Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. 36v-  


ArribaAbajoMossen Auzias march[p] Vs me trop sol / en amor ami semble
Quen mj tot sol / sia costuma stranya
Amor se pert / entre gens per absença
E per la mort / la mjamor no fina
Ans molt mes am / mes auos en mort quen vida  5
E jo perdon / si algu nom creura
Pochs son aquells / qui altres coses creguen
Sino semblants / daquellas quells auenen

Ma dolor fort / lo comu cors no serua
Tota dolor / lo temps la venç e guasta  10
No dich quen tot / atot altre dessemble
En quantitat / molt prop daltres se jutge
En calitat / ables altres discorda
Seguint lamor / don ella pensa forma
Gran part del temps / secha dolor de dona  15
Helgun delit / abaltra dolor dolça

Dins lo cors dom / les humors se discorden
De temps entemps / lur voler se tresmuda
En vn sol jorn / regne malencolia
Naquell mateix / colera sanch e fleuma  20
Tot enaxi / les passions delarma
Mudament han / molt diuers e contrarj
Car en vn punt / per ellas fan los actes
E prestament / es en lo cors la causa

Axicom lor / quant dela menal trahen  25
Esta mesclat / de altres matalls sutzeus
E mes al foch / en fum sen va la ligua
Lexant lor pur / no podent se corrompre
Axi la mort / mon voler gros termena
Aquell fermat / en la part contra sembla  30
Daquella que / la mort al mon la tolta
Lo nest voler / en mj roman sens mescla

Dos volers son / que natura segueixen
Ecascu dells / lom per natura guien
Si acten semps / fan mal o be atraçen  35
Segons qualls dells / enlaltre ha domini
Quant la raho / lapetit senyoreia
Es natural / del hom tota sa obra
E lo reuers / sa nautra li torba
Eno atteny / la fi quen tots fets serqua  40
-f. 37r-

Quant lapetit / segueix la part de larma
Lome va dret / seguint natura mestre
Car la maior / part la manor se tira
E ves la fi / que va lo camj troba
Ela petit / volent son necessari  45
Lome no fall / sino traspassa lorde
E si sosten / mes que natura dicte
Surt lo voler / fals openionatich

Les voluntats / que per naturans venen
En certitut / eterme son compreses  50
Laltre voler / passa dom les natures
Son senyal cert / es que nols enclou terme
Se tots aquests / passions mantangueren
Mescladament / si com mesclats jahien
Mas be distinchs / son apres de son obte  55
E separats / los sent quasi visibles

Molts son al mon / que mos dits nontangueren
E ja molts mes / quedaquells no sentiren
Qui creure pot / que tremos vicioses
Voler honest / treball per estat simple  60
Gitant desi / marauellos effecte
Estant secret / per força dels contraris
Dolç agran temps / lur saber nos distincta
Ella viujnt / mos voleers atals foren

Dolres del mort / perteix damor comuna  65
E de aço / jon sent tot es dampnatge
Ffugir les gents / quisque sien alegres
Hiuer despit / que james lo dol fine
Tot delit fuig / com acosanamigua
Car vn be poch / entre grans mals dol porta  70
E met poder / quem torn dolor en abit
Perque de goig / no haia franch arbitre

Senyals damor / quental cars homens senten
Jo trop en mj / que sens dolor se prenen
Si res començ / jom corromp lo principi  75
Perquela fi / de res mi no contenta
Molt e pus fort / tamor totam da fastich
E sembla mj / se cosabominable
Silgun delit / entre mes dolors mescle
Deffet lo pert / e torn ama congoixa  80
-f. 37v-

Sil pensament / perfolçaltrapart lança
Dellacordant / ab gran sospir lo cobra
En lo començ / ab dolor en mj entre
No passa molt / que mes dolor pahibla
De crepitud / ma natura demostra  85
Car tota carn / auomjt ma prouocha
Grans amadors / per lur aymia morta
Son mj semblants / en part altot no basten

Si res jo veig / della dolor me dona
E sim deffuig / par que dellam daparta  90
Lo temps e lochs / ab lo dit lam senyalen
Segons en ells / dolors o delits foren
E son ne tals / quelam demostren trista
Altres e molts / mostrants aquella lega
E pas dolor / com james li fiu greuge  95
E volgreço / ab la mja sanch rembre

Amor es dat / conexer pels effectes
Sa quantitat / no te mesura certa
Gran es o poch / lamador segons laltre
E poder pren / amor segons hon entre  100
La qualitat / es tal com segons guarda
Car de semblants / es forçat que sengendre
La carn vol carn / larma son semblant serca
Dells naix fill bort / als engendrats dessemble

Qui ama carn / perduda carn no ama  105
Mas en membrant / lo delit dol li resta
En tota mor / cau amat e amable
Donchs mort lo cors / aquell qui ell amaue
No pot amar / no trobant res que ama
Amor no viu / desig mort ysperança  110
Yen lo no res / no pot hauer espera
Quant es del cors / la mort ano res torna

Si la que am / es fora daquest segle
La maior part / daquella es en esser
Equant al mon / encarn ella viuia  115
Son spirit / jo volguj amar simple
E donchs quant mes / quen present res nom troba
Ella viuint / la carnj mera rabella
Los gran contrasts / de nostra part discordes
Canten forçats / acort e dagra contra  120
-f. 38r-

De mon voler / jutge cascu la causa
E fara poch / vahent en mj les obras
La mjamor / per la mort no es morta
Ne sent dolor / vahent me lo mon perdre
Jo am e tem / ab honesta vergonya  125
Lespirit nuu / dela que deus perdone
E res demj / ne fora mj cobeia
Sino que deu / en lo cel la colloque


