Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
ArribaAbajoMossen auzias march[T] Ot entenent / amoros mj entengua
Pus  mon parlar / de amor nos aparta
E lamador / quen apetit se farte
Lo meu parlar / nom be pens que be comprengua
Tres amors son / per hon amadors amen  5
Hu es honest / e lalatre delitable
Del terç me call / ques lo proffit amable
Perquels amats / lurs amants no reamen
Los dos vnits / en nos se poden pendre
Si lurs dos fochs / han loch en nos dencendre  10
-f. 51v-

Aquests volers / a desigs han acorrer
Seguint cascu / sa propia antura
Lo cors qui es / corrupta criatura
Als apetits / corruptes hadecorrer
Larma qui es / per tostemps duradora  15
Bens devirtuts / ab leuger peu encalça
La mor del cors / en son delit lambalça
Mas no trobant / son propi sentrenyora
Ladoncs ells junts / mesclat voler componen
Que dura tant / com daquell se condonen  20

Tal voler naix / enpart per jgnorança
E compost es / de nostres dos natures
E fa quel hom / ab tots enginys e cures
Vol e noha / la fi se sasperança
Perquell no es / bastant larma complaure  25
Emenys lo cors / car mes dels ops li dona
Puial en alt / e nautral affona
Ffa que acort / james pot en lome caure
Tot quant es dom / vol fi de sa natura
Yaquest voler / res del mon nol atura  30

Lo seu ver nom / delitables nomena
E desreglat / prent quant les agradable
Aquest fa hom / falsament ser amable
Volent aço / quen cer content nol mena
Car no vol res / que tot lome contenta  35
Perço en ell / lamador no reposa
Etant en hom / aquest voler fa nosa
Com als volers / cosagual se presenta
Si hu vol molt / ço que poch lalatre jra
Noy ha molt fer / que del tot asil tira  40

Daquest voler / los trobadors escriuen
E per aquest / dolor mortal los tocha
La racional / part desarma nols brocha
Del censual / aquests apetits viuen
Esser be pot / que lom simplament ame  45
Darme sens cors / e ab lo cors sens arma
Amant virtut / hom de tal amor sarma
Y el cors es cert / que dun brut voler brame
Aquests mesclats / vn drap de mescla tixen
Que nos veu be / les colors que dells ixen  50
-f. 52r-

Cascu daquests / sa natura oblida
E tant com pot / fa que laltrobeescha
No pas en tant / que tot desis pertescha
Sin part nos mor / mas es cosa dormjda
E quant cascu / son apetit treballa  55
Se mostren clar / marauellosos actes
Ffahent acort / ab amigables pactes
Yen semblant / cas dauria uer baralla
Car larma vol / ço que raho no dicta
Yen aquell fet / lo cors damort f saflicta  60

Tot amador / delit no pot attenyer
Ffins que lo cors / elarma se acorden
Car sils volers / entre aquests se morden
Aquestamor / nons pot amolt empenyer
Encontral cors / en sos actes se mostra  65
Tolent li quant / natura li atorgua
Yalarma fa / beure amargant porgua
De dret endret / no plau natura nostra
Larma per si / contentament nou tasta
Sisfa lo cors / mas poch e tost se guasta  70

Larma persi / ental voler nos mescla
Car nos en res / ne pot ser son obiecte
Nel cors es pus / que dun brut son effecte
Dabdos vnits / se compon esta mescla
Car lome vol / la voluntat guanyada  75
Seny e saber / dela dona que ama
Ama lamat / e toll lonor e fama
Yen fet del cors / larma es delitada
Lo cors james / si causa be nos farta
E tant com pot / tot lo finit aparta  80

Les voluntats / se mostren per les obres
Don se veu clar / com la nostrarmes baxa
El nostra cors / en alt munta saraxa
Perquen delit / ell e larma son pobres
Per lo delit / del cors larma senclina  85
Lexant lo seu / e sa natures lunya
Lo cors en alt / adelitar met punya
No conex be / sa natura mesquina
La carn volar / vol alarma sa terra
Perque algu / si tocha no safferra  90
-f. 52v-

Les voluntats / que de virtut no toquen
Han moujment / ensemblant de mareha
Hien lo comens / metrien gran fareha
Alqui sabes / com puien es derroquen
De tres cordells / amor deu fer sa corda  95
Car hu romp tost / e laltra molt no dura
Trench o fluix du / enlatra mort procura
Sil terç noy es / la corda se descorda
Aquest es ferm / yls altres fa que tinguen
Esser nols fa / mas te quen baix no vinguen  100

 Nos pot be dir / com armay cors pratiquen
Aquest voler / nes plahen o desplaen
Hussent content / los poders daltre caen
Eagreuiat / les forçes multipliquen
Car moltes veus / del cors lapetit cessa  105
Si quab lo seu / es obs que larmesforça
E laltre veu / es mester quel cors força
Larma domdant / si la veu ser opressa
Tots de per si / han obs que fam los toque
O quel desig / del hu alaltre broque  110

Si la petit / rahonable se greuia
Del cobeios / seguir nos marauella
Car tant com pot / per delit aparella
Que larmal cors / en mal hostal alleuja
Al jnfinit / no persi lo cors guarda  115
Larma per si / de tot exçes senuja
Junts acordants / en delit cascu puia
Tant com saber / larrada larma de tarda
Aços deue / com del cors volers fluxen
Ladonchs los tels / de sos vlls desangruxen  120

Larmayl cors / cascu laltres delita
Delits dolors / entrells les se perteixen
Les passions / du en altres pareixen
Esperiment / als pechs trau de sospita
Mas algu dells / no es tan suportable  125
Que totalment / per lastra sauorrescha
[falta un vers]
Olmenys no es / per egual temps durable
En los molt mes / per part del cors espira
E moltes veus / per oblit o per jra  130
-f. 53r-

Per nostres vlls / lom destamor senflama
Toch desigant / don voler creix o fina
Temprat esper / la voluntat affina
E perdut ell / amor damort se clama
Son fill e net / son desig yesperança  135
E nols ve luny / pahor quils fa gran bregua
Tals passions / amador no les negua
Aquestamor / cau en esta balança
Cascu daquests / al altre vencre tenta
E siu compleix / amor e si destenta  140

Per nostres senys / amor darma comença
Mas vol per si / virtuts esauiesa
Aquestamor / per sol entendres presa
Amant lo be / del qual ha conaxença
Es feta gran / segons les parts sacorden  145
Multiplicar / los bens don ellas forma
Del be honest / aquestamor pren forma
E los volers / quen surten no discorden
Lo quil ateny / enser content sacosta
Por no acull / nesparança decosta  150

Quals son aquells / quamor honest les forçe
Amar per si / virtuts en vna dona
Be son jo cert / que tots la volen bona
Per quel delit / del hom durar sesforça
No se algu / que separat no senta  155
Menys de saber / senten dins ells sa obra
Don lalatramor / nom de fer mal lin sobra
De fastig reb / o de oblit empenta
Aquestamor / es philosophal pedra
Que lla hon cau / ço que res no val medra  160

Aquellamor / hon venus ha sa regna
Anostre cors / ensemps ab larma guarda
A molts plahers / e dolors no es tarda
En cor honest / moltes vegades regne
Torba lo seny / sobtilitats enfoscha  165
E sa dolor / durment hom ella vetlla
Solaços vol / eprestament la cella
Quj nes plaguat / la raho te molt fosca
Perque no pot / honestamor percebra
De ardiment / no pot sentir la lebra  170
-f. 53v-

Los apetits / censuals larma liguen
Donchs tots aquells / qui del tot venus tira
Molt foscament / lur enteniment mjra
Per los cechs fochs / qui lespirit abriguen
Los scolans / dequi venus es mestre  175
Lo contemplar / jaqueix emprenints lacte
Voler no cast / execudor sens parte
Domda cors braus / domestich fal campestre
Ffahent sentir / passio molt extrema
Jau endur lit / en hom de vida sema  180

Lamor quius ve / tota depart delarma
En les virtuts / ynlentendre sendreça
Aquest voler / simple deu lo adreça
E pot ser tant / que tots altres desarma
Pero en13 mj / trobant loch tots caygueren  185
Mogut cascu / per la seua semblança
Dos colps senti / donals cascu sa lança
Actes cascu / dins en mj cometeren
Hu dona lum / per si laltre tenebra
Etots justats / delit salut e febra  190

Deu lespirit / de gran fauor abasta
En mes delits / passions nol congoixen
Al cors mesqui / sens fastig nol afloixen
No pot sentir / be si lo mal no tasta
Tant com lo cors / sa passio gran leixa  195
Del espirit / es la preso pus ampla
E ses virtuts / epotenses exampla
Sique no veu / tras paret mas per reixa
Sapuramor / per jnteres nos causa
Ela del cors / es curt plaher sa causa  200

Jo nom deffenç / que amor mj no tenta
Daquell voler / que arme cors abrassen
Aquest voler / mes natures latracen
Per dues parts / me vendra quem contenta
Axi com lom / pot mes gloriatenyer  205
Quant nostra carn / ab larma sera junta
Amor amj / en delitos grau munta
Quant dos ligams / armecors han estrenyer
Car moltes veus / hu per altares persona
Enos tant fort / la mort dela persona  210
-f. 54r-

Quant al meu cors / amor lo desempare
Per quel poder / daquell ve ason terme
En puramor / lespirit meu conferme
En aquell punt / resta ma raho clara
Tant gran delit / sent en aquella hora  215
Que los delits / del cors en fastitg tornen
E quant del cors / forçes amj retornen
En lo començ / lo meu spirit plora
E si del tot / mon cors en força torna
En son delit / mon spirit soiorna  220

Aquellamor / per qui ma carn senclina
Compliment sent / dels bens que venus liura
Laltramaior / e desta no delliura
Lo que mereix / no ha yamar no fina
Lonest amor / pero es quim fa viure  225
Lenteniment / daltres bens nos alegra
Hond sera donchs / vnamor ten entegra
Quen ell hauer / de mal sia delliure
Amant amj / per consemblant manera
Lo meu delit / cau en aquestaspera  230

Mon esperit / contemplant se contenta
Edintre si / vna persona forga
Della no pens / braços peus mans ne gorga
Car tot semblant / altre semblant presenta
Solament vull / della tant clara pensa  235
Que res demj / nol fos cosa sacreta
Abte sabent / e damor fos estreta
Lo contraffer / prengues en gran offensa
De son voler / volgues esser celosa
E que per mj / vers mort fos animosa  240

Mas perque deu / larma de carn abrigua
Los fats volents / contralor no ser solta
E per null temps / raho no len ha tolta
Ans tot contrast / ha per consanamjgua
Tant es ma carn / al delit jnclinada  245
Dona no veig / quem alt que no sospire
En possehir / sens fi aquella mire
De tal desig / marmes passionada
Ema raho / degrat jo la pardria
Sim fa esment / quamar no la poria  250
-f. 54v-

Sicom aquell dela pensa tant vana
Quen aquest mon / lo be sobiran cerqua
Eb gran enginy / engrans delits fa cerqua
E veu molts mals / en gloria mundana
Ne pren amj / que amor dehiffique  255
Sique daquell / contentament vull traure
Sce que no pot / lo quel deman bestraure
No troba loch / hon sanguença fique
Loch es no ferm / hon mon desig reposa
Desemparar / mesperança nom gosa  260

No conech hom / qui sens amar persona
Coneguamor / e perdeu lo confesse
Jo son aquell / qui per negun temps cesse
Dimaginar / en ell eres nom dona
Desig me fa / en lesparança jaure  265
Dormjnt tant fort / que raho nom desperta
Assats amj / es cosa descuberta
Que puramor / no pot endona caure
Mon delit es / vida contemplatiua
E romanch trist / deuellant en lactiua  270

Ladonchs lo foch / damor be nos amagua
E los meus vlls / publich lo manifesten
Eles dolors / mes sanchs al cor arresten
Acorrent la / hon es donada plagua
Los meus desigs / depunt enpunt cambie  275
Ma cara es / de sa color jncerta
Ela dolor / no trot en mj loch certa
Crech lochs secrets / e los publichs desuie
Lanc men lo lit / dolor men gita fora
Cuyt esclatar / mentre mon vll no plora  280

Mos membres flachs / soptos mouiment muden
Lo cap al coll / es carregua fexugua
Ma gran calor / dintre mes venen iugua
Perills vinents / amon sentir secuden
Per lo record / deles coses pasades  285
E lo meu cors / mauist sola vergona
La cura gran / damor tots fets me lonya
E no sesten / sinon coses pensades
Lexcutar / lo meu desig lesforça
E no se que / venç aquesta gran força  290
-f. 55r-

Axicom lor / sobre paper se posa
Segons sera / la bonan mala sisa
Tal semblant cars / mon sentiment diuisa
Daquestamor / segons en mj reposa
Sicom lo foch / tots humits li contrasten  295
E los cechs lochs / sa força obehexen
Axi damor / ses jnfluenças vexen
Atots aquells / hon sos poders abasten
Tant fa com pot / fer la personamable
Eha tant loch / en nos com lo diable  300

En lo delit / que armecors desigen
Ffeneix delit / si compliment abasta
Mas los delits / que marma sola tasta
Son duradors / car james la fastigen
Esi com lom / que la mort lo encorre  305
Larma dell viu / ques dinfinit exida
Elaltra part / en lo mon es delida
Car lo finit / ental cars nol acorre
Axi lo cors / fa mortal amor esser
Elarmab ell / no mostra son dret esser  310

Si com larnes / dacer acolp sengruna
E lo deffere / vn petit colp lo passa
Quant son hunjts / nols destruu res lur massa
Daquests mesclats / surt molt gran virtut vna
Axi amor / sobtil enfinit tempre  315
Laffinitat / dela del cors ia uiua
En cert pas mor / aquestamor lexiua
Elespirit / junt ab ell se destempre
Amen ensemps / elespirit sols ame
Perque tot lom / nos trop quen res desame  320

Los homens lechs / qui per amor sencenen
En fets diujns / ab jnfusa sciença
Diujnal es lur jntelligença
E sos costums / acreure tots amenen
Donchs si damor / algun parlar mescapa  325
Que la raho / nol lohe nel aproue
No sialgu / qui los meus dits reproue
Dels grans sacrets / quamor cobrab sa capa
De tots aquells / puch fer apocalipsi
Jo deffallint / amor fara aclipsi  330
-f. 55v-

Lo mon finit / lo sol e luna signes
No correran / per lo cel ne planetas
Per obs daquell / los ha deu fets e fetas
Ell deffallint / cessen lurs fets jnsignes
Tot en axi / si daquest mon trespasse  335
Aquell poder / quen amar nos enclina
Caura del cel / car pus hom nos affina
En ben amar / ans cascu veig ques lasse
Si amor veu / querrant sens proffit vaia
Enuergonyit / io crech de son loch caia  340
ArribaAbajoMossen Auzias march[T]Al so com çell / qui pense que morra
E jal han lest / moltes veus la sentença
Mas per merce / les donadaudiença
Creu e no creu / que merça li valra
Lo mal el be / van al mesqui deuant  5
E no tem preu / ne ferm pot esperar
Axi no pusch / sens por vos desigar
Nesser non puch / del tot desesperant

Aytant com pusch / jre vidallergant
Perque lestrem / detots los mals es mort  10
Nom trob esforç / per hauer ne conort
Mes am dolor / mort e vida dubtant
Etant com pus / de ma dolor creheu
E lo remey / en vos lo deteniu
Lo meu esforç / jau mort molt mes que viu  15
Ans de sa mort / pregueus li perdoneu

Ladonchs morre / quant parlar nom volreu
Etinch per foll / qui de mort nos deffen
Aquella es / derrer dan e turmen
No meresch jo / que los meus jorns finen  20
No guardeu mj / sino ma ben uolença
Mi offenent / offendreu lo voler
Qui vos amant / de mj es homeyer
E conexent / vos fall regonexenca
-f. 56r-

O es Jason / e sa desconaxença  25
Hon es theseu / qui trahi adriana
E dido fon / desperança tant vana
Que la tahi / Eneas en crehença
Los fets passats / de present mevconsolen
Irat me trob / vers femeni linatge  30
Los fins amants / no han en ell statge
Sembren los bons / cullen los mals e molen

Sauis son cells / qui les festes no colen
Daquellamor / qui en les dones cau
Ab desleyals / soujnt ellas han pau  35
Lexant aquells / qui per ben amar moren
En recort es / aquell pau de bellujure
Quj per amar / sa dona torna foll
Tal camj tench / soptat rompent lo coll
De tot mon dan / dubtem nous vege riure  40


Tornada

Plena de seny / nom abreujeu lo viure
Car mentre visch / vostra lahor sallargua
E vos lohant / nom trob la bocamargua
Ne tard la ma / com de vos vull escriure
ArribaAbajoSparça[S]J col malalt / quj lonch temps ha que jau
E vol vn iorn / esforçar se lauar
E sa virtut / no li pot molt aydar
Ans leuat dret / sobtadament pleguat cau
Ne pren amj / quem esforç contramor  5
E vull segujr / tot ço que mon seny vol
Complir nou pusch / perque la forçam tol
Vn mal estrem / atraçat per amor
ArribaAbajoMossen auzias march[V]Eles e vents / han mos desigs complir
Ffahent camjns / dubtosos per la mar
Mestre ponent / contredells veig armar
Xaloch lauant / los deuen subuenir
Ab lurs amichs / lo grech elo mig jorn  5
Ffent humils prechs / al vent tremuntanal
Quen son buffar / los sia parsial
Eque tots sinch / complesquen mon retorn
-f. 56v-

Bullir hal mar / com la caçolal forn
Mudant color / e lestat natural  10
E mostrara / voler tota res mal
Que sobre si / atur vn punt al jorn
Grans epochs peys / arecors correran
E cerqueran / amagatalls secrets
Ffugint al mar / hon son nudrits e fets  15
Per gran remey / enterra exiran

Los pelagrins / tots ensemps notaran
E prometran / molts dons de certa fets
La gran pahor / traurallum los secrets
Que al confers / descuberts no hauran  20
En lo perill / nom cauran del esment
Ans notare / al deu quins ha ligat
De no minuar / ma ferma voluntat
E que tostemps / me sereu de present

Jo tem la mort / per nosser vos absent  25
Per que amor / per mort es anullat
Mas io no creu / que mon voler sobrat
Pusque esser / per tal departiment
Jo so gelos / de vostrescas voler
Que jo morjnt / no metamjn oblit  30
Sol est pensar / me toll del mon delit
Cas nos viujnt / no creu se pusque fer

Apres ma mort / damar perdau poder
E siatots / en jra conuertit
E io forçat / daquet mon serexit  35
Tot lo meu mal / serauos no veher
O deu perque / terme noy han amor
Car prop daquell / jom trobara tot sol
Vostra voler / sabera quant me vol
Tement fiant / de tot leuenidor  40

Jo son aquell / pus estrem amador
Apres daquell / aquí deu vida toll
Puys io son viu / mon cor no mostre dol
Tant com la mort / per sestrema dolor
Abe /o mal / damor io so dispost  45
Mas per mon fat / fortuna cas nom porta
Ttot esuellat / ab desbarrada porta
Ma trobara / fahent humil respost
-f. 57r-

Jo desig ço / quem porasser gran cost
Yaquest esper / de molts mals ma conorta  50
Ami no plau / ma vidasser estorta
Dun cas molt fer / qual prech deu sia tost
Ladonchs les gents / nols calra donar fe
Al que amor / fora mj obrara
Lo seu poder / en actes mostrara  55
E los meus dits / ab los fets prouare


Tornada

Amor de vos / jon sent mes que non se
De que la part / pijor men romendra
E de vos sab / lo quj sens vos esta
Aioch de daus / vos acomparare  60
ArribaAbajoMossen auzias march[T]Ot metge pren / carrech de consciença
Si lo perill / al malalt te secret
Lo cors hi pert / mas larman bon loch met
Comptes mortals / porten regonexença
Vos qui sabeu / clarament lo meu esser  5
Ffeu messer cert / del esdeuenjdor
Jo vull saber / quem te cubert amor
Mon mal ebe / deffet me feu conexer

Mon ignorar / be nom fara merexer
E per null temps / james be aporta  10
E tart obreu / mon fet asi vindra
E desparar / mon mal poria crexer
Si plau auos / que bem deia venir
Nom detardeu / hauer ne sentiment
E per tardar / aquest coneximent  15
Nom parcebesch / de mon voler cobrir

Tarda de temps / nom fa damor faquir
Los temps en mj / vençramor no poran
Tots los meus jorns / vn moment semblaran
Corre lo sol / nos mou amon albir  20
Si pert amor / per forçat desesper
Vos me dolreu / el no vist perdut temps
Donchs vos emor / acordau vos ensemps
Tot prestament / queus plaura de mj fer
-f. 57v-


Tornada

Lir entre carts / qui mal o be vol fer  25
No deu pensar / algun dan sil segueix
Car lo voler / endos parts se parteix
Ecor partit / negun fer no requer
ArribaAbajoMossen auzias march[L]Amja por / dalguna cosas mou
Per be quel juy / se meten bon esper
Mon sentiment / proffeta vertader
Debon pensar / mon pensament remou
Que es aço / quem veda tot repos  5
E lo dormjr / la congoixa nom tol
Ema raho / cuyda morir per dol
Com en remey / james donar ha clos

Dolor me puny / quem donal cor gran mos
No causa veig / del aduenidor dan  10
Mon espirit / es mal pronustican
Generalment / quespecial nol pos
Quant me despert / me semble quem desperta
Vna dolor / ab agut punyiment
Famjliar / etant lest pensament  15
Quel dan vinent / ja tinch per cosa certa

Jo son ben cert / que vos no sou ben certa
De mon voler / del qual me so callat
Ma culpa es / com nom so clar mostrat
Etal amor / no mereix ser cuberta  20
Ja so pus luny / de mon voler mostrar
Apoch apoch / mon voler sent descreixer
Lo que demj / sabeu no por merexer
Quen mj penseu / amar ne desamar

Sobres amor / de vos ma fet lunyar  25
E dintre si / vol esser departit
Per molt amar / mon voler no he dit
E sentiment / dell auos no vol dar
Vos no sabeu / lo meu voler secret
Vos no sentiu / e sobres dolor sent  30
Amor ho fa / sens vs denteniment
Ffartant avos / dant amj fam e set
-f. 58r-

Los mals tan greus / que amor me promet
Esforç no se / quils gosas emparar
Jo am lo dan / vengut per vos amar  35
Pensar deuen / quant mes lo beniffet
Avos ador / sino men repreneu
Dexau amj / carrech de consiença
E tan estrem / es ma gran ven uolença
Quauos confes / per vn terrenal deu  40

James dire / que sien lo mal meu
Car tot lo mal / io prench en molt gran be
Si mon amich / del meu mal semblant te
Jo per son be / volgrenans fos en creu
Amor me fa / lo carrech sostenir  45
Jol maleesch / si per null temps me fall
E si mon cors / pert virtud per treball
Noli don mort / per son mal no finir
Tornada


Lir entre carts / tot quant de vos io mir
Equant ne penç / me fa crexer damor
Delit ne sent / ales veus sens dolor
E puys me dolch / tant com puch sofferir
ArribaAbajoMossen Auzias march[O] Mort qui est ets14 / de molts mals medecina
E lo remey / contra mala fortuna
E contramj / hages ley e noccuna
Puys vinch atu / lorella mj enclina
Mas tu deffuigs / al hom qui atu crida  5
Anant aquell / qui del encontres lunya
Per tuncontrar / njt e jorn fas ma punya
Per ser plagut / de ta dolça ferida

Ma dolor gran / no por esser parida
Sino per mal / quencantitat la passa  10
Per altraffany / no crech mon cor se lassa
E sia tant / quem do penjnfinida
Torbat mon seny / fins que dolor no senta
Ladonchs remey / no pens aconseguescha
Altra dolor / me plau que sia frescha  15
O prech la mort / que morir me consenta
-f. 58v-

Limaginar / per null temps nom esmenta
Altra dolor / eque apert no sia
Adonar plor / perdent totalagria
Ffuig deles gents / nom plau que algum senta  20
Deman de vos / que demius vullau dolre
Aço deman / que leument puch atenyer
E no es poch / ab quenom vullau fenyer
Gran part del mal / vos me poreu dissolre

Dona tal sou / que per vos me vull tolre  25
Tots los delits / quel mon als jouens dona
Lo meu voler / al vostra sabandona
En aquest mon / per deeseus vull colre
E si daço / vers deu comet offensa
Jo men confers / apenedir no basta  30
La gran sabor / del penident no taste
La vostre penç / ser de verins deffensa

Tot lo reuers / muda ma vana pensa
Pregant vos molt / quamj no vullau planyer
E si resclus / me veu lagent complanyer  35
De sos delits / me peix amor em pensa
Amor amj / tant comjnal se mostra
Que fa que foll / qui de mos mals se planga
E donchs enuig / demj nous ne atangua
Ma fort dolor / seramenys sens la vostra  40


Tornada

Lir entre carts / amor los mals me mostra
Tots quants venir / en vn amador poden
Reb los mon cor / tots quanta en pensam roden
E quant los call / aquella es lur mostra
ArribaAbajoMossen Auzias march[T] Ots los desigs / escampats en lo mon
Entre les gents / segons for de cascu
Ab trencat peu / apas van detras hu
Quj es lo meu / e lonch temps ha que fon
Si com los puigs / poran fugir al vent  5
Ma voluntat / dell poria campar
En vn loch ferm / li coue desperar
Nel por mjnuar / aquell mal pensament
-f. 59r-

En remeyar / nom conech sentiment
Si be lassaig / he josperimentat  10
Per mon esforç / pogresser desliurat
Duna gran part / dela dolor que sent
Amor suplich / quem leix donar entendre
Lo sobres alt / que de vos donam ve
Entenent vos / quinobra fa dins me  15
Ecom sens mort / jo no men puch deffendre

Passar donchs puch / sens honestat offendre
Mostrant virtut / com res no cast no vull
Si bel desig / no casta pensacull
Nom troben punt / que res pens de vos pendre  20
Sos moujments / negu pot esquiuar
Seruents no son / de nostre franch juhi
Donchs com sera / que io fuge de mj
Colpa nous tinch / si forçat son damar

Aquestamor / tant se pot esforçar  25
Que lamador / amort fara venir
Hon es lom fort / potent aresestir
Les passions / que vol amor donar
Edonchs perque / jo so desacordant
Mostrar auos / la voluntat queus port  30
Ma lengua te / la vida e la mort
Lo meu poder / nom val essent bastant

Si com aquell / qui esta deu pregant
Que plogua fort / sens lo temps nuuolos
Vull ser amat / sens dar occasios  35
Enos pot fer / lo meu voler celant
Lentenjment / e calitat sacorden
Amar avos / enqui es lur semblança
E los volers / han gran desacordança
Contra raho / entanta part discorden  40


Tornada

Lir entre carts / los escurçons no morden
Ab tant fort mos / com es lo de amor
Si bels morduts / no passen tal cuyçor
Perden lo seny / e les vistes exorben

  -f. 59v-  


ArribaAbajoMossen auzias march[S]Ens lo desig / de cosa desonesta
Don ve dolor / atot enamorat
Visch dolorit / desigant ser amat
Epar ho be / car nous vull desonesta
So que jo am / de vos es vostre seny  5
E los estats / de vostra vida casta
Molt no deman / car mon desig no basta
Sino enço / que honestat ateny

Lentenjment / en vos amar menpeny
E no lo cors / ab voler desonest  10
Tiram avos / vn amigable gest
Ab sentir prim / qui desperta desdeny
Tant esta pres / lo meu enteniment
Per molta part / del vostre que li alta
Quem toll sentir / em fa la carn malalta  15
Dun tal dormir / quim tol lo sentiment

No cessara / lo meu egual talent
Pus mon depart / que nos cansa nes farta
Car lespirit / tot lo finit aparta
No es encors / lo seu contentament  20
De vos deman / la voluntat guanyada
Cella qui es / en larma jnfinida
La part damor / que pot esser perida
En lo meu cor / no si troba sforçada

Si com lo foch / creix la sua flamada  25
Quant li son dats / molts fusts per quels aflam
E ladonchs creix / e mostra maior fam
Car pot sorbir / cosa quel sia dada
Ne pren amj / car ma voluntat creix
Per los desigs / presentats en ma pensa  30
E remoguts / serials fet offença
Car altra part / ma voluntat nos peix

Mon pensament / mostre quem entre steix
Quant entre gents / estich mut e pensiu
Ladonchs amor / peix sos fills en lo nju  35
Que dins mon cap / es lonch temps que nodreix
Cest es aquell / voler sens algun terme
Perço amor / de mj nos partira
Aquellamor / quen nostra carn esta
No met al cor / lo no cansable verme  40
-f. 60r-


Tornada

Plena de seny / mon enteniment ferme
Enço que may / amador lo ferma
E si fallesch / veramor fallira
Mellor de tots / haure nom sim conferme
ArribaAbajoMossen Auzias march[L]O jorn ha por / deperdre sa claror
Com ve lanit / quespendeix les tenebres
Pochs animals / no clohen les palpebres
Elos malalts / creixen dellur dolor
Los mals factors / volgren tot lany duras  5
Perque lurs mals / haguessen cobriment
Mas jo qui visch / menys de par enturment
E sens mal fer / volgra que tost passas

E daltra part / fas pus que si matas
Mil homens justs / menys dalguna merce  10
Car tots mos ginys / jo solt per trahir me
Eno cuydeu / quel jron men escusas
Ans en la njt / traball rompent ma pensa
Perquen lo iorn / lo trahiment cometa
Por de morir / o defer videstreta  15
Nom toll esforç / per donar me offensa


Tornada

Plena de seny / mon enteniment pensa
Com abtament / lo laç damor se meta
Sens aturar / pas tenjnt via dreta
Vaig ala fi / si merce nom deffensa  20
ArribaAbajoMossen auzias march[S]Obres dolor / ma tolt limaginar
Lentenjment / nos dol nes pot esbatre
Aytant es dolt / quel ha calgut abatre
E mon affany / plorant nos pot mostrar
No trob remey / car ma dolor es tanta  5
Que mon voler / en parts no tinch partit
Nen sol vn loch / lom trobe ahunjt
Sinon morir / e viure ques decanta
-f. 60v-

Si com lo flach / quil es forçat triar
Ab quals de dos / homens forts sa combatre  10
No sab pensar / ab qual dege debatre
Espahordit / sos comptes no sab far
Ne pren amj / que lo viure mespanta
E lo morir / me sera gran despit
Com viure uull / la mort prench en delit  15
Com vull morir / la vida tinch per santa

Sicom aquell / qui es veri donant
Al mestre seu / equant veu sa dolor
Ha pietat / del mal deson senyor
E sobraquell / vol esser aiudant  20
Vos pensament / per qui mon seny sabsenta
Per los treballs / dant li alterament
A son affany / donau acorriment
Pusque sos mals / per miga vostrals senta

Jo contrafas / nau en golf perillan  25
Larba perdent / e son gouernador
E per contrast / de dos vents no discor
Los mariners / enbadelits estan
E cascun dells / la sua carta tenta
E son discorts / en lur acordament  30
Hu volgresser / prop terra passos cent
Laltre tant luny / com vent pot dar empenta

Ma voluntat / ab quen lauar fuy mes
Fallida es / epogrem fer aiuda
Ja ma auida raho / de son loch es cayguda  35
Mos pensaments / contrarjs man attes
Ja mos desigs / no saben elegir
Vida ne mort / qual es lamellor tria
Naturan mj / vsa de menestria
E pren la mort / per maior dan fugir  40


Tornada
Plena de seny / nos pot ben sofferir
Vide dolor / sens pendralgun espay
Lomeu desig / se conuerteix en glay
Quant me record / que res vos haiadir
-f. 61r-


Endreça

Plena de seny / lo cors meu depertir  45
Del spirit / veurets ans que us desam
En layre alt / fara cridant vn clam
Pensant en vos / sius volrets penedir
ArribaAbajoMossen Auzias march[T]Ant en amor / ma pensa consentit
Que sens aquell / en als no puch entendre
Amj que plau / que dals no puch apendre
Tot altreffet / me corren gran despit
Los grans tresors / ne tot lonor del mon  5
Nom plau hauer / ab menys desser amat
Car sens aço / nom de benuhirat
No es en mj / que desig me confon

Pobre so donchs / molt mes que Job no fon
Puys es dit rich / cell qui no ha desig  10
En passions / iom trot dins en lo mig
Si desigar / ab desesper lom fon
James amor / hac axi aujnent
En be mostrar / sa famosa virtut
Com alt muntar / mj quim trob abatut  15
Benuhirat / sus tots complidament

Per dos extremps / amor es malmjrent
Per molt e poch / e lo mig se jaqueix
Bes mostra pech / puys contra si falleix
Car tot ço cau / que strem es son coment tinent  20
Bem marauell / si amor no decau
Puys quen extremps / vol questiga son pes
Lo meu voler / es mes que tota res
El vostres menys quel terç dun punt de dau

Durar no pot / si non es fet un gran frau  25
Trencant amor / de natura costums
Poch menys contrast / quen tenebres e lums
En mon voler / el de madona iau
O deu per que / amor es desagual
Que no consent / que vostre voler crescha  30
Perque lo meu / per negun temps perescha
Si be nom sent / quant me veuraquest mal
-f. 61v-

Deu per bondat / vol ser tant comjnal
Que no consent / vn cor dur e saluatge
Esser amat / agran desauentatge  35
Daquell quies / en amor son cabal
Perço no pens / que amor en mj dur
Car en amar / vos he pres tot estrem
E vostre cor / es damor axi sem
Quen mj pensar / no crech james atur  40


Tornada

Plena de seny / per la mor queus port jur
Que sim ve tard / la vostra ben uolença
Present de tots / fare demj sentença
Que sonara / mentrel mon dels vius dur
ArribaAbajoMossen Auzias march[H]Oyu hoyu / tots los quj be amats
E planyen mj / si dech esser plangut
E puys veheu / si es tal cas vengut
En los presents / nen los qui son passats
Doleu vos donchs / de mj vostre semblant  5
En sofferir / la dolor delitable
Car tost demj / se dolra lo diable
Com veura mj / semblant mal dell passant

Qui es lom viu / tal dolor suffer tant
Que desig ço / de que se desespera  10
Aytant es greu / que no par cosa vera
Desigar ço / deques desesperant
No son ganat / de mon mal estament
Tot quant pretich / tornar me sent en dan
Menys de poder / me trob hauent lo gran  15
Cal nom15 esforç / per mostrar mon talent

Mon primer mal / es mon esperdiment
Per quem ajr / e per <no> res maccus
E lo segon / es terrible reffus
Que vos mostrau / sius feyanquerjment  20
Portat me trob / amolt prop de mafi
Puys mon voler / cars jmpossible guarda
No tardara / lora que ja fos tarda
Que tendrels peus / en lauorrit camj
-f. 62r-

Si per null temps / encontramor falli  25
Jom so repres / planyentmen lenamich
E may vers mj / poguisser enamich
Car per null temps / poder hi despengui
Och lo voler / me trob en abundança
Mas del poder / no so pus empobrit  30
Car jo paresch / e so tant deffallit
Que no puch dir / en vos es mesperança

Una sabor / de gran dolç amor lança
Que lo meu gust / de pertir les no sab
Dins mos delits / dolor mortal hi cap  35
E tal dolor / ab delit ha ligança
Mas jom reprench / com parlar ma plagut
Daço quen mj / no basta la sciença
Sobres amor / me porte ignocença
Vull e desuull / sens cas esdeuengut  40


Tornada

Lir entre carts / creheu lamador mut
El cambiant / depunt en punt color
E lo pauruch / com se membre damor
Del atrauit / sia son temps perdut
ArribaAbajoSparça mossen Auzias march[S]J com lo taur / se ua fuyt per desert
Quant es sobrat / per son semblant quil força
Ne torna may / fins ha cobrada força
Per destroir / aquell qui la desert
Tot enaxim / coue lunyar deuos  5
Car vostre gest / mon esguard ha confus
No tornare / fins del haia fus
Los pensaments / quim porten les pahors
ArribaAbajoSparça mossen Auzias marchTOt laurador / es pagar del jornal
Eladuocat / quj pert lo gonyat plet
Jo per serujr / amor romanch desfet
Detot quant he / que seruir no men cal
He fet senyor / del seny amon voler  5
Vehent amor / de mon seny mal seruit
Rapaç le fet / e deu apart jaquit
E son setzanys / que lo guardo nesper
-f. 62v-


Tornada

Amor amor / poch es vostre poder
Per fer vn hom / aytant com jo amar  10
Anau anau / vostres armes probar
Encontraquell / qujvostre no vol ser
ArribaAbajoMossen auzias marchOn es lo loch / on ma pensa repose
On sera hon / que mon voler contente16
Ab ascandall / io cerch tot fons e tente
E port no trob / hon aturar me gose
Lo que debans / detot vent me guardaue  5
Es enuers mj / cruel plaia deserta
Vegabunt vaig / la casa quim es serta
Treball es gran / enpart hon jo vegaue

Hon es aquell / delit hon io pensaue
Esser amat / dela quim entenja  10
Tot mon voler / el seu nom deffania
Damar entant / com son poder bastaua
Tots los senyals / quamor donen entendre
En ella viu / ne tolent ne la obra
Quj es aquell / quen amor tant descobra  15
Que nou pogues / della sentiment pendre

Ja res del mon / dolor nom pot deffendre
Perdut es ia / tot lo goig de mon viure
Amos amichs / detristor puch escriure
Nom basta temps / apoder men rependre  20
Tant la tristor / ha falagat ma pensa
Que tot mes trist / quant puch hoyr ne veure
Tant quem es greu / que jo vingua en creure
Que atristor / jo pusquauer deffensa

Puys que amor / ab lo cor ferm dispensa  25
Que sos delits / follament los spera
E per aço / del mon me desespera
Car sens amor / tot delit mes offensa
Larma roman / adeu lo qui la feta
Lexant lo cors / desestruch per mal astre  30
Ja noli plau / de sos volers lo rastre
Puys ab dolor / viu per ell no discreta
-f. 63r-

Si com lom vell / quin son temps vida ffeta
Sats plahentment / en algunart apresa
E per fort cas / aquellas les desfeta  35
No sab en que / son giny de viure meta
Ne pren amj / quj no se com me vischa
Per que damor / me veig tancada porta
No se pus fer / nel voler me comporta
Que daquest vs / per altre jom desischa  40


Tornada

O follamor / malament se arrischa
Qui per virtuts / vol amar nulla dona
Sa calitat / el loch la fam ser bona
Car en raho / qual sera la quey vischa
ArribaAbajoMossen auzias march[N]O guard auant / ne remembrel passat
Vn punt estret / guarda mon pensament
No guard la fi / tenjnt mon seny torbat
Per lo voler / affectat al present
No solament / culpa del mal oblit  5
Ne la tristor / nel dan que men vendra
Passionat / per vn present delit
Nom jaqueix / temps per veurel que sera

Ja no conech / mon dan o mon proffit
Per quel voler / en res no dubtara  10
Quim da consell / de seny es deffallit
Hoynt de mj / lo que hoyr pora
Quant ma raho / feu contrast al voler
Per aquell fon / sobrada en la fi
Della senyal / en mj nos pot saber  15
Voler vence / raho de mj fugi

Mon pensament / enuos es mes quen mj
E mon delit / per vos passa primer
James aquell / ans que vos io senti
Ma voluntat / ami troba derrer  20
Jo so content / si veig contenta vos
Etant en mj / aquest desig es gran
Quel sentiment / es perdut de mon cos
Ffins quel voler / vostres va sadollan
-f. 63v-

Delit no sent / la vostra carn tocan  25
Tant mon voler / del vostres desigos
Tal passio / daçom veig al dauan
Que lo meu cor / ne resta tremolos
E tant desig / que assats me amen
Que nos pot fer / que basten contentar  30
E sim acost / a vos veure paren
Que mon esforç / es menys per massamar

No ymagin / de mius pusqueu altar
Car dintre mj / jo creu que no veheu
Pens que no bast / plaurens al praticar  35
Emuyr depor / que demius contenteu
Equant dalgu / de sa virtud ma cort
O dalguns bens / o que sia molt bell
Lo que mj fall / pens queus ve al record
E desigau / tot quant es en aquel  40

Atot quant por / ateny ab son mantell
Tem lo meu cor / fent se franch ala mort
Cas noy magin / que nom faça vol pell
Y ell cert no crech / e quen fes deu report
Quant me cuyt ser / ab vos en mjllor punt  45
Sens algun cas / mude dopinio
Distinctament / mon esser no apunt
A mal e be / cercant trobe raho

Lo turmentat / tem present passio
Que met oblit / al mal desser deffinit  50
En semblant cas / amj conech que so
Ffugint dolor / en maior dolor munt
Tant depresent / mapassionamor
Que jo pratich / molt quen amor me nou
E conexent / men resta gran dolor  55
Com lo meu puny / en matar mj se mou


Tornada

O follamor / consciençam remou
Que diguals mals / de vos e lo falç be
Lo desperat / no sera menys de fe
Ya molt mesquj / nol fereu portar jou  60

  -f. 64r-  


ArribaAbajoSparçaAxi com cell / quis veu prop dela mort
Corrent mal temps / perillant en la mar
E veu lo loch / hon se pot restaurar
E noy ateny / per sa maluada sort
Nepren amj / que vaig affanys passant  5
E veig a vos / bastant mos mals delir
Desesperat / de mos desigs complir
Jre pel mon / vostrergull recitant
ArribaAbajoMossen Auzias marchMalament viu / qui delit pert de viure
Ell es aquell / qui nostra vida caba
E la tristor / la destruu e menys caba
Donchs si bem visch / per mort me puc escriure
Puys he perdut / avos quim erau vida  5
Per vos amar / del mon me contentaue
De deu e gents / tot grat abandonaue
E vos haueu / mesperançascarnida

La gran dolor / que ma força flaquida
Que pietat / so forçat de mj pendre  10
E quant encor / fembril me veig attendre
Vull mesforçar / e ma forçesperida
Si com aquell / qui sarma uicis dona
Per vn gran temps / en abit aquells gira
No se poder / encontramor ne jra  15
Qui al començ / son voler abandona

No es en mj / de tolre me persona
Edapartar / del tot damor ma pensa
Dolor he ja / com nom trobe deffença
Daço quem plau / es la raho fellona  20
En tal contrast / sol vida dom descrexer
Mas no la vull / si deu nola mjllora
Ma voluntat / res tant nolentrenyora
Com si la veu / sens aquella merexer

Jo sens amor / bastarauos conexer  25
Per ell passau / sens esser coneguda
Tal voluntat / com la mies perduda
La vostramant / quj nol plau damor pexer
La vostramor / daltramor nos contenta
Qui ama poch / altramor noli alta  30
Sana raho / e passio malalta
Han tot poder / per amor dar empenta
-f. 64v-

Dolor damor / nouament me turmenta
Per ques lonch temps / que dolors nom feriren
E mos volers / amar ya sofferjren  35
Nouellamor / nom pens que iames senta
Amant auos / he plagut ma natura
E contra uos / es que amj amasseu
Primors de por / no sce queus oblidasseu
Ne remetes / los fets ala ventura  40

Encontramor / vostre cor arma dura
E per tostemps / ab la rahos consella
Sino amau / no es gran marauella
Car pochamor / no viu hon seny atura
Si passions / damor dins vos iugaran  45
Ffossen del seny / quant se vol consellada
Lavoluntat / de donanamorada
No trobe frens / aquella reffenassan

Si amadors / poder sentir bastassen
Les grans dolors / quen fi damor se prenen  50
Si bens comens / molts grans delits ne venen
Jo so ben cert / que damar se dubtassen
Delit present / nostra pença ffalagua
Que tol saber / de dolor venidora
Saber se pot / mas no es sentidora  55
La carn no sent / lo mal que per temps pagua

Qui es malalt / daquella dolça plagua
No sab la mort / quell se veu manifesta
E depresent / amor lo delit presta
Yal sentiment / dolor vinent samague  60
Hom sabe sent / lo delit quins aporta
E ladolor / delluny auos manassa
Ab vlls rients / lo delit nos abrassa
E la dolor / calla detras la porta

Quant delit naix / la dolor jau mig morta  65
Yen poch jnstant / aquesta met sa força
Desig qui es / passio dom lesforça
Epor demal / venidor la conforta
Lo be attes / no munten suma tanta
Com ans daquell / hauer la pensordena  70
Yel pes damor / nol soste fort cadena
De per si cau / o prop terres decanta
-f. 65r-


Tornada

O follamor / sol vostre nom mespanta
Noy trob lo be / quen temps passat trobaue
E sent les mals / que dabans ignoraue  75
Plora mon vll / e ma bocha no canta
ArribaAbajoMossen Auzias march[C]Eruo ferit / no desige la font
Autant com io / esser auos present
Ab gran repos / de mon contentament
Passar no pusch / sino per aquest pont
Molt me ve tard / lo iorn tan desiguat  5
Comprat molt car / per doloros sospir
E tard obreu / so cert que deu venjr
Si per la mort / camj nom es tancat

Esser no pusch / desperança lançat
Car ious desig / segons mon maior be  10
Auos deman / contramj res nous te
Mentrel voler / vostrem sia donat
Sil pensament / lunyaue vn sol punt
Dimaginar / hauer vostre voler
Sens aquell tot / no pusch delit hauer  15
Sinos tot sa / tost porasser deffinit

Deuant me veig / de grans dolors vn munt
Puys obs he tant / per el meu contentar
E mon voler / pora molt menys cabar
Sil vostres mou / e no mostre que munt  20
Edeuallant / deuallara lo meu
Edalt cahent / no dara poch crebant
Car tot extrem / altrextrem es donant
Al poch estat / no par loffensa greu

Mil veus lo jorn / es per mj pregat deu  25
Daco quen nos / esta la maior part
Quen mon voler / haian lo vostresguart
E prech amor / vos lanç toto poder seu
Si tal cas ve / ladonchs pendreu extrem
Si troba loch / hon se prengua en vos  30
Al loch dispost / sapacios en nos
E lo contrast / tenim en no volem
-f. 65v-

Noues en vos / saber mortalment tem
Dubtant me fort / que noy mostreu amor
Per no saber / visch en altra dolor  35
No se dequal / costat guard que nom crem
No es en vos / complir lo meu delit
Per be que vos / vullau complir aquell
Damor haueu / hauer forcat concell
En vos yenell / recau mon be complit  40

Res no temau / ne prengau en despit
Dels pensaments / meus ab varietat
Car en seruey / seran de fermetat
De tals seruents / vol ser amor seruit
Si punt denuig / dest praticar sentiu  45
Sens amor sou / o no sabeu que vol
Fferm loch nol te / qui daquest mal sadol
Lo moujment / per segurtat teniu

Sitant de vos / com voleu no confiu
Mon gran voler / me portanaquest zel  50
Devostre cors / no tem lo pus prim pel
Quencontramj / res fes nem fos altiu
La voluntat / vull que pas totan mj
Jo so celos / simolt amau adeu
Tant vos delit / sens mj lo mal creix meu  55
Quant vos dolgues / del mal vostrem dolgui


Tornada

Mon derrer be / de vos jo guard la fi
Quant del present / me trob esser content
E sim veig trist / per algun cas present
Res venjdor / trobar nos pot en mj  60
ArribaAbajoMossen Auzias marchNOs marauell / algu per quem anyor
Car tot delit / es ia fora de mj
Tant com maior / daquell part io senti
Com es passat / sa dobla ma dolor
Car io crech cert / que lo temps es passat  5
Ab cor tot ferm / que tal en mj no torn
Plagues adeu / quem desmembras lo jorn
Ab qui ne hon / amor ma delitat
-f. 66r-

Si com lo temps / aplouraperellat
La terra vent / les aploura ujnent  10
Tota dolor / daltre mes coujnent
Quen ma dolor / siapassionat
Tot cas estrem / ma porta recordar
Lo propi dan / el lunyament de be
Mas iom dolch mes / salgu mal demor te  15
Car en laffany / es companyo e par

Si cas semblant / veig adegu passar
Jom dolch pus fort / e planyent he delit
Planch ell e mj / e trobe gran despit
Del qui james / senti lo mal damar  20
E crech de cert / ser malauenturos
Qui maior be / de amor sentira
Axi com io / se que son be perdra
Yab lo dolç tast / sentra mes lamargos

Lo maior be / deperdres perillos  25
Mes quel mitga / yel poch es pus segur
E sin lo molt / hauia lonch atur
Tot be complit / seria entre nos
Mas dintre nos / nostrenamjch portam
Qui menys de nos / lo delit nostre tol  30
E fora vos / dembarchs vn gral estol
Ecom lo ferm / voler de donaman

Tant son los dits / desligants lo ligam
Que noy ha nuu / que pusquesser dit cech
En fer contrast / vers amor hom nos lech  35
Dins nos mateys / medecines trobam
O nostramat / per son mal cor o cap
La suamor / no pot molt enuellir
O son voler / per temps han malaltir
E cassos molts / don no veig hom escap  40

Bem marauell / hon tanta dolor cap
Com en aquell / quin temps dolent etrist
Lo prosperant / ab lo record ha vist
Lesperiment / solament aço sap
No esperant / ia delectacio  45
Per pudament / primerament desi
E per deffalt / de no trobar en qui
Plaure pogues / sa carn e la raho
-f. 66v-

Mon remembrar / es ma confusio
E com no sent / que bem degua venjr  50
Car he perdut / delit quant al sentir
Lentenjment / es obs que altren do
Habits nouells / seran no coneguts
Esera molt / sin aquest temps durant
Vida nom fall / lo delit sperant  55
Ans que aquells / amj sien venguts


Tornada

Amor amor / aquells son decebuts
Quim ioch de daus / yen dones han lur be
Car menys ferm res / la fortuna no te
De mal en be / dins vn punt son cayguts  60
ArribaAbajoMossen Auzias march[L]Exant apart / lestil dels trobadors
Qui per escalf t/ respassen veritat
E sostrahent / mon voler affectat
Per que nom trop / direl que trob en vos
Tot mon parlar / als qui nous hauran vista  5
Res no valra / car fe noy donaran
Elos vehents / que dins vos no veuran
Encontramj / lur arma sera trista

Lull del hom pech / no ha tan foscha vista
Que vostre cors / no jutge per gentil  10
Nol coneix tal / com lo quj es subtil
Hoc la dolor / mas no sab dela lista
Quant es del cors / menys de participar
Ab lespirit / coneix be lo grosser
Vostre color / yl tal pot be saber  15
Mas ia del gest / no pora be parlar

Tots som grossers / en poder explicar
Ço que mereix / vn bell cors e honest
Jouens gentils / bons sabents lan raquest
E fameiants / los couench endurar  20
Lo vostre seny / fa ço qualtre no basta
Que sab regir / la molta subtilea
En fer tot be / sadorm enuos parea
Verge no sou / perque deu ne volch casta
-f. 67r-

Sol per auos / basta la bona pasta  25
Que deu retench / per fer singulars dones
Ffetas n nhassats / molt sauies ebones
Mas compliment / dona teresal17 tasta
Hauent en si / tan gran coneximent
Que res nol fall / que tota nos conegua  30
Al hom deuot / sa bellesa ensegua
Past dentenents / es son entenjment

Venecians / no ha lo regiment
Tan paciffich / com vostre seny regeix
Subtilitats / quell entendreus nodreix  35
E del cors bell / sens colpalmoujment
Tant gran delit / tot hom entenent ha
E occupat / se troban vos entendre
Que lo desig / del cors nos pot estendre
Aleig voler / ans com amort esta  40


Tornada

Lir entre carts / lo meu poder no fa
Tant que pogues / fer coronjnuisibla
Meriu la vos / car la qui es visibla
Nos deu posar / lahon mjraclasta