si no valents
Los altres han / poder accidental
-f. 24r-

Mercurius e pallas / veus nols val
Desfalagant / lorella del hoent
Diana es / de fauor menys potent  35
Mas en lo mon / deus los ha dat cabal
Que lur gran nom / es pel mon preycat
E totes gents / daquestas manen festa
Colta no es / car de cascu nol resta
Sino un troç / decarn dins dents trancat  40

En gran discort / esta lo mon posat
Venus del mon / se trau la fina lesta
Tot home bo / en son hostal se resta
Eual se poch / quj noy es albergat
Juno te gent / en dues parts gitada  45
Prop dela mort / cobeiosa de viura
Altre que veig / debaix estat delliure
Ffamatenyents / ab leig vici guanyada

Ceres quant es / a Venus ordenada
Ydeu aquell / qui Baccus se fascriure  50
Als peus del deu / venus se deuen siure
Estants per si / lur sectes diffamada
Car no guardant / avenus reuerença
Son menys presats / en lo mon e maldits
Lanimal brut / non uol estrems delits  55
Elo cors dom / ne passa penitença

Saturn e març / per si no han potença
Mas per dos deus / son estrem fauorits
Guardant honor / a Venus son seruits
E per haver / a Junon reuerença  60
Març e Saturn / humjlment obeeix
E lobeir / entrells molt se cambia
Mercurius / e Pallas no volria
Parlar daquests / car pietat men creix
-f. 24v-

Linperfet hom / a diana serueix  65
E tots aquells / hon la vides deuia
Car Venus ha / tan dolça parlaria
Que tot voler / asi lo redueix
Los publichs prechs / sendrecen adiana
La voluntat / es de Venus entegra  70
Al temple seu / sil jorn clar fos nit cega
Los grans barranchs / foren carrera plana

Aquellas gents / ab la pensa molt vana
Que ab raho / james han pau ne bregua
Per lur cor flach / de vergonya fan plegua  75
Quils met vn fre / donant los vida sana
E si lo giny / de venus romp tal fre
Saben li grat / com axis vehen soltes
Quen son servir / nos mostren ser en boltes
Ffent li present / del millor dellur be  80

En lo començ / por edianals te
Mas si lo cel / dignorants les ha toltes
Venus colents / març e Saturn avoltes
Entre lurs peus / diana va eve
Ladonchs en fet / colen Venus deessa  85
Cuydant haver / la batalla molt justa
Contra tot hom / qui del cas les affusta
E per tostemps / por e vergonya cessa


Tornada

Senyal de be / entota dona cessa
Com dins son cor / vergonya nos ajusta  90
Yal sauj hom / es vici quil afusta
La raho pert / qui es en ell princessa
ArribaAbajoMossen auzias marchSi deu del cors / la miarma sostrau
Nom planyaran / sino mos cars parents
Car mos amants / nom son tant ben volents
Quen aquell cas / nols calgua dir ploran
Escas loguer / es dat amon treball  5
Com no so plant / depena sostenguda
E si raho / pot esser coneguda
Colpa non ha / pus bon voler los call
-f. 25r-

E daçom planch / e quedament treball
Edins mj plor / e calle com amut  10
E fir me çells / quim degreffer esser escut
Trancant mon cor / e crit de mj no fall
Damor ho dich / q nim trenca lo pensar
Que per null temps / sere per vos amat
E per aço / jom trob desesforçat  15
Car tot assaig / se causa desperar


C

Dels amadors / me vull ben jnformar
Hon es amor / en desesperat cor
E si es viu / perque deffet no mor
Com per amor / no pot amor mostrar  20
No dire pus / mas contemple cascu
Lestat daquell / qui ental cas se veu
Mas guay de mj / que tot lo cas es meu
Donchs no deu ser / que nom plore algu


C

Los mals damor / son pochs al juy comu  25
Car en pochs es / aquesta passio
E tal dolor / no la sent la raho
Sino açi / no pot jutgar algu
Aquell coneix / la dolor de la mort
Quin forcha es / volent li donar volta  30
E cell qui te / sa vidan delits volta1
De tal dolor / no pot fer bon report


C

Es veritat / si portam en record
Que molts passats / morir ne sostengueren
Conexerem / quanta dolor hagueren  35
Puys que morir / los fon mjllor soport
Sens causa gran / null acte gran se fa
Perço cascu / pot haver conexença
Que lom hauent de mort pocha tamença
Tant foll gosar / gran dolor lo porta  40


C

Metgen lo mon / saber noli basta
Sentir lo mal / que lo malalt sofferta
Mas per senyals / en la part descuberta
Pora jutiar / lom enquim punt esta
En axim pren / al hom damor punçell  45
No pot sentir / passio mas veu lacte
Dayçell quen si / porta lo gran caracte
Damor qui may / contra li vol consell
-f. 25v-


C

Si com empeny / ballesta lo quadrell
Aytant com pus / la sua força basta  50
La voluntat / del hom o dones casta
Tant quant amor / sa forçasten en ell
Encontramor / no valgue sauiesa
Sino dauid / sen fora be deffes
Esauis molts / no agren tant empres  55
Si contra mor / valgues algunampresa


Tornada

Plena de seny / per no esser entesa
Lamjamor / porascapar sens merit
E sab me greu / com nohaureu demerit
Per mon parlar / no fahent leus palesa  60
ArribaAbajoMossen auzias march[J] Vnt es lo temps / que mon goig es complit
En lo esguard / del quhe io desigat
Car vist he ço / don era desperat
Emolt pus bell / que dins mj no fon dit
Mas depresent / caych en dolor no lenta  5
Ffort es e tant / quel cap me fa mudar
Torbat del tot / mos passos he cuytar
E trob remey / mas de mj nos absenta

Si com laxorch / qui adeu no esmenta
Que li don fills / assanats e adrets  10
Equant los veu / esser folls o contrets
Noua dolor / danant ell se presenta
Nepres amj / qui tostemps desige
Dona seruir / hon cabes tot mon alt
E quant la veig / mon cor se iau malalt  15
Crehent de cert / que nos dolra de me

De gran tristor / sobres dolor me ve
Quem cal fingir / de cascun loch escur
E de gran por / me penç ha fet tal mur
Quels pensaments / dampnosos li dete  20
E son aytals / que si dells nos deffen
Ben en fortint / sa forç ha mal deffesa
Tots entraran / sients ataula mesa
Tremolar sent / ja mon entenimen
-f. 26r-

Desser vençut / o sobrat nos deffen  25
Es lo tardar / quels pensaments son glots
Sens fer se loch / entrar volrien tots
Enos pot fer / dells ensemps passamen
E sil pus flach / pensament es primer
Lenteniment / forçara de fugir  30
En lur debat / en mon ben auenir
Lur pau es port / daquell iorn meu darrer

Pijor que mort / es vida sens plaher
Mas nom accus / que fenescha mauida
Car mentre visch  / no pot esser perida  35
Vna dolor / iuntablalgun esper
Ne se don ve / mas de por de natura
Que no consent / contra mort gran esforç
E peraço / contra mon cas mesforç
Per no complir / la mja desuentura  40


Tornada

Plena de seny / en home foll atura
Lamoltamor / ab vana esperança
Car pren tal born / que sercha tota frança
Daquest gran vol / la raho ne murmura
ArribaAbajoMossen Auzias marchMal venturos / no deu sercar ventura
Crohar se deu / lo front quant lanomenan
No deslohant / los quj fauor ne prenan
Entreposant / lur bon enginy e cura
Algu no deu / son juy tant prest hauer  5
Que çell deslou / qui ventura vol fenyer
No virtuos / denegant li atenyer
Ço que sos fills / han menys dalgun saber

E leix me donchs / desser auenturer
Sibe nom pusch / tant retraure ne strenyer  10
Quencontradell / me pogues tant empenyer
Si que fugis / ason peu ben leuger
Senyor es gran / bens mudans regidor
E son juhi / es al vll amagat
Fferint vos lla / don sereu delitat  15
Equel delit / vingues tot per amor
-f. 26v-

Lonch es lo temps / del continum dolor
Apart detras / car son cinch anys passats
Quem fuig delit / com hi suy acostats
Ffent me sentir / fret apres de calor  20
Diuersitat / de cassos aportant
Per degastar / damor lo beniffet
Dels bens damor / conseruador sen ret
Ffora content / jo qui so desigant

Adeu nel mon / no so damor clamant  25
Car be ha dat / aygua magranda set
No sadollat / mas compte lin es fet
No pot complir / ço que so desigant
Eno mereix / algun repreniment
Car del cel terç / eguals forçes nos fa  30
Segons cascu / amar dispost esta
Etant com pot / estreny son manament

Fortuit cas / ma fet esser absent
Del foch damor / qui jam  jllumjna
En mellor cas / ventural apagua  35
E jo son cert / quamor me fon dolent
Perque nom clam / damor mas de ventura
Car son poder / me ha desfauorit
En abando / nom vol hauer jaquit
Ans persegueix / amor e magran cura  40


Tornada

Lir entre carts / del mon deu pendre cura
Quant li coue / damor pendresperança
E tal o qual / es damor la fermança
Ab lo desig / qui li dona punctura

  -f. 27r-  


ArribaAbajoAltra


Mossen auzias march[Q]2 Vins tants segurs / consells vas ensercant
Cors malestruch / enfestigat de viure
Amich de plor / e desamich de riure
Com sofferras / los mals quit son deuant
Acuytat donchs / ala mort quit espera  5
E per tos mals / te allongues los jorns
Aytant es luny / fon ton delitos soiorns
Com vols fugir / ala mort falaguerra

Braços vberts / es axida carrera
Plorant sos vlls / per sobres de gran goig  10
Melodios / cantar de sa veu oig
Dient amich / hix de casastrengera
En delit prench / donar te ma fauor
Que per null temps / home nat la sentida
Car jo deffuig / atot hom quim crida  15
Prenent aquell / qui fuig de ma rigor

Ab vlls plorants / e cara de terror
Cabells rompent / ab grans vdulaments
La vidam vol / donar heretaments
Edaquests dons / vol que sia senyor  20
Cridant ab veu / orribley dolorosa3
Tal com la mort / cridal beneuyrat
Car si lom es / amals aparellat
La veu de mort / li es melodiosa

Ben marauell / com es tan argullosa  25
La voluntat / de cascun amador
No demanant / amj qui es amor
En mj sabran / sa força poderosa
Tots mal dient / sagramentaiaran
Que may amor / los tindran son poder  30
E sils recont / lacolorat parer
Lo temps perdut / susprenent mal diran

Null hom conech / o donamon semblan
Que dolorit / per amor faça planyer
Jo son aquell / dequis deu hom complanyer  35
Car de mon cor / la sanch sen va lunyan
Per gran trjistor / que li es acostada
Seques tot jorn / lumjt qujm soste vida
E la trjstor / es contra mj ardida
En mon socors / ma no si trobarmada  40
-f. 27v-


Tornada

Lir entre carts / lora sent acostada
Que ciuilment / es ma vida finida
Puys que del tot / mesperançes fugida
Marma roman / en aquest mon dampnada
ArribaAbajoMossen Auzias marchAmor se dol / com breument jo no muyr
Pus no li fall / per esser de mj fart
Car sos mals ginys / man portat ental part
Que mon delit / es quant de plor abuyr
E de mon dan / io no so malmjrent  5
Car so forçat / dintrar dins tal preso
Quel seny tinch pres / larbitrela raho
Amor ho te / per seu forçadament

Jo fas tot quant / me diu lo pensament
E si hagues / tant seny com Salamo  10
Ffora tot poch / endar occasio
Que no temes / ason gran manament
Cell qui no sent / que pot fer molt amar
Jo li perdo / si demjs va truffan
Piramus volch / morir passat dumbran  15
E per semblant / mort tisbe volch passar

Sino es pech / quis deu merauellar
Dalgun cars fort / ques deuengan laman
Lom fora seny / no pot ser ben vsan
Tal me confes / donchs nom vullau reptar  20
Amor ha pres / lo carch sin res fallesch
Car so abstret / de seny e de saber
E res no fas / encontra son voler
Desigant be / la dolor li graesch

Estant apart / e sol jo menpeguesch  25
Ymaginant / ço que deuria fer
Dexecutar / no dech hauer esper
Puys lo primer / assaig no enseguesch
Limaginar / amor me vol rependre
Tant largament / ab vergonyam refrena  30
Com se fara / que ab cara serena
Haia poder / de ma raho estendre
-f. 28r-

Los fets damor / jo no pusch ben entendre
De grans contrasts / mopinio es plena
Horan lo jorn / que no sent vlla pena  35
Pensant enço que vinch alarma rendre
Si altraueu / limaginar mj porta
Per dar senyal / que jo sia cregut
Suplich la mort / quen tal cas me ajut
E si nom val / ma varitat jau morta  40


Tornada

Lirs entre carts / fins aueure la porta
Demos delits / sobirants so uengut
Noy he tocat / ans men torn com amut
E per tornar / ja trob la via torta
ArribaAbajoMossen Auzias marchEntre amor / son portat e fortuna
Cahent leuant / si com jnfant en roques
Congoxes grans / ab alagries poques
Siu possehesch / nos marauellalguna
Semblant me trob / al home quj nauega  5
Qui per los vents / se persones regida
Dolre nos deu / siles veu scarnida
Caure deu lom / guiat per via segua

No com aquell / quinteniment replegua
E dintre si / delits de virtuts vsa  10
Sa fi guardant / aquella qui acusa
Los ignorants / hels sabents mal no plegua
Jaqujnt los mals / qui bens als pochs aparen
Heb perdut tast / de res no essent noble
Ans he seguits / comuns delits de poble  15
E dauant mj / altres no si acaren

Donchs si dolors / ames penses emparen
Raho es gran / pus tal vida seguida
La fi del hom / tardament he sentida
Mos apetits / sens traua caminaren  20
Allurs semblants / cuytes acorregueren
-f. 28v-
Als que pus prop / lurs son dellur natura
Regonagut / marma tench vestidura
Tal com aquells / vicis saber li feren

Los meus desigs / tals delits aprengueren  25
Caltre poder / dins simateix hauia
Y aquells auis / dagu mi no complia
E no molt tart / amj desparagueren
Quin poch vexell / molt gran quantitat pensa
Nos pot hauer / car la natura passa  30
Qui vol rich ser / per vna ma escassa
Lo seu desig / contentar se deffensa

Ja no viuran / en molt alegra pensa
Qui bens del cors / ede fortuna volen
E totes gens / per hauer aquells volen  35
Hen contra si / prenen armes doffensa
Si col malalt / qui nonten medecina
Pendra veri / cuydant aquell guarescha
E de sabor / amargua sembla brescha
Edolçal par / vna margant sardina  40

Quin fer viltats / la pença te vehina
E no ateny / al delit del entendre
La veritat / de res no pota pendre
Hesclaua fa / de sa raho regina
Delit dom port / qui tals delits no tasta  45
Car hom es dit / mes per la part delarma
Tot asi pert / qui de raho nos arma
Hien aquell fruyt / denteniment no basta

Asi mateix / lo maluat hom contrasta
Hel que li plau / fa elo restat leixa  50
Lo be jaqueix / ab tot lo mal se feixa
Si delit pren / en molt poch temps seguasta
Tot lo que fa / li torna encontrari
Eno coneix / lanamich seu quil mata
Aquell qui deu / portar jus la sabata  55
Te sobrel cap / per molt bel vestiari
-f. 29r-

Pren men axi / com grosser arbolari
Qui prop la mar / les erbes del bosch serque
Ecom lo clerch / fahent de festes serque
En la troia / leixant lo breuiari  60
Quin aquest mon / desser hom se contenta
Cerqua delits / que sa natura vulla
Lexant als bruts / los camps elur despulla
E sos delits nols acurts nels donpenta

Lo delit dom / enlentendra sostenta  65
Quant veritat / per aquellas sabuda
Ental delit / la sciença jaguda
Mas no esplich / sens voluntat consenta
En ben obrar / cosa debe yelleta
O que delit / prenguan la sua obra  70
Tot quant es dom / fa sa propiaobra
Siu fa perdent / sa vida es perfeta

La vida dom / es endolor constreta
Com los pus alts / delits mundants pratica
Lun estament / enfermetat nos fica  75
Ho cambi pren / quils reb ab ma estreta
No falleix ço / per hon los delits venen
E desi ells / lanima no contenten
Com sobirants / bens ans deuer se tenten
Com son hauts / ab si dolor sostenen  80

Ignorantment / les gents gals delits prenen
Corrent en mal / pus ha debe semblança
Hen loch de por / han alegrasperança
Hauents mes be / dementre nol entenen
Actes lo loch / qual ab gran desig volen  85
Han compliment / de dolor jnfinida
Volent tot be / nol troban ne partida
Per delitar / amargua dolor colen

Alguns delits / daquell ver delit solen
Lunyar se mes / quels altres no sen lunyen  90
E tots aquells / quj delitar hi puixen
Si plaher han / ab ells nos aconsolen
Tant es com pus / en ells hom se delita
Axi forment / agran dolor sacosta
Deluny mjrant / lo camjs plasent costa  95
Hel camjnant / rompent lo coll despita
-f. 29v-

Carnal amor / agran pena concita
Atots aquells / matents hi llur espera
Desig mortal / es passio primera
Depenadir / non cal hauer sospita  100
Ales honors / vans pensaments segueixen
A riques gents / serueix la robaria
Dolor de mort / enque llur be tolt sia
Senyors en mon / ecom esclaus serueixen

Sils bens dels morts / per no res apareixen  105
Nons hi cal dar / en aço gran crehença
Defortitut / lo ben ha mes potença
Detemprament / los ocells ne floreixen
Pen vn no res / stima la bellesa
En poch temps cau / emolt poch la sen porta  110
E son poch fruyt / als seus amants conforta
La sanitat / es per xich mal deffesa

Be mostral cors / hauer pocha bonesa
Que de virtut / lanjmal brut lo passa
Lom es senyor / donchs no parescha massa  115
Car desta part / los bruts han mes despesa
Lom es mortal / anjmal rahonable
Quant ala carn / bestia es formada
E la raho / en larmes empremptada
Per esta part / adeu es comparable  120

Tant quant finit / post esser estimable
Ab linfinit / e compte si pot metre
Acomparar / se poria remetre
Res dela carn / ab lespirit durable
Sinol present / la carn sentre no basta  125
Testant toquant / alguns delits sensibles
Los altres senys / persi nols son plahibles
Delits dels tres / pels dos sobre dits tasta

Delit es bo / pus adelit contrasta
Mas no val molt / sens obra virtuosa  130
Ell lo compleix / sens ell nos saborosa
Hon cap dolor / la virtut no sen guasta
Donchs com la carn / es alamar tirada
Per bon delit / sa obra es perfeta
No es raho / mas es sa filla feta  135
La part brutal / es racional tornada
-f. 30r-

Aquells delits / daquella carn sagrada
Cascu be sab / hels delarma ignora
Aquella res / que no fall algunora
Emenen pochs / yes per molt menys tocada  140
Alguns se pert / en falta dignorança
Altres sabents / per no tastar no prehen
Axils vilans / quen loch hornat no sehen
No senten be / lo delit quhonor lança

Enser content / cascu ha sesparança  145
E follament / aquell delit espera
Car los ledons / vol trobar en figuera
Etalls morischs / sercant la dolça frança
Hu es lo be / sercat engrans pertides
Noy ha delit / sens dolor en alguna  150
Qui mes no pren / ha voluntat deuina
Los menys dolents / ne han alegres vides

Ans que virtuts / sien per hom sentides
Los vicis han / maça dins nos lur força
E si per temps / la raho tant sesforça  155
Es conaxent / eno clar ses fallidles
Durant lo temps / mals abits se nodreixen
En hom sens hom / aquest abit se talla
Larme lo cors / sen fan cota gramalla
E los brocats / leigs vestits apareixen  160

Qui son aquells / quin tanta virtut creixen
Que solament / los vicis se coneguen
La maior part / jo son cert que fer regnen
Que ço es bo / que volen e coneixen
Pus lom es mal / lo be no lis pot plaure  165
Car no te part / en be que aquell tire
En voler dom / es al començ ques gire
Mes labit fet / deu aiudant pot raure

En saborit / sentiment deu recaure
Aquell delit / quen be obrar se troba  170
Daquest delit / larma sol non fa troba
Mas en lo cors / tal sentiment ajaure
Tant quant quascu / es pus dispost arebre
Aytant val menys / sino ix en bell acte
Del dos lohants / ensurt aquest contracte  175
Sens lur acort / nos pot virtut concebre
-f. 30v-

Axi mateix / par que vulla decebre
Qui sa valor / aytant com pot no munta
Tota res dell / vol obondat conjuncta
Lo fill el net / lo bou el ca delebre  180
Segons lamor / axi lur be demana
Amant asi / moltes del be saparta
Desigant be / simple de mal es farta
Mal vol per si / e daltra vida sana

Pus que virtut / delit e bens comana  185
Perque nous plau / virtut e vicis alta
La voluntat / abe /y delit salta
Lenteniment / sol entre lo uer mana
Mas no volem / restar desta vianda
Car en començ / dessaborides mostra  190
Lauol delit / sent la passio nostra
Aquest la teny / traball e cura granda

Atal delit / los pechs no troben anda
Pusque no es / en ells esperiençja
Ffe no hauents / nols basta conaxença  195
Lo no sentit / perells lexen en banda
No volen mal / quant son en malaltia
E pobreiant / cobegen les riqueses
Los flachs e leyts / forces e grans belleses
Luny fora si / han tota salagria  200

Tot hom vol be / perque delitat sia
E no sentint / aquell propi delarma
Cercal del cos / e de aquest se arma
Edaltres molts / que follament se fia
Los quals com son / vuits en vna cosa  205
Aquella es / del hom benuyrança
Cascu per si / lom hauent nesparança
En alguns dells / sa pensa no reposa

Per millor part / deu lenteniment posa
Com asenyor / encascuna persona  210
E sin aço / quel deu donor nol dona
Com pus nateny / entant mes li fa nosa
Car de persi / lo leig fet tristor mena
Essent homens / qui dentendre mes toqua
Si com lo foll / quis ferit duna broqua  215
Com pus dret fer / sa vista destramena
-f. 31r-

Tota passio / es cert que mes sensena
En lo sobtil / quen persona grossera
Car entenent / encontra la carrera
Doy o demor / don se parella pena  220
Car solament / praticant del entendre
No esplecat / en virtut nen sciença
Daço quel plau / ha menor conexença
E no es res / quen dol nom façençendre

Si deu al hom / grosser lo plau deffendre  225
De ffam e set / e dolor Jncensible
Altre dolor / no li pot ser terrible
Si ja molt prop / daquestes nos deu pendre
Edonchs de tant / lom entenent pren colpa
Com en dolor / al home grosser posa  230
Saber ha poch / e giny contra si nosa
Lo poch hel molt / cascu persi lancolpa

Resta de la pàgina i part de la 31v, una poesia de Jaume March

  -f. 31v-  


ArribaAbajoMossen Auzias march[A] questa es / perdurable dolor
Les que senti / foren totes atemps
Mas la present / deu mirab mj ensemps
Bem fa saber / quant pot en mj amor
Ab coxo peu / maseguit e iurat  5
Attesa es / la pena de mon mal
Fferit me sent / duna plagua mortal
Es lo remey / fer no res lo passat
-f. 32r-

Gran mudament / no pot scer comportat
En poch de temps / sens alteracio  10
Qui pot saber / la dolor enque so
Vinent amj / per hauer molt amat
Aquella don / speri tot mon be
Tant quant delit / enmj pot abastar
Per son deffalt / men coue de lunyar  15
E pel camj damor gran jram ve

Tal mudament / com natural soste
Sens fer senyal / maior del ques en mj
Aquella que / per ma vida me detingui
<entre morir / e viura me dete>4  20
Lo meu repos / treball es conuertit
E lo meu goig / es trjstor sens remey
Jo so catiu / com esser pensi rey
Tot alterat / me trob esbalayt

Aquella carn / hon lo meu espirit  25
Entrar volgue / primer quen paradis
Me semble foch / del jnfernal abis
E moltes veus / non vull esser fugit
Ans dacostar / no sent lo mudament
Mas fet lestot / sent lo cambi tant gran  30
Que res nol pusch / dir quant li sodauan
E pas dolor / daquest mal callament

Hon cap en mj / tant gran alterament
Si por me pren / perquesparencem dol
Que es aço / que voluntat me tol  35
Quen be nj mal / no vs denteniment
O fals amor / quil loch vedat te plau
Lexem vsar / aquim mereix desdeny
Per quel desig / teu amar me constreny
Ço que amar / ami tant me desplau  40

Per quel desig / meu contra raho cau
Amor ho vol / perque tant hi contrast
E mon desig / cobega lo fer past
Daquella carn / hon gran amargor jau
O fals amor / no poras pus en mj  45
Sino forçar / mon apetit escas
Mon spirit / per forçal jaquiras
No amaras / ço que vols de persi
-f. 32v-

O fort dolor / no perdones ami
Per colpa gran / me dona dol eplant  50
Tu pietat / no vulles parlar tant
En la fauor / de qui tant mal mori
Yo am mon dan / emon be auorresch
So perque am / no es vist lo perque
Del desamar / molt clarament ho sce  55
Elo carrer / no vist jo enseguesch

O deu perque / am aqui auorresch
En tal contrast / com vida nom jaqueix
Amor no mor / edehirar nom leix
Que signantment / entrells amj pertesch  60
Saber nos pot / quals dells abans morra
Muyra donchs jo / per lur debat finir
Quanta am me dolch / emal pas mentre mjr
Lo pus cortes / dolor mortal me fa

Jo so malalt / hauent lo cors tot sa  65
Cascuna mor / ab laltres acordant
Mon esperit / es lo doloregant
Ab lorgue seu / desacordant esta
Ell depersi / vol loque deu voler
Perdut lonest / voler no vol que am  70
E mon cor falç / pot hauer mon just clam
Daquell aquj / pietat vol hauer

En la dolor / damor delit pot scer
Siab aquell / jranbolcha nos met
Essent lo cars / ladonchs dolor tramet  75
Contra qui cau / tot lo seu gran poder
Etant com pus / amor es gran e bell
Tant sa dolor / es maior e pus fort
En lo cors sa / totan famos fort
Yen lo malalt / no ten ques prenguanell  80

No dech morir / solament ab coltell
Mon cors mig mort / deu scer viandals cans
Mon cor pertit / entre corps e mjlans
Mon espirit / tingua lo loch daquell
Qui volch trahir / bassant lo fill dedeu  85
Aquest es loch / aell just e degut
Pus ha trahit / asi deuvol aiut
E gran paccat / deu rebra pena greu
-f. 33r-


Tornada

Amador fuy / tant com lespirit meu
Pensa gran seny / endones abundant  90
Mas sino carn / noy trob esonganat
A quatre peus / deu anar qui nou creu
ArribaAbajoMossen Auzias marchPer lo camj / demort he sercat vida
Hon he trobat / moltes falces monjoyes
Quasi guiat / per les falses ensenyes
So auengut / aperillosa riba
Sicol maluat / quin parahis vol cabre  5
E vers jnfern / ab cuytat pas camjna
Exicom cell / que de mig jorn les terras
Va encercant / per vent de tremuntana

Gran es mondan / segons ma complanyença
Segons lo ver / es poch lo meu dampnatge  10
Jo pert delit / hauent ab dolor ligua
Etal com fon / plach molt ama natura
En mi no puch / trobar als sino tolre
Ede mon be / si bem vull nom alegre
Lo perdre sent / per quhe perdut dolc abit  15
Del be vinent / nom trop certa fiança

Axi com lom / per molta fe que haia
Lex ab dolor / esta vida mesquina
Perque no sent / los delits del altisme
Essent aquests / quen esta vida leixa  20
Ne pren amj / quel delit damor leixa
Ab tal dolor / que no sce hon pot cabre
Yab molta por / sper lo rahonable
Perque no sce / com lo sentre plahible

Sicom aquell / quentrar vol en batalla  25
E trobar cor / ans quellasperimenta
E com se veu / esser prop dellancontra
Per gran pahor / fuig mostrant les espatlles
Ne pren amj / quen contra mor mesforça
Ffins avenjr / aferma lestret compte  30
E quant so prop / daquell apartar me
Com avençut / jo abandon mes armes
-f. 33v-

Duptar nom cal / sim son fetes metzines
Ab algun art / son preses mes potençes
Per son voler / tot home del mon ame  35
Yamor nom plau / e damor son mes obres
Per los cabells / amj semble quem porten
Affer los fets / que amor me comana
Sin vull ffugir / portar nom poden cames
Ental contrast / la mja vida penja  40

Aquell dolç tast / quabsi lacordant tasta
No es en mj / mas dolor del discorde
Qui nos amat / yamor daltri cobeia
No sent gran mal / pus vn terme desiga
Jo son aquell / quin del mon nom ferme  45
Jo am aqui / no mereix que jo lame
Edaltra part / veig obres en contrari
Dauiday mort / e certana paraula

A tot mesqui / vn gran be noli minua
Ço es hauer / damort vn molt poch dupte  50
Daquest gran be / jo no sce hon te casa
No trop raho / perque viure desige
Encontramor / aytant jo nom esforça
Que deu oblit / hen algun be son ficte
Nel mes bastant / sicom dabans complaure  55
Jo son bestant / lo qual deu tot hom tembra

Ffont son mos hulls / daygua dolçe amargua
Perquen dolor / heb delit aquells ploren
Car vna es / la color delitable
Laltres aquell / poch molt nos companya  60
Com ne perque / saber aço com passa
No sia jo / lo dehidor o mestre
Tant solament / aben sentir ho basta
Vingal juhi / als quj mes damor saben


Tornada

O follamor / les dolors costumades  65
Venen per temps / que no donen congoxa
Si xi no fas / ja no seriem homens
Donchs per quequest hus mist arranque

  -f. 34r-  


ArribaAbajoMossen Auzias marchLa gran dolor / que lengua no pot dir
Del quis veu mort / e no sab hon jra
No sab son deu / si per acil volra
O sin jnfern / lo volra sebollir
Semblant dolor / lo meu spirit sent  5
No sabent que / deuos deus hardenat
Car vostre mal / o be amj es dat
Del que haureu / jon sere soffirent

Tu esperit / qui has fet partiment
Ab aquell cors / qual he jo tant amat  10
Veges amj / quj so passionat
Dubtant stich / ferte rahonament
Lo loch hon est / ma fara cambiar
Dentenjment / daço quet volre dir
Goig e tristor / per tu he jo complir  15
Entu esta / quant deu me voldra dar

Pregant adeu / les mans nom cal plegar
Car fet es tot / quant li pot auenjr
Si estal cel / nol pot lo bespremir
Si en jnfern / en fol es mon pregar  20
Si es axi / anullem lespirit
Sia tornat / nom esser ano res
E maiorment / sin loch tal per mj es
No sia jo / detant adolorit

No sce quhe dir / quem fartas dauer dit  25
Si crit o call / no trob quem satisfes
Si vach o pens / he temps en va despes
Detot quant fas / ans deffer me penit
No planch lo dan / de mon delit perdut
Tantes la por / quem ve de son gran mal  30
Tot mal es poch / sinos perpetual
E com aquest / nol haia marescut

Lo dan mortal / es molt mes que temut
E tol ne part / esser atots egual
O tu dolor / sies me comjnal  35
En controblit / vulles messer escut
Ffir me lo cor / e tots los senys me pren
Ffartat en mj / car nom deffens de tu
Donem tant mal / que men plangue cascu
Tant com tu pots / lo teu poder mesten  40
-f. 34v-


Tornada

Trist espirit / si res no ten deffen
Romp lo costum / que dels morts es comu
Tornan lo mon / e mostra ques de tu
Lo seu esguard / nom donara spauen
ArribaAbajoMossen Auzias march[s] J per null temps / cregui scer amador
En mj conech / damor poch sentiment
Si mj comprar / al comu dela gent
Es veritat / quen mj trob gran amor
Pero siguard / algu del temps passat  5
Yel que amor / pot fer en loch dispost
Nom de amor / solament nom acost
Car tant com dich / no so passionat

Morta es ja / la que tant he amat
Mas jo son viu / vahent ella morir  10
Ab gran amor / nos pot be sofferir
Que dala mort / me pusque ver lunyat
La dech anar / hon es lo seu camj
No sce quem te / quenaço nom record
Sembla quen vull / mas no es ver pus mort  15
Res no la tol / alquj la vol persi

Enque resta / que vida no fini
Com prop la mort / jo la viu acostar
Dient plorant / no vullau mj lexar
Haiau dolor / dela dolor de mj  20
O cor maluat / daquell quis ental cas
Que peçes tot / o sens sanch no roman
Molt pochamor / e pietat molt gran
Degre bastar / que senyal gran mostras

Qui es aquell / quen dolor abastas  25
Lo piedors / mal dela mort vengut
O cruel mal / qui tols la jouentut
E fas pudir / les carns dins en lo vas
E lespirit / ple de plor por volant va
Al jncert loch / tament laternal dan  30
Tot lo delit / present daça roman
Quj es lo sant / qui demort no dupta
-f. 35r-

Qui seraquell / qui la mort palnyara
Daltren dessi / tant com es lo gran mal
Sentir nos pot / lo dampnatge mortal  35
Molt menys lo sab / qui mort james tempta
O cruel mal / donant depertiment
Pertots los temps / als coratges hunits
Mos sentiments / me trob esbalahits
Mon espirit / no te son sentiment  40

Tots mos amichs / hagen complanyiment
Demi segons / veuran ma passio
Ara delit / lo meu falç companyo
Elenuaios / qui de mal delit sent
Car tant com pusch / jom dolch he dolrem vull  45
E com nom dolch / assats pas desplaher
Car jo desig / que perdes tot plaher
E que james / cessas plorar nom vull

Tant poch no am / que ma cara nouvull
Dayagua deplor / saui day mort pensant  50
Entristit visch / de sa vida menbrant
E de sa mort / aytant com pusch fer pus me dull
<no basten mes / de mi no puc fer pus>5
Sinobeyr / lo que me dolor vol
Ans perdre vull / la raho silam tol  55
Mas pus no muyr / depocamor me cus


Tornada

Tot amador / damar poch nos escus
Que sia viu / emort lo seu amat
O que almenys / damor visqua partat
Que solament / haia nom de resclus  60
ArribaAbajoMossen Auzias march[q] ve val delit / pus no es conagut
Ans fastig es / quant es molt costumat
Ço perque mnort / vos haureu atractat
Dins molt breu temps / volreu hauer perdut
-f. 35v-
Eço deque / no ymaginareu  5
Quell perdents fos / vna pocha dolor
Sil cars aue / sentim tal amargor
Que debongrat / vidabandonareu

En aquest punt / me trop jo estant estrem
So que volgui / ab molt estramador  10
Torna en mj / vna lenta calor
E puys perdut / dolor mortal me prem
Tal mudament / ensi hom no vença
Com en mj veig / per vostra pertiment
La mort ho fa / quim tol mon bre present  15
Del venjdor / sab deu lo que sera

Molts han perdut / lo que ve puys e va
Ffills emuller / e part de llur argent
E restals cor / ab lur espordiment
E may virtut / en lur cor habita  20
E jo tinch clos / e segellat proces
Que per null temps / delit jo sentire
E nom dolch molt / com delits perduts he
Mas planch la mort / don lo mal vengut es

Vn poch delit / es en ma dolor pres  25
Jo sent dolor / com mon cor mal soste
Pensant perqui / ne don madolor ve
Qmi no plau / de dolor scer deffers
O tu qui est / fora del present mon
E veus ami / per ta mort mal passar  30
Accepten deu / quem pusques auisar
Quins spirits / a tu de prop te son

La mort qui tol / lo agradable don
Que viday sort / als homens volen dar
Quant es de mj / ma tolt sens mj matar  35
Demos tres temps / meresque lo que fon
Daquest present / atot hom do mapart
Car noy ha res / quem vingua en plaher
Del venidor / no vull hauer esper
Pus la tristor / es amj dolç esguard  40
-f. 36r-

Nom dolra tant / quen dolor sia fart
Ans ma dolor / jo prench per mon master
Mon cor de carn / es pus fort quel acer
Pus ell no viu / entre nos adepart
Quant lespirit / del cors li viu pertir  45
E li doni / lo derrer basar fret
Conech de mj / qua mor mante son dret
Quab cor çenser / ho pogui sostenjr

En molt breu temps / lom nos pot dolorir
Tant com depuys / ab lentendres constret  50
Car per gran torp / tots comptes no ha fets
Dolor vol temps / si lom tot lasentir
E maiorment / com rahoy apareix
Car si nou fa / tost se mescla conort
Massa es foll / lo quis fa tan gran tort  55
Si cascun jorn / son dol foll no pereix

Nom jutgalgu / si primer no coneix
Si tinch raho / perdolrem desta mort
En ella fou complit lo meu deport
Ella finjnt / lo mon per mj feneix  60
Quis tant cruel / que nos dolgua de si
E daquell / quen part mesque si vol
Donchs si algu / pogue fer honest dol
Licenciat nol / fo mes que en mj

O mort que fas / lom venturos mesqui  65
Del ple de goig / tu migençant se dol
De tu ha por / tot quant es jus lo sol
Dolor sens tu / no hauria camj
Tu est damor / son enamjch mortal
Ffahent partir / los coratges hunits  70
Ab ton colp cert / has morts los meus delits
Destar nos pot / be ton amergos mal


Tornada

Tu esperit / si mon ben fet te val
La sanch dare / per tos goigs jnfinits
Vine ami / de dia o de nits  75
Ffes me saber / si pregar per tu val

IndiceSiguiente