Tornada

Mare de deu / si es purgatori
Son espirit / per no purgar delictes  130
Siton fill prech / no guards los prechs don venen
Mas lla hon van / mos paccats no li noguen
ArribaAbajoMossen Auzias marchAquellas mans / que james perdonaren
Han ja romput / lo fil tenjnt la ujda
Deuos quius sou / daquest mon desaxida
Segons los fats / ensecret ordonaren
Tot quant jo veig / e sent dolor ma torna  5
Dant me record / de vos que tant amaua
En ma dolor / si prim obes serquaua
Si trobara / que delit si contorna
Donchs durara / pus te quj la sostingua
Car sens delit / dolor crech nos retingua  10

En cor gentil / amor per mort no passa
Mas en aquell / qui per lo vicis tira
La quantitat damor / durar no mjra
La qualitat / damor bona nos lassa
Quant llull no veu / e lo toch nos praticha  15
Mor lo voler / que tot per ell se guanya
Qujn tal punt es / sent dolor sent molt estranya
Mas dura poch / lespert ho testiffica
Amor honest / los sants amans fa colra
Daquest vos am / emort nol me pot tolre  20

Tots los volers / quen mj confusos eren
Se mostren clar / per lur obra forana
Ma carn se dol / car sa naturan mana
Perquen la mort / sos delits se perderen
-f. 38v-
En sa dolor / marmes enbolicada  25
Deque llur plor / eplant per null temps callen
En tal dolor / tots los conorts me fallen
Com sens tornar / la que am es amada
Mas laltramor / te amistança pura
Apres sa mort / sa força gran li dura  30

Aquestamor / si los pechs no la crehan
En ver senyal / del ben quen ellabita
Aquesta es / qui sens dolor delita
Hels cechs volers / de prop aquestas vehen
Lo voler cech / del tot ell jllumena  35
Mas no entant / que li leuel caracte
E sis pusques / fer sens empaig son acte
No foral mon / hull ab gota serena
Mas es axi / com la pocha triagua
Que molt veri / se virtut li apagua  40

Aquell voler / quenma carn solars causa
Si no es mort / no tardara ques muyra
Laltre per qui / dol continuu ma vuyra
Sim deffalleix / no sera sens gran causa
Ell por scer dit / voler concupissible  45
E sol durar / puix molt delarma tocha
Mas fall per temps / car virtut no jnuocha
Edun costat / es apetit sensible
Aquests volers / lamor honestam torben
Perquentrel mal / e be mes penses bornen  50

Darma e cors / es compost lom contraris
Perquel voler / e la petit contrasten
Tot quant aquests / dellur natura tasten
Es saboros / e vitals latouaris
Altre voler / quen mig daquests camjna  55
Es atrobat / que no te via certa
Suy dauer port / en la plaia deserta
E lo veri / li sembla medecina
Aquest voler / ab arme cors couersa
Naix dells / e fa / la obra dells diuersa  60
-f. 39r-

Tres son les parts / vers hon mos volers pugen
E per semblant / venen per tres maneres
Entre si han / contrarjes carreras
Delits portants / e daltres que menugen
Quant los delits / del cors la penças mostra  65
Jo sent dolors / car son perduts sens cobre
Altra dolor / sent quem vist tot hem cobre
Com pens que mort / ha tolta lamor nostra
Laltre voler / raho natura fondan
Que sens dolor / molts delits no abonden  70

Lo loch hon jau / la dolor gran que passa
No es del tot / fora de mes naturas
Ne del tot es / fora dellurs clausures
Lo moujment / creu que per ellas passa
Aquell voler / quen mj no troba terme  75
Es lo miga / per hon dolor me greuge
Lestrem daquest / fora naturalleuge
Ffort e punyent / mas es casable verme
Opinjo / falça per temps es dita
Que fora nos / e dintre nos habita  80

Daquesta mor / las demes gents tremolen
Aquesta es sentide coneguda
Poques gents han / sacausa coneguda
Delits dolor / per ella venir solen
Lo cors per si / lo seu delit desiga  85
Larman apres / lo sent e vol atenyer
Lo propi seu / al qual nos pot empenyer
Car tot es falç / don ella se fastiga
Daquests contrasts / aquestamor escapa
Que veritat / no ateny en sa capa  90

Tant es hunjt / lo cors abla nostrama
Que acten lom / no pot ser dit be simple
Algu no es vers / laltrumjl e simple
Contrasts se fan / vn contra laltre sarma
Mas es ten poch / lo contrast asa hora  95
Quen fets del cors / larma no fa gran nosa
Hen contemplant / axi larma reposa
Que be repres / lo cors daço no plora
Aquesta pau / enmj no es molt longa
Perque dolor / mes quel delit sallonga  100
-f. 39v-

Dolor jo sent / e semblamj estrema
No so enpunt / de voler consell rebre
E de algu consell / no vul percebre
Ans de tristor / he presa yo matema
Sim trob en punt / que dolor nom acorde  105
Ja tinch senyal / ab que adolor torna
Recors sos fets / lamor eallens borna
Daciscapant / abon nom recorde
Son espirit / sens lo cors io contemple
Tant delit / sent com lom deuot al temple  110

Da pietat de samort be quem dolga
E so forçat / que mon mal haia planyer
Caure perdut / que be nos pot atenyer
Fortuna ia / no te que pus ma tolga
Quant ymagin / les voluntat hunides  115
Hel conseruar conuersar / separats per essempre
Pensar no pusch / madolor haia tempre
Mes passions no trop / per aflaqujdes
E si per temps / ellas passar haujen
Vengut es temps / que començar deujen  120

Mas voluntats / mos pensaments aporten
Auall e munt / sicom los nuuols layre
Ades me dolch / puys dolor no sent gayre
Esent dolors / quab si delits comporten
Quant pens quels morts / deres dels vius no pensen  125
E les dolors / que pas sens grat sesperden
Mos pensaments / han mal e no sesperden
Tant que damor / e dolor se deffensen
E pas dolor / quen la dinfern sacosta
Com en est mon / no lam veure decosta  130

En altre mon / amj par que jo sia
He los propis fets / estranys amj aparen
Semblant daquells / que los meus juys loharen
Lo fals per ver / la veritat falcia
Los meus juhis / la dolor los offegua  135
Lo loch noy / es hon primer habitauen
Si es no tal / com ans del cas estauen
Alterat es / lo mort yo iam fa bregua
Tal e tan fort / qualtre matant mi mata
No se com es / que lo cor noy esclata  140
-f. 40r-

Alguns handit / que lamort es amargua
Poden ho dir / los qui la sabor senten
O de per si / ho com per altri tenten
Sa fort dolor / quentre totes es largue
Per mj no tem / per altri le temuda  145
Puys fonch cruel / ja pietat nom hauia haia
Quin terra jau / no tem pus auall caia
En lesperit / masparançases perduda
O pertiment / doloros perdurable
Ffent en dolor / mj comperat diable  150

No pren los bens / que jonpler possehescha
Car plahent res / home sol no pratica
Lamort no tem / que lo mon dampniffica
Sino que tem / quel cel me deffallescha
Tot cas jo mjr / ab vna egual cara  155
Res nom fa trist / e ja molt menys alegre
No es color / desobre blanch o negre
Vers mj noy ha / cosascura ne clara
Tot quant hamor / e por me puguen noure
Ffinj lo jorn / que li viu los vlls cloure  160

Segons lo cas / ma dolor no es tanta
Com se requer / per vn mortal dampnatge
Sobre tots mals / la mort portauantatge
Sol he sentit / edepresent maspanta
Segons la mor / del dan no port gran signe  165
E volgre jo / quen lo mon fos notable
Dient cascu / veus lome pus amable
Eque plangues / cascu mot fat maligne
Aquell voler / causat per cosonesta
Mentre sera / sera mostrant gran gesta  170

Tant comun cas / per tant estrem ressemble
Alqui per sort / la mort entant lo plagua
Perquen tal cas / la raho don samagua
E passio / tota fa força semble
Deu piedors / e just cruel se mostre  175
Tant es en uos / torbada conaxença
Ffluxant dolor / perimer plague crehença
Mas ferm saber / nos en potença nostra
Als qui la mort / tol la muller heymja
Sabran jutgar / part dela dolor mja  180
-f. 40v-

Tot ver amich / ason bon amich ama
Detal amor / que mort no la menys caba
Ans es fornal / quell pura lor hi caba
Lexant lor fi / ellas en fum desrama
Aquestamor / am aquesta ques morta  185
E tement am / tot quant es de aquella
Lesperti viu / donchs quina marauella
Que am aquell / eres tant nom conforta
Membrem la mort / e tornem ma angoixa
E quant hi so / dolor pas com me floxa  190

Accident es / amor e no subtança
E per sos fets / se dona nos conexer
E quant es nequal / ell se dona parexer
Segons don part / axi sa força lança
Si com lo vent / segons les encontrades  195
Hon es passat / daci calt e fret gita
Axi amor dolor dan o delita
Segons lo for / del loch hon ha lancades
Ffondes rahels / o sus cara deterra
O sobre fanch / o sus molt aspra serra  200

Amor en lom / dos lochs disposts atroba
Car lom es dit / per ses dues natures
Lo cors per si / vol semblant de sutzures
Larma persi / dun blanch net vol sa roba
Del huma mes / surt amor dalgun acte  205
Que nos diu be / quals dells mes part hi faça
Cascu persi / algun delit acassa
Yaquell actes / laltren porta caracte
Eveus la mort / quellur voler termena
Lo bo no pot / que basta quel offena  210

Morint lo cors / ason amant nol resta
Sino dolor / per lo record del plaure
Ffallint aquell / no tarda mor encaure
Ffallint lo sant / falleix la sua festa
Alguns delits / quen larma pel cors venen  215
Son los composts / quels amadors turmenten
E cascun dells / tantay quel dolor senten
Segons del cors / o delarma part prenen
E mort lamat / amor es duradora
Tant com la mort / del vici te gran penyora  220
-f. 41r-

Ço quen passat / enbolt enconfus era
Es departit / lo gra nos ab la palla
Esperiment / altre nom pens hi calla
Per la mort es / vberta la carrera
Ma carn no sent / donchs nos pot fer que ama  225
Car ja no es / ço que sentir li feya
Si voler tinch / peches lo qui no creya
Que lespirit / depuramor senflama
Cobeiant molt / que deu sarma sen porta
Aço duptant / que jo pena reporta  230

Sin nostramor / pens esser fi venguda
E della pert / esperança del veure
Sino que tost / vjnch en aço descreure
Larman lo cors / no fara retenguda
Si be los morts / en lo mon no retornen  235
Ans desser mort / noues sabre daquella
Estat es ja / donchs nos gran marauella
Açosparant / mos sentiments sogornen
E si cert fos / quentre los sants fos mesa
No volgre jo / que damort fos deffesa  240

O deu merçe / mas no sce dequet pregue
Sino quamj / en lo seu loch aculles
Nom tardes molt / que della mj no vulles
Puys lespirit/  hon es lo seu sepulcre
E lo meu cors / ans que la vida fina  245
Sobre lo seu / abrassat vull que jague
Amor e mort / farien duna plague
Se pels morts dret / es que ellals vehnia
Lo iorn del juy / quant pendrem car e ossos
Mescladament / partirem nostres cossos  250

 
 
Ffy
 
 

Resta de la pàgina i 41v poesia de Jaume March

  -f. 41v-     -f. 42r-  


ArribaAbajoMossen Auzias March


StrampaLos ignorants / amor e sos exemples
Crehents quels fets / daquell son estats faula
Reprenen mj / per quem transpost en altre
Prenjnt delit / en franch arbitre perdre
Allur semblant / vn gran mjracle sembla  5
E maiorment / alguns pus forts articles
Descrehent mort / esser de grat sufferta
Quen gran dolor / demor delit se mescla

Ffoch amagat / nodrit dins en les venas
Ffahent gran fum / per via dreta torta  10
Jra dins pau / turment es molt alegre
Lum clar e bell / ab si portant tenebres
Aquests contrasts / los fins amadors senten
Dins en vn temps / amor dins ells alloga
E tots aquells / no crehents ser possible  15
Sol desser nats / natura pren vergonya

Vahent lo cel / manatura disposta
Volch jnfluhir / dos poders seperables
Amj vinents / ab manera diuersa
Cascu prenent / la part aell condigna  20
Ffahent amar / simplament la mjarma
Lo seu semblant / sentit de vici munda
E daltra part / en mj no roman solta
Ans al seu foch / complidament seliure

Aquellamor / qui es voluntat bona  25
E solament / reguarda part honesta
Aquestamor / ha fet a mj amable
Per mon semblant / ell migençant minjstre
E laltramor / quendelit sentitula
E donestat / es en emjch rebella  30
Marma e cors / per ells prenen ses armes
Aportant pau / e gueera tot ensembla

Aquestamor / per nostres senys nos entre
E fa present / alcumu seny epassa
Lo presentat / per sos migs al entendre  35
Don voler creix / tant com lom si delita
E perquel cors / engrau delitos munta
Dins enlostal / que venus lo aleuga
Totes virtuts / e seny dela persona
Son desigants / enserujtut del acte  40
-f. 42v-

Cells qui amor / bastialment pratican
Sens acullir / enpart delit dantendre
Sol per la carn / lur apetit se lligua
Que sino brut / plaher nols acompanya
Qui vol trobar / amor quj null temps cauça  45
No la serch lla / hon lo poder se vença
Car tota res / perdent la sua causa
No es trobat / daquellalgun esser

Alguns elets / en molt espocat nombre
Qui solament / damor despirit amen  50
Daquestamor / participen ab angel
E tal voler / en per null temps sa cauça
Los qui amor / ab cors e arma senten
Amant lo cors / e mes la part delarma
Grau de amor / homaniuol atenyen  55
Sobre dos colls / lo jou damor aporten

Puys arme cors / donen esser al home
Es mig forçat / es entrells lo complaure
Ama lo cors / e son semblant conforma
No fa raptar / sils jnfinits no serqua  60
Nostrespirit / a son semblant cobeia
Eaquells tots / los actes bons quen ixen
Les voluntats / que daquests composts nexen
Son mes punyents / que dalgunamor simple

Dela virtut / es nostra vidaxempta  65
Si que lo cors / venç alarma batalles
Els pochs volers / lo seny del hom no tempre
E donchs quant menys / los qui gran força porten
Etal amor / lo juy gens no escolta
E dela carn / tant ben uolença capta  70
Ab cor segur / daquella vencra tempte
Ses blanes mans / los forts diamants pasten

Si be amor / les passions auança
Enser primer / lo desig li da força
E puys delit / lo soste dins son regne  75
Ffallint aquest / daffall damor lo ceptre
No siantes / present desonest acte
Car finamor / daltramor se contenta
Sino lateny / viu desparança sola
Ala gran por / segueix lo seu contrari  80
-f. 43r-

Cell qui damor / del tot nos leixe vencre
Sique raho / del seu consell nos lunya
No mereix pas / la corona de martir
Daquells passius / no hauents altre compte
Sino pensar / hauer lur vida terme  85
Finit aquell / quin tal estrem los mena
Crehent deferm / los fets del mon ser ombre
Daquell sol clar / qui tot lur cor escalfe

O bonamor / aqui mort no trihumfa
Segons lo dant / historia recompte  90
E nengun seny / presumjr nos ocupa
Contra tu fort / victoria consegra
E cossors dos / ab vnarma gouernas
Del gran delit / que damistat sengenra
Cell qui de tu / lo terma pensetenyer  95
No sab de tu / dignorances dexeble


Ffy

Lirs entre carts / tres son les gran carreras
Hon veritat / per degun temps passeia
Jray amor / ab si no la consenten
Elaltra es / natural ignorança  100
ArribaAbajoMossen Auzias march[P] Er molt amar / ma vida es en dubte
Mas no cregau / que dela mort metema
A poch apoch / masparançasfa sema
Em vol fugir / mas nou fa en orrupte
Aya mal grat / de sa compassio  5
Pus nom serueix / ason affany guarir
Lo retardar / no vege lo venir
E creix delit / e doblem passio

Donant ma deu / tal disposicio
Que mon voler / se guarda sol amar  10
Ffent als serueys / molt ben acompanyar
Lestat damor / e tot lals abando
Jo am amor / ellamj punt noama
Per ellam nou / linatge femenj
Generalment / sia antes axi  15
Aquella vall / que sa culpas desama
-f. 43v-

Ab tort e dret / mon cor damor se clama
Tort en passat / el dret grat de present
No perque fes / en algun temps content
Per null temps hanc / tembra la mia fama  20
Del temps passat / jo gens nom clam damor
Ellam volgue / mas noguem la tamensa
Enuergonyint / no mostri ben volença
Me fiu saber / mon voler nj dolor

E per finir / mos jorns ab gran tristor  25
E per hauer / damor algun just clam
Jo desamat / vol questretament am
Si que amant / del mon perda sabor
Mi auorrjnt / ab abrassat conort
E fora vos / tot quant deu haia fet  30
Mon auorrir / en culpa vos ne met
Mes quamius / am sino creheu feu tort

O amadors / nous cayga del record
Vn fet tan car / per solastrenyadat
Jo gran parler / dos anys so mut estat  35
No cregau donchs / que dolor done mort
Jo som aquell / quim fora desaxit
Delespirit / al cors cargua fexugua
Mas nom es luny / vnora desastrugua
Quel perdal mon / sere millor partit  40


Tornada

Lir entre carts / molts trobadors han dit
Quel be damor / es al començament
Jo dich questa / prop del contentament
Dich ho daquell / quj mor desig finit
ArribaAbajoAuzias marchQui sino foll / demana sim anyor
Essent absent / daquella quim fa viure
E sjno plor / quj es lo quin veu riure
Si be no pas / continuua dolor
Tots mos delits / en vn he trespassat  5
Amor li plau / en mj fer aquest cambi
Lo mon rete / res volent lo recambi
Sol esparant / lo be tant desigat
-f. 44r-

Tant es lo be / quim es deuant posat
Que sens dolor / visch aquell esparant  10
Sinol entench / sere tan mal anant
Quen aquest mon / haure jnfern trobat
Contentament / la vna part me dona
Per laltra es / ma vida tribulada
Ab mort esta / ab balança posada  15
Tament que par / masparança confona

Depunt enpunt / masparançam bandona
E vench ma por / daquell mal que jom tem
Quj es aquell / en poch amor estrem
Que segurtat / prengua per companyona  20
Per molt amar / en altre mj transport
Si quesser pus / la persona daquella
Seria molt / al mon gran merauella
Que no hagues / por dela mala sort

Viura plasent / portab si por de mort  25
Car aquell / es enamich sobira
E si amor / james delit porta
Jo son aquell / quim puch fer lo report
O mort qui est / de tots ben enueiosa
Ental voler / te segueix la fortuna  30
Questima poch / que munda ley alguna
No ressemblant / ala quj mes dampnosa

Saber sa pot / ma vida perillosa
Cahent en mans / denamichs tan mortals
Pobres en richs / senten los aspres mals  35
E cascun dells / ab manera golosa
Seguesquen mj / tots los qui amaran
Mon ris eplor / qualsque dells me seguescha
Car jo som prest / de tastar fel obrescha
Per los quin mal / obra damor pendran  40


Tornada

Lir entre carts / passions damor fan
Tembrey fiar / estat dins son hostal
Degran remor / dubtar vn punt no cal
E guay daquells / quentre sens mans stan
ArribaAbajoMossen auzias march

-f. 44v-


Alt he amor / don gran desig sengendre
Esper uinent / per tots aquests grahons
Me son delits / hem donen6 passions
Lapor del mal / quim fa magrir carn tendre
E port alcor / sens fum continuu foch  5
Ela calor / no surt apart deffora
Socorreu me / dins los termens dunora
Car mos senyals / demostren viure poch

Metge scient / no te lo cars per joch
Com la calor / no surt apart estrema  10
Lignorant veu / que lo malalt no crema
Ejutgel sa / pusque mostre bon toch
Lo pascient / no pora dir son mal
Tot affablit / ab lengua mal diserta
Gest e colors / assats fan descuberta  15
Part del affany / que tant com lo dit val


Tornada

Plena de seny / dir vos queus am no cal
Pus crech de cert / vos me tenits per certa
Si be mostrau / queus esta molt cuberta
Cella per quj / amor es desagual  20
ArribaAbajoMossen Auzias marchObres damor / ma ja del tot sobrat
Pus tots sos mals / jo prench en gran delit
E mos desigs / en tu ha tots hunjts
Rompen en mj / nature calitat
Vers mj mateix / ma lengua ma fallit  5
E tots mos gests / com be no han mostrat
Los mals que sent / per dona quim descreu
Mes quj pot dir / que mon voler no creu

Sobres damor / en aço ma portat
Que tot quant es / mjra com adormit  10
Car jo tostemps / ab vlls del sperit
Veig ço que pens / ques mon be desigat
E tots los fets / quamor may ha sentit
Encreuramj / cascun sera trobat
Mas jo fare / quells me creuran en breu  15
Mes quj pot dir / que mon voler no creu

 
 
Ffy
 
 

  -f. 45r-  

Fol 45r, Jaume March

  -f. 45v-  


ArribaAbajoMossen Auzias march mafeta
croada e capcaudada[A]xi com cell / quin lo sompnis delita
Eson delit / de foll pensament ve
Nepren amj / quel temps passat me te
Limaginar / qualtre be noy habita
Sentint estar / en aguayt ma dolor  5
Sabent decert / quen ses mans he de jaure
Temps de venjr / en negun bem pot caure
Aquell passat / en mj es lo millor

Del temps present / nom trobe amador
Mas del passat / ques no res e finit  10
Daquest pensar / me soiorn em delit
Mas quant lo pert / sesforça ma dolor
Si com aquell / quj es jutgat amort
E de lonch temps / la sab e saconorta
E creurell fan / que li sera estorta  15
El fan morit / sens vn punt derecort

Plagues adeu / que mon pensar fos mort
Eque passas / maujda en durment
Malament viu / qui te lo pensament
Per enamich / fent li denuyts report  20
E com lo vol / dalgun plaher serujr
Li pren axi / com donab jn son jnfant
Que si veri / li demanan plorant
Ha ten poch seny / que nol sab contradir

Ffora mjllor / madolor sofferir  25
Que no mesclar / pocha part de plaher
Entrequells / mals quim sig giten desaber
Com del passat / plaher co me couexir
Las mon delit / dolor se conuerteix
Dobles laffany / apres dun poch repos  30
Si col malalt / qui per vn plasent mos
Tot son menjar / en dolor se nodreix
-f. 46r-

Com lermita / quinyorament nol creix
Daquells amichs / que tenien lo mon
Essent lonch temps / quen loch poblat no fon  35
Per fortuyt cars / vn dells li apareix
Qui los passats / plahers li renouella
Siquel passat / present li fa tornar
Mas com sen part / les forçat congoxar
Lo be com fuig / ab grans crits mal apella  40


Tornada

Plena de seny / quant amor es molt vella
Absença es /  lo verme qui la guasta
Si fermetat / durament no contrasta
Ecreura poch / si lenueios consella
ArribaAbajoAuzias march croada e
capcaudadaPren men axi / com el patro quin la plaia
Te sa gran nau / epensauer castell
Vehent lo temps / esser molt clare bell
Creu fermament / dunaurora ssats haia
E sent venjr / soptos vn temporal  5
Detempestat / etemps jncormportable
Leua son seny juy / que si molt es dub durable
Cercar los ports / mes quaturar li val

Moltes veus es / quel vent es fortunal
Tant que no pot / sortir sens lo contrari  10
E cella clau / quins tanca dins lermari
No pot obrir / aquell mateix portal
Axi mapres / trobant me namorat
Per sobres alt / quim ue deuos maymia
Del no amar / desalt no te la via  15
Mas vn sol pas / meu noy sera trobat

Menys que lo peix / es en lo bosch trobat
E los lehons / dins layguan lur soiorn
Lamiamor / per null temps pendra torn
Sol conexent / que demius donen grat  20
E fiu de vos / quem sabreu be conexer
E conegut / nom sera mal grahida
Tota dolor / hauent per vos sentida
Ladonchs veureu / les flames damor crexer
-f. 46v-

Simon voler / he dat mal aparexer  25
Creheu decert / que veramor nom luny
Pus que lo sol / es calt al mes de juny
Art mon cor flach / sens algun grat merexer
Altre sens mj / daço mareix la colpa
Vullau li mal / com ten humjl seruent  30
Vos te secret / person deffalliment
Cert es amor / qui mj amant encolpa

Ma voluntat / ab la raho sen volpa
Efan acort / la calitat saguint
Tals actes fent / quel cors es deffallint  35
En poch detemps / vna gran part de polpa
Lo poch dormir / magresalcors macosta
Doblem lenginy / per contemplar amor
Lo cors molt gras / trobant se dormjdor
No pot dar pas / en aquestaspra costa  40


Tornada

Plena de seny / donau me vna crosta
Deuostre pa / quim leue lamargor
Detot mejar / mapres gran dessabor
Sino daquell / qui molta<amor>7 me costa
ArribaAbajoPer moltamor / don gran desig sengendre8
Esper vinent / per tots aquests grahons
Me son delits / mes donem passions
La por del mal / quim famagrir carn tendre
E port al cor / sens fum continuu foch  5
E la calor / no surt apart defora
Socorreu me / dins los termens dunora
Car mos senyals / demostren viure poch

Metge scient / no te lo cas per joch
Com el calor / no surt apart estrema  10
Lignorant veu / que lo malalt no crema
E iutgel sa / pusque mostre bon toch
Lo pacient / no poradir son mal
Tot affablit / ab lengua mal diserta
Gets e color / assats fan descuberta  15
Part del affany / quetant com lo dir val
-f. 47r-


Tornada

Plena de seny / dir vos queus am no cal
Puys crech de sert / queus ne teniu per serta
Si be mostrau / queus esta molt cuberta
Cella per qui / amor es desagual  20
ArribaAbajoAuzias march croada
capcaudada[A] xi com cell / qui desiga vianda
Per apagar / sa perillosa fam
E veu dos poms / de fruyt en vn bell ram
E son desig / egualment los demanda
Nol complira / fins part haia legida  5
Siquel desig / vers lun fruyt se decant
Axi ma pres / dues dones amant
Mas elegesch / per hauer damor vida

Si com la mar / se plany fortment e crida
Com dos forts / vens labaten egualment  10
Vn de leuant / e altre de ponent
Edura tant / fins lun vent ha jaquida
Sa força gran / per lo mes poderos
Dos grans desigs / han combatut ma pensa
Mas lo voler / vers vn seguir dispensa  15
Jol vos publich / amar dretament vos

E no cuydeu / que tant jgnocent fos
Que no vehes / vostrauentatge gran
Mon cors no cast / estaue congoxan
De perdre loch / quil era delitos  20
Vna raho / fon ab ell de sa part
Dient quen ell / se pren aquestamor
Sentint lo mal / o lo delit maior
Siquel content / cascu pot esser fart

Lentenjment / aparlar no vench tart  25
E planament / desfeu esta raho
Dient quel cos / ab sa compleccio
Ha tal amor / com vn lop o renart
Que lur poder / damar es limjtat
Car no es pus / que apetit brutal  30
E si lamant / vehen dins la fornal
No sera plant / emolt menys deffensat
-f. 47v-

Ell es qui venç / la censualitat
Si be no es / en ell prim moujment
En ell esta / detot lo jutgament  35
Cert guiador / es dela voluntat
Quj es aquell / qui encontra dell reny
Que voluntat / perquil fet sexecuta
Latorch senyor / esiab ell disputa
A la perfi / seguia per son seny  40

Diu mes auant / al cors ab gran endeny
Vanament vols / e vans son tos desigs
Car dins vn punt / tos delits son festigs
Romans ne las / tots jorns neprens enseny
Ab tu mateix / delit no pots hauer  45
Tant est grosser / quemor non es seruit
Volenteros / acte debe es dit
Edaquest be / tu no sabs lo carrer

Si be complit / lo mon pot retener
Per mj es lom / ental sobiran be  50
Equj sens mj / esperançal rete
Es foll epech / o terrible grosser
Aytant com es / lenteniment pus clar
Es gran delit / lo que per ell se pren
E son pillart / es soptil pensament  55
Qui defins pasts / nol jaqueix endurar


Tornada

Plena de seny / no pot deu ami dar
Ffora de vos / que descontent no camp
Tots mos desigs / sobre vos los escamp
Tot es dins vos / lo quem fa desiyar  60
ArribaAbajoAuzias march croada
capcaudadaTant he amat / que mon grosser enginy
Per gran treball / depensa es soptil
Lexant apart / aquell sentiment vil
Quen jorn present / los enamorats siny
So tant sabent / que sce be departir  5
Amor daquell / desig no virtuos
Car tot desig / retent hom congoxos
Nos veramor / ne pertal se deu dir
-f. 48r-

Axi com deu / sinol plach descobrir
Estant enclos / en lo virginal ventre  10
Equant isque / deffora daquell centre
May lo setan / aquell poch discernir
Ans quant en ell / veyal cors de natura
Creya de cert / aquell no esser deu
Maia retut / son esperit en creu  15
Sabel mester / que paradis procura

Per mals perles / he tret saber e cura
De retenir / lo foch damor sens fum
E per aço / he carteiat volum
Daquell saber / que sens amor no dura  20
Viscut he molt / sens esser conegut
Per molts senyals / que fictes he mostrats
Mas com sere / per hom folls publicats
Sera be cert / lo tart apercebut

Si ha enuos / aytant debe caygut  25
Obrant enuos / arreglade merce
Que vehent mj / despullat de tot be
Nom despreheu / pel dan amj vengut
E si per vos / he nom de foll attes
E contra mj / so estat mal mjrent  30
Sia per vos / cregut sauj sabent
Pusque per vos / mon seny haure despes

Si per amar / auos hauiattes
Honor e bens / bellesay sauiesa
Lamor queus he / tendria per offesa  35
Si tal semblant / en vos no paragues
Ma voluntat / en si tal carrech porta
Que no sera / sens la vostra consenta
E fora vos / nom pens que mau consenta
Que null desig / li sodegua la porta  40


Tornada

Plena de seny / natura nom comporta
Quen tal dolor / nodecresqua ma vida
Si deu preguas / ma veu serioyda
Hoyu la vos / pus veritat reporta

  -f. 48v-  


ArribaAbajoMossen Auzias march[M] Olt he tardat / en descobrir ma falta
Per jouentut / quem neguesperiment
En vn cars nou / lom es mal conexent
E maiorment / hauent raho malalta
Per gran esforç / de folla voluntat  5
Car tant com es / la voluntat moguda
Hom deu hauer / del seny maior aiuda
Si virtuos / deu esser nomenat

Qui son camj / vertader ha arrat
Per anar lla / hon vol saiorn hauer  10
Es li forçat / que prengua mal cender
E may venir / ason loch desigat
Tal cars mapres / volent me contentar
Mon ferm voler / per altra tal amant
No ha trobat / lo seu propi semblant  15
Car son esguart / es verament amar

Lenteniment / aquil juy no es clar
Fforçadament / hapendropinions
Voluntat mou / suffistiques rahons
Ffent les valer / e per bastants passar  20
Sicom flori / quj bona color ha
E no val res / coneguda sa ley
Napres amj / quem pense munte Rey
Fahent rahons / quals veritat desfa

E si pas mal / bon dret ho consintra  25
E puys es dit / foll quj serueix senyor
Quj no pot fer / content bon serujdor
E per null temps / negun dret juy hi fa
E mes que mal / admjnistrador es
Al cauador / dona loguer de metga  30
E los lochs plans / madurar lestret setge
Lo fort castell / enterra tost la mes

Pren men axi / com al grocer peges
Qui bon sament / en mala terra met
Altrecuydat / pensauer bon splet  35
Daquell terreny / qui buyda los graners
Assats ha seny / qui no ha sentiment
Per ensercar / e trobar la raho
E pren esment / del mal del companyo
Per cas pessat / jutge lo seu present  40
-f. 49r-

Seguint lestil / que natura consent
E ço quel juy / en veure clar abasta
Negre forment / no dona blancha pasta
Nel asa blanch / es animal corrent
Ten poch sera / que nulla dona senta  45
Ne veia prim / lo fin secret damor
Si per amar / no soffir gran dolor
Hen sentiment / tria dan miller trenta


Tornada

Plena de seny / si algu mj esmenta
Tots los hoynts / diran que so millor  50
Pus flach e fort / e callant amador
Ma voluntat / fahent damor seruenta
ArribaAbajoMossen Auzias march[S] i com rictat / no porta bens ab si
Mas val aytant / com cell quin es senyor
Amor no val / mas tant com lamador
Manxa buffant / orgue falç no ret fi
Amor val poch / com tot enamorat  5
Ha falcedat / dins son pits fals enclosa
O es adiunt / ab vna tal esposa
Peguesa es / son dret nom apellat

Amor no pot / hauer desordonat
Ço que deu fa / natura migençant  10
Car home pech / no pot ser fin amant
Ne subtil gens / contra sa calitat
Mal pendra pint / en laygua sa figugra
Molt menys amor / pendra lo no dispost
No pot estar / laygua dins vn loch rost  15
Ten pochamor / encap dom foll atura

Per ben amar / amb angoxosa cura
En temps passat / erem ladonchs volguts
Oujdil prous / dix quamor es crescuts
Per altramor / demostrant se factura  20
Vertader fonch / sos dits e sos prehics
Tant quant amor / fonch prop de conaxença
Mes aquest cars / entrells ha mal volença
Tant que no creu / null temps sien amjchs
-f. 49v-

Si fossem nats / vos eyoentrels antichs  25
Lany quant amor / amant se encorria
Sens praticar / alguna maestria
Lo uostre cor / no fora tan jnichs
En vos conech / gran disposicio
Deffer tot ço / que gentilesa mana  30
Mes certament / veig que naturangana
Car viurab ells / es dom perdicio

Per mal grahir / ne per mala saho
Mon cor no pot / amor desemparar
Deuotament / los me plau remembrar  35
Aquells passats / aqui deu don perdo
E com sere / trepassat daquest mon
Letres diran / sobre la mia tomba
Plena deseny / no tingau agran bomba
Com per vos muyr / e vaig no se ahon  40

Enueges tal / que tot primer confon
A tots aquells / quj en si lasaiusten
Los enu<e>gats / vn poch ne polt molt no gusten
Aquell mal tast / quils enuegosos son
Tal es amor / car jo qui lame iust  45
Sens grans dolors / dant me forts moujments
E <vos haiau>9 aço / daço tals sentiments
Com fort destral / ha de tallar molt fust

Sicom adam / pres mal del vadat gust
Com sa muller / li mostra mal camj  50
Dient adam / mengem daquest boci
E semblarem / adeu qui es tot just
Ne pren amj / car mon seny ha cregut
La voluntat / ffent li promissio
Que be seruint / aconseguira do  55
Que per null temps / tal no fo conegut

Per mal seruir / no crech haia perdut
Car sils treballs / hagues sofferts perdeu
Cors glorios / foren lo regne seu
E ia plorant / soujnt me trobat mut  60
Sim fos donat / aquest temps en entendre
Los grans secrets / enclosos en natura
No foral mon / cosa quim fas escura
Dels fet diujnts / gran part ne pogren rendre
-f. 50r-


Tornada

Plena de seny / tot mon temps vull despendre  65
Amant auos / sens algun gran consegre
E durara / fins que del riu de segre
Laygua corrent / amunt se puguestendre
ArribaAbajoMossen auzias march[Q] Vi seraquell / del mon superior
Que veritat / de vos amj recont
E qui sab dir / hon saraquella font
Que nos haurem / portant goig e dolor
Los lochs seran / mostrant lo be e mal  5
Segons en ells / mal o bes contendra
E si nos dos / vn loch no ccupara
Lo partment / sera perpetual

Lesguard que jo / de vos e nos egual
[A]xi diuers es / o contrariejant  10
Les penas grans / dinfern jo so duptant
Tot quant ne lest / adoloril me val
E puys ve temps / queus ymagin al mon
Hauer ab mj / vertaderamistat
Aquell delit / quel mon pot hauer dat  15
Ffort cor es / obs amembrar lo que fon

Lo doloros / emiserable don
Estran es molt / mas prestament perdut
Es tot ço quant / en lo mon hehagut
La mort la tolt / e portat no se hon  20
Ma fort dolor / no basta fer voler
Quela mistat / fos estada no res
Ans so content / daquellay que fos mes
Si be tristor / per aquella soffer

Hon es aquell / qui nospera plaher  25
E no esguard / abonemala fi
Mira lo mon / veuse joue mesqui
Com ja noy es / hon ferma son voler
Dreça sos vlls / en vers la part del cel
E diu adeu / ab gests no sats humil  30
Paraules tals / que puys sente per vil
Mas lom jrat / deuant raho te vel
-f. 50v-

O deu perque / no romp la margua fel
Aquell qui veu / ason amich perir
Quant mes pus vol / tant dolça mort morir  35
Gran sabor ha / pus se pren per gran zel
Tu pietat / com dorms en aquell cars
Quel cor de carn / fer esclatar no sabs
No tens poder / que tal fet no acaps
Quest tan cruel / quen tal cars not lohars  40

Arquer no sce / que tres ocells plaguats
Ab vn sol colp / que no fos be content
Matant los dos / el terç en estament
Que per mig mort / o prop de mort portats
Mort en vn colp / los tres bens ma farits  45
Los dos son morts / lutil el delitos
E si lonest / del cel perdes lo cors
Sos derrers jorns / serien ja finits

Jo no puch dir / que no senta delits
Del pensament / pusque pendre nol vull  50
En lo meu mal / algun be si recull
Tal que plaher / present met en oblits
Pense cascu / quant fo ans de sa mort
Que perdut ell / jon auorresch tot be
No se vn jau / si record nol soste  55
Car tots mos senys / han perdut lur deport

Per que quels dits / dels sauis jo record
Reptant aquells / quj allarguen son dol
E jo sabi / que bona raho vol
Que null remey / es dolres del quis mort  60
E tot quant lom / per sa voluntat fa
Sedeu dreçar / alguna bona part
E que lo dol / si es colt hix dom tart
Car certament / en el delit esta

Pero si dol / may rahol comporta  65
Aquest sera / que jol present sostench
Vn tal desig / ab sabor e guany prench
Que desigar / altre be cor nom va
Rure10 james / nom plach tant com est plor
Laygua dels hulls / res tan dolç nom apar  70
No prench anyor / si nom puch delitar
Contra la mort / me trob forçat de cor
-f. 51r-

E si tostemps / may rahol comporta encontinuu no plor
De mon record / aquella nom pertesch
Ans vull quel dol / me leix que sil jaquesch  75
Mon sentiment / vuy que muyra si mor
Pusque delit / amadolor segueix
Jngrat sere / si ella nom acost
Tal sentiment / demal e be compost
Minua lo mal / e lo be tots jorns creix  80

Algun delit / en ma pensas11 nodreix
Quant algun fet / sens la mort della pens
Quant ma parcep / de dolor nom deffens
Pensant que mort / per tostemps nos perteix
Aquest delit / la pensal fa el pert  85
Ffoch es mon mal / e mon be sembla fum
En aquest cas / de sompnj te costum
Be sent durment / e mal quant so despert

Jo no puch dir / que no sia desert
De tot delit / quant morta lemagin  90
De mj mateix / mespant quant jom affin
Pensant sa mort / em par que non so sert
Tal mudament / he vist en temps tan breu
Quel quim volgue / voler amj no pot
Ne sent ne veu / nenten sil dich mon vot  95
Etot es be / pus es obra dedeu


<tornada>12

A tu qui es / mare y filla de Deu
supplique molt /puis ells nom vol oyr
que en aquest mon /sarma pusca benir
perquem auis / hon es lestatje seu  100