Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
ArribaAbajoMossen auzias MarchSJ be mostrau / quamj no auorriu
Ans vos altau / de ma simpla paraula
E mos escrits / no creheu esser faula
Heus plau demj / si algun hom ben dir
Quant ymagin / que per vos io amar  5
Auorresch mj / que res noy fall dentegua
En aquell punt / tot mon bon voler negua
Puys que vostralalt / no passen ben amar

Conort bastant / en mi no puch pensar
E si per temps / alguna part netench  10
Sera perço / com part damor tal prench
Quel sabra mal / sil he desemparar
Hauer amor / de mj despossehit
Que per null temps / tal seruent cobrara
Aquest pensar / conort ma portara  15
Durara tant / com serenfellonit
-f. 67v-

Ço que deman / mereix preu jnfinit
Nol vull hauer / ab res no merexent
Lanimaus do / ques adeu bell present
Ella nol plau / hauer lo cors jaquit  20
Nous prech damor / mas que lam demostreu
Del ques en vos / haure singular grat
Si bon voler / me teniu amagat
Tant am lo mal / ab quel me amagueu

Jo so ben cert / que vos mi conexeu  25
E los tres temps / de mj no jgnorau
Mos pensaments / io creu que sapaiau
Nous preheu donchs / si nom regonexeu
Lo meu voler / al jnfinit sacosta
Sera content / del vostre poch o molt  30
Donchs en vers mj / nous cal amar descolt
Lo camis pla / sens barranch ne gran costa

Vostra valor / tot quant puch dar ma costa
Nom resta pus / quel viure doloros
Dos grans contrasts / de volers veig en vos  35
Mon viureus plau / damort es la resposta
Los vlls tinch cluchs / no conech nit nj jorn
Ne tinch hom prop / qui del temps me auisa
Ne sent res ferm / ab que lo temps diuisa
Ab tot aço / ma penca no pren born  40


Tornada

Lir entre carts / dins en mj port vn forn
Cohen vn pa / duna dolça sabor
Equell mateix / sent de gran amargor
Tot açom pren / deu hores en lo jorn
ArribaAbajoMossen Auzias marchA Mal estrany / es la pensa18 estranya
E lo remey / hauriesser estrany
Equi defret / mor per entrar enbany
Haura calor / si aygua fredal banya
E sil començ / ve per mig19 jmpossible  5
Lo mig segueix / e la fi lo començ
Ab forçes tals / amor mj amant venc
Que planament / lo dit nom es possible
-f. 68r-

Encontramj / amor es molt <h>orrible
Etan plahent / quem ha fet ser content  10
Car dauant mj / tinch be complit present
Edaltra part / me puny dolor terrible
Aquesta es / vna dolor nouella
Que dins mon cap / ha fet nouella obra
Desatentant / la mja pensa pobra  15
Que asos mals / tema sa ia ella

Amor en mj / no fa gran marauella
Ffermant ses leys / en temps passat possades
Mas per lonch temps / eren ia oblidades
Per mj amor / son poder tornan sella  20
E si com deu / miracles volch comprar mostrar
Perquels juheus / fermement lo creguessen
Ffahent parlar / los muts e quels cechs vessen
Amor li plau / que perda lo parlar

Enuers alguns / aço miracle par  25
Mas sius membrau / den Arnau danjel
E de aquells / que la terrels es vel
Sabreu amor / vers mj que pot mostrar
Cella que am / en agual dela vida
Mostra uorrir / en fets hon continent  30
Quant li so prop / he dellasbahiment
Ab continent / de hauer la uorrida

Dins en mj sent / vna forçinfinidia
Tant ques pus fort / quelo desig damor
Cascu daquests / damor pren sa fauor  35
Mas egualment / entrells no es partida
Car mon desig / no basta fer manaces
Ala gran por / quil bat fort el castigua
Daquesta es / amor tan gran amigua
Que toll poder / al desig de sos braces  40


Tornada

Lir entre carts / amor no te pus laces
Quem tinguen pres / si daquests no escape
Vngles no te / ab que ma carn arrape
Mas dorm segur / de present en sos braçes

  -f. 68v-  


ArribaAbajoMossen Auzias march[S]J com aquell / qui per sinfinitat
No pot esser / de res finit content
Sique res fet / ab algun alament
En son delit / nol haura contentat
Per jmperfet / lo delit munde posa  5
E si non deu / sa pensa no satura
Axi amar / vos amant massegura
Tot lo restant / del mon li fa gran nosa

En vos pensant / ma pensa es enclosa
Domdas per vos / ma calitat no farta  10
Car ma raho / la te catiu ab carta
Que res no vol / e demanar no gosa
Nom marauell / per que jous ame tant
Conaxent vos / vahent vos e sentint
Al meu voler / lo saber lo desmjnt  15
Lo meu saber / al voler va dauant

Jom marauell / com no muyr desigant
Crehent en vos / esser vn paradis
E no se hom / quen vos aytant sentis
Que nos mostras / deuos esser amant  20
Nom lou de tant / quen saber tots los pas
Mas per amor / he sentit mes en vos
Amor ha fet / dels seus bons serujdors
Del pech sabent / e franch del pus escas

A desigar / mon desig no es las  25
Mas la valor / vostra mes ne mereix
En estimar / de hom nola compleix
Nous amassats / qui amant nos clatas
Ja per amor / amadors morts no son
E io son viu / en fet non rest egual  30
La causa don / los vench aytant de mal
No es tan gran / com la quamj confon

E puys semblant / de vos james no fon
Jo degrasser / sus tots auentatiats
Nou pensament / deu ma pograuer dat  35
Que no serujs / apus affer al mon
Sino en vos / per tostemps contemplar
Car nom conech / que meriu vaga pensa
E pas dolor / com nom trob tal offensa
Que jom jaquis / altra pensa costar  40
-f. 69r-


Tornada

Lir entre carts / ço quem fa ver amar
Nom entre pas / solament per la vista
Vostresperit / es aquell quim conquista
E com da qui mj / nous mostrau desaltar
ArribaAbajoMossen auzias marchAb tal dolor / com lespirit se rancha
E dins lo cors / comença fer camj
E roman fret / lo loch don perteix si
La viua carn / salteran grogue blancha
Molt e pus fort / dolor mon desig sent  5
Com ha partir / dela miasperança
No es del tot / mas en lo camjs lança
Ja mon sper / demostraltarament

Nom pens que deu / me done tal turment
Quem veialmon / si pert lo meu desig  10
Nom restara / sino que mude lig
Car de tot lals / mon esforç es potent
Tots los assaigs / que amadors han fets
Tots me son poch / sino mort acordada
Sim fall amor / nom fall pensa jrada  15
Per castigar / mos passats malifets

Tan gran amor / haurien desarets
Que tal afer / menys de senyal passas
Debe o mal / sen deu mostrar gran cas
Amor li plau / ques mostren sos secrets  20
Tant mon voler / amor ha obeyt
Que nom dolra / sa parillosa plagua
Si per null temps / la fama no sa pagua
Com sant ffrancesch / dela suhaiaquit

Vos dona sou / mon deu e mon delit  25
Donchs nous dolgau / si pert lo mon per vos
Nom teniu tort / en les mjes dolors
E vos dolent / me feu pus dolorit
Res nom dol tant / com si de mjus doleu
Lexau amj / acomenat amor  30
Car de aquell / nom trobe gran pahor
De jra prech / quem vulla guardar deu
-f. 69v-

Si com al hom / frenetich es molt greu
Quant afer mal / se vol esser leuat
Lo fort ligam / queli hauran posat  35
El mal no sent / fins la follia veu
Ne pren amj / quant so torbat per jra
Jo trob esforç / tant que no sent treball
Quant me jaqueix / si be tot iorn ho call
Romanch tan llas / que sol mon cor sospira  40


Tornada

Lir entre carts / ma voluntat se gira
Tant que jous vull / honest he desonesta
Lo sant ahir / aquell del qual tinch festa
E plau maço / deque vinch tost en jra
ArribaAbajoMossen Auzias march[M]A voluntat / amant vos se contenta
Hauent desig / de possehir la vostra
E so content / de tal com se demostra
Lo freturos / desig prech deu no senta
Si be damor / terme no puch atenyer  5
En aquell loch / hon amadors conexen
Lur gros desig / complit damor se leixen
E io ladonchs / me sent damor estrenyer

Amor nom cal / jemechs ne sospirs fenyer
Vehent penjar / son estat prim en layre  10
Cantar no deu / ab alegre becayre
Mas ab bemolls / alagria constrenyer
Sol en nos dos / amor se manjfesta
Enos viuents / noli fallira casa
E si del mon / es nostra vida rasa  15
Tolra fauor / arecord daltra gesta

Lo meu delit / no cab en nulla testa
Ne pot muntar / glorian pus alt signe
Pus nom deffall / sino que deu consigne
Que fermetat / me sien fauor presta  20
E si es ver / que deu sia fortuna
Soplich lo molt / repose son offici
Lalt derrocar / ma par terrible vici
Ffahent morir / dos cors en vida vna
-f. 70r-

Tot simplament / e sens dolor alguna  25
Visch en delit / ab ma voluntat solta
Que lo cor fosch / quela tenian volta
Clar possehesch / fent me lum sol e luna
E noy veig als / que puramor entegra
Si transportant / en la presonamada  30
Res nom deffall / a vida contentada
La ma de deu / amj res no denegua

Volgresser orb / fahent fortuna cegua
Perdent lo pas / hon tan alt ma fet metre
E si de loch / aquell me fa remetra  35
En aquest temps / la mort me regonegua
Ans quels costats / senten la dura terra
En est espay / ma vida pendra terme
Lo meu estat / ab la mort lo conferme
Perdent aquell / dela mort me plan guerra  40


Tornada

Lir entre carts / en lespay de la terra
Noy ha delit / que dure ne contenta
Sols es lo meu / que no vull que augmenta
Mas del durar / quant hi pens dol ma fferra
ArribaAbajoMossen Auzias marchSJ com lo rich / qui per son fill treballa20
E sol per ell / vol quel hauer seruescha
Equant la mort / vol quel fill iorns fenescha
Dona sos bens / e tots goigs de si talla
Ne pren amj / que lanç tot mon delit  5
Perdent auos / lo goig de mon entendre
Car mon voler / en als no pot attendre
Ans tota res / mes enuig e despit

Amor amj / vostre cors habellit
Tant que lo blanch / daltre cors negra par  10
Ela negror / quen lull bellesa par
Semblem vermell / mostrant cor enfortit
A la valor / la fames enganosa
Aytant valeu / que no se dehidor
Queus lohas prou / sino vostramador  15
Aquest parlar / nous faça argullosa

Lo meu delit / no cab en nulla testa21
Ne pot muntar  / glorian pus alt signa
Pus nom deffall / sino que deu consigne
Que fermetat /me sien fauor presta
E si es ver / que deu fortuna
-f. 70v-

Ma vida / es amargua e plorosa
Si pert avos / e per vos pert lo mon
Tots los camjns / daquests tancats me son
Si fall amj / lesperances dubtosa  20
Lo mal factor / qui alesgleya cuyta
Dun ventre trist / exir ma fet natura
Per vos amar / fon lo meu naximent
No se als fats22
Torbat nos mou / si della pert camj
Ne pus ne menys / decert ne pren amj
Torbat me sent / perdent compte de fuyta

Ma voluntat / ab la raho no luyta  25
Cascuna fa / lo mes de son poder
Ma voluntat / pus damar no pot fer
Son poder fa / e ma raho lan cuyta
Dun ventra trist / exir ma fet natura
Per vos amar / fon lo meu naximent  30
No se als fats / com nols son depresent
En fer que vos23 / damar haguessen cura

Sobres amor / dos estremps me procura
E lo mig dells / no puch hauer trobat
Dun poch esper / no pusch esser lancat  35
Per gran desig / qui li dona mesura
Edaltra part / lo desig es tan gran
Que no consent / ab si ferma crehença
Que per null temps / me haian benjuolença
De hu en als / vaig axi rodolan  40


Tornada

Lir entre carts / delits damor estan
Partits segons / don surt la voluntat
Algu dells mor / ab lo desig finat
Altre delit / perdurable roman

  -f. 71r-  


ArribaAbajoMossen Auzias marchCLar e es <e> molt / atots los amadors
Y atots aquells / qui de mj han sabut
Que mon semblant / no es huy conegut
Dauer sentit / amor e ses dolors
Nom fa mester / testimonjs hauer  5
Ne blan parlar / ab persuasions
Daffalagar / orellas ab rahons
Ffauor ha gran / paraula dient ver

Per quels estremps / ha cerquats mon voler
En aquest mon / no ha trobat semblant  10
Los quels migs lochs / en amor van sercant
Nols deffalli / trobar tot lur mester
Amor en mj / tant ha loch coujnent
Quen altra part / se veu esser estrany
Son leuger pes / ia donal mon affany  15
Als muscles meus / es carrech molt plahent

No fara molt / lo qui sera crehent
Vahent damor / en mj lo seu proces
La grossa part / damor en mj gran es
Delaltram call / ques fort dar entenent  20
Los actes grans / daquestamor mostrats
Jutgan los tots / vos qui mes mantenen
Los no tocats / perdón sim reprenen
Car segur so / dels bens enamorats

Mos sentiments / son axj alterats  25
Quant la que am / mon vll por diujsar
Que nom acort / si son terra uen mar
Yls membres luny / del cors tinch reffredats
Sil trob en part / hon hi pusque res dir
Jo crit algu / perque ab ell escus  30
Aquesta por / per quella nom reffus
Crehent mon mal / de mala part venir

Tal pena donchs / qui la pot sostenjr
Com jo vehent / quem degresser grahit
Per molt amar / dardiment ser fallit  35
Emon voler / estrem veig desgrahir
Ans so jutiat / hom pech e sens amor
O sens calor / alguna natural
E si nom fos / la fama comjnal
Ja fora mort / per sobres gran dolor  40
-f. 71v-

No trob en mj / poder dir ma tristor
Ede aço / men surt / vn gran debat
Lo meu cor diu / que no es enculpat
Car del parlar / la lengua nes senyor
La lengua diu / quella be ho dira  45
Mas que la por / del cor força li tol
Que sens proffit / esta com parlar vol
E si ho fa / que balbucitara

Per esta por / van la pençasta
Sens dar consell / per execucio  50
No es senyor / en tal cas la raho
Lorgue del cors / desbaratat esta
La ma no pot / suplir en lo seu cas
Mou se lo peu / no sabent lo per que
Tremolament / per tots los membres ve  55
Perque la sanch / acorre al pus llas

O tu amor / qui ab vlls cluchs estas
Quant vols partir / tos amargosos dons
No compensant / los merits erahons
Ta voluntat / regeix fortunat cas  60
Vulles pensar / lincomportable dan
Que lo mon reb / de tots fets desaguals
Qui pren de tu / delits degrauer mals
Eplor aquell / qui degranar truffan


Tornada

Lir entre carts / les coses periran  65
Que dintre si / estan en desacord
Amor assi / no guarda de fer tort
Com guardara / lo quil serueix dangan
ArribaAbajoMossen Auzias marchQVem ha calgut / contemplar en amor
E be sentjr24 / sos amagats secrets
De mos treballs / quins comptes me son fets
Vanament he / despesa ma dolor
Tot lo meu seny / franch arbitre le dat  5
Lo meu jouent / serujnt ell he despes
Ffins apresent / no men so may repres
Prehant vn mal / per be gran estimat
-f. 72r-

Vn gran voler / ha tengut mj cegat
Efins hauer / en vos esperiment  10
Molt he tardat / ensentir lo que sent
Enyor lo temps / que no pot scer cobrat
En tot aquest / nom pusch damor clamar
Sino de vos / aqui he be volgut
Haueu mentes / e mal guardo retut  15
Quj es lo dolç / qui dona vol amar

Sinteniment / ha volgut deu mostrar
En donal mon / daquell no freturam
Si deu es ver / del meu nous desaltau
En calitat / ab mius veig veig acordar  20
Pensar no puch / que lo vostre voler
Volgues may res / per mj no fos complit
E sientes / aci aquell delit
Quels amadors / decarn han lur esper

Aquell delit / que larma pot hauer  25
Encontentar / en amor sa gran part
Per mon sentir / regles ne dat e art
Als amadors / freturants de saber
E vos he vist / exir de vostre seny
En mj prenent / delit entot mon dir  30
E veheu clar / aquell james fallir
Ans mon voler / en mes quels dits ateny

Sil fort castell / gent darmes lo constreny
Com es segur / lo burch sens mur ne vall
E si en vos / la fermetat deffall  35
No es al mon / algun daço no reny
Com poramar / qui no es entenent
Com sera ferm / lo qui es tremolant
Vos entenent / ferma fos veriant
De tot dich ver / mas de ferma io ment  40

Daltres amors / so mes que penjdent
Lo remembrar / tinch en abusio
En cap horat / he cercada raho
Hentenjment / hon deu no nj consent
Lo bon voler / cerqui no sabent hon  45
Los apetits / he trobat en molt loch
Durant aytant / com lo veure lo toch
Mas io absent / no si deus me perdon
-f. 72v-

O amadors / record vos lo que fon
Detots aquells / qui primers son passats  50
Los desgradats / casos damor estats
Hels mals ten grans / quen gestes escrits son
Ressemblant es / afort pluia destiu
Portant remor / de trons mostrant rellamps
Hen poch espay / los grans barranchs e camps  55
Aygua no han / que tremetan al riu

Quals son aquells / amadors que io viu
Que de amor / durable porten jou
Ffort voler cech / molt poch durant los mou
Co que volran / lur apetit desdiu  60
Puys res en part / no toquen de virtut
Elesperit / part no ten sos delits
Vahent tocant / lurs desigs son complits
E tal voler / es tost fart e vençut

Qui en amor / es ben aperçebut  65
Sab que james / dona tench voler ferm
Cor desonest / hentenjment en ferm
Los toll amor / e nol han percebut
Com res del mon / sens honestat no dur
Edelitar / sens entendrem no pot  70
E donas han / pocha part de tal dot
Amor no pot / en ellas fer atur

Lanimal brut / sera molt pus segur
Dest apetit / que dona no sera
Car solament / en lacte se moura  75
Sentint aquell / quin lo plaher la dur
Ella pensant / en algun passat cas
Mou lesperit / en fer luxurios
E son voler / es aytant desigos
Tant quant en ell / mes se adelitas  80

Puys ental fet / dona detant sobras
Lanjmal brut / membrant aquell abus
Raho damar / pot muntar lom tant sus
Que son voler / damar non freturas
Fforiant tals dits / continences e fets  85
Que lespirit / per fet amor concep
Etals quel cors / jau encadenen cep
Si ques ben dit / ells en amar perfets
-f. 73r-

Per honestat / dona no tench estrets
Los seus volers / que aquells no complis  90
Mas per hauer / por que siu ells fallis
No rebes dan  / o menyspreu ser li fets
Glorieiar / en lur bon fet en se
Los es deffes / tals les ha fetes deu
Lo prim motiu / es lo maestre seu  95
E cor pahuruch / don be siu han los ve

Grahesch adeu / fahent me tant de be
Que mon voler / nos deliten lur cor
Hoc en lo cors / e nom dubte quen plor
Car per son preu / io son cert quen haure  100
Lur cap no val / perque noy ha seruell
Tots lals es bo / segons aque serueix
Limatge dom / migençant ellas creix
Lur esser son / per augmentar aquell


Tornada

Mal dich lo temps / que fuy menys de consell  105
Donas amant / mes que amj mateix
Ama les tal / qui be no les coneix
E iom confes / que fuy lo foll aquell
ArribaAbajoMossen Auzias marchLO temps es tal / que tot anjmal brut
Requer amor / cascu trobant son par
Lo ceruo brau / sent en lo bosch bramar
E son fer bram / per dolç cant es tengut
Agrons e corps / han melodia tanta  5
Quellur semblant / delitant enamora
Lo rossinyol / de tal cas sentrenyora
Si lo seu cant / senamoradaspanta

E donchs sim dolch / lo dolre mes degut
Com veig amats / mensys de poder amar  10
Elo grosser / per abte veig passar
Amor lo fa / esser no conegut
Edaçom ve / piedosa complanta
Com desamor / exorba ma senyora
No conexent / lo seruent quj ladora  15
No vol pensar / qual es samor ne quanta
-f. 73v-

Ne com aquell / qui son be ha perdut
Matent arrisch / si poria gonyar
E vos amat / quem volguesseu amar
Delliberat / no son amor vengut  20
Tot nuu me trob / vestit de grossa manta
Ma voluntat / amor la ten penyora
Eço de que / mon cor se adolora
Es com vo veu / ma fretura ques tanta


Tornada

Lir entre carts / ab milans caç la guanta  25
Heb lo branxet / la lebra corredora
Assats al mon / cascunes viuidora
E mon pits flach / lo passi de rams canta
ArribaAbajoMossen Auzias marchNO pot mostrar / lo mon menys pietat
Com en present / desobra mj pareix
Tot amor fall / sino asi mateix
Denueia es / tot lo mon conquistat
Hom sens affany / no vol fer algun be  5
Com lo fara / contra si ab gran cost
Cascun cor dom / yo veig pus dur que post
Algu nos dol / si laltre null25 mal te

Lo26 qui no sab / no pot hauer merçe
Daquell qui jau / enturment e dolor  10
Donchs io perdon / acascu de bon cor
Sino so plant / del que mon cor soste
Secretament / ab no custumat mal
Venturam fa / se desfauor sentir
Damor nom clam / sibem portamorir  15
Beymal pensats / ion reste cominal

Altre socors / de vostramor nom val
Sino quels vlls / medemostren voler
Ne res pus cert / de vos io puch saber
Ans si mes cerch / per ser content nom cal  20
Jo veig molt hom / sens amar ser amat
Nel mentidor / tant com vol es cregut
E io damor / me trob axi vençut
Que dir no pusch / quant so enamorat
-f. 74r-


Tornada

Amor amor / vn abit me tallat  25
De vostre drap / vestint me lespirit
En lo vestir / ample molt le sentit
E fort estret / quant sobre mj estat
ArribaAbajoMossen Auzias marchCOlguen les gents / ab alagria festes
Lohant adeu / antremesclant deports
Places carrers / e delitables orts
Si entrequants27 / ab records de grans gestes
E vaia io / los sepulcres cerquant  5
Jnterrogant / animas jnfernades
E respondran / car no son companyades
Daltre quamj / en son continuu plant

Cascu requer / evol ason semblant
Perço nom plau / la pratica dels vius  10
Dimaginar / mos estats son esquius
Si com dom mort / demj prenen espant
Lo rey xipra / presoner dun heretge
E mon esguard / no es maluhirat
Car ço que vull / no sera may finat  15
De mon desig / nom pora gorir metge

Cell tixion / quil buytral mengal fetge
E per tostemps / brota la carn de nou
En son menjar / aquell oçell may clou
Pus fort dolor / daquesta mi te setga  20
Cor es vn verm / qui romp la mia pensa
Altre lo cor / qui may cessen de rompre
Elur treball / nos pora enterrompre
Sino abço / que dauer se defensa

E si la mort / nom dugues tal offensa  25
Ffer miabsent / duna tant plasent vista
Noli graesch / que de terra no vista
Lo meu cor nuu / qui deplaher no pensa
De perdre pus / que lo jmaginar
Los meus desigs / nos poden be complir  30
Car sim coue / mon derrer jorn finir
Seran donats / termens aben amar
-f. 74v-

E sin lo cel / deu me vol allogar
Part veura ell / per complir mon delit
Sera mester / quem sia della dit  35
Que desta mort / vos ha plegut plorar
Penedint vos / com per pocha merce
Mor lignocent / e per amar vos martre
Si ferm cregues Cell qui lo cors / delarma vol departre
Si ferm cregues / queus dolrieu de se  40


Tornada

Lir entre carts / vos sabeu e io se
Ques pot be fer / hom morir per amor
Creure de mi / que ço en tal dolor
No fareu molt / quey doneu plena fe
ArribaAbajo[Sparsa mossen sors]


Mossen Auzias march[Q]Ui no es trist / de mos dictats no cur
On algun temps / que sia trist estat
E lo qui es / de mal passionat
Per fer se trist / no cerque loch escur
Ligua mos dits / mostrants pensa torbada  5
Sens algunart / exit dom fora seny
Ela raho / quen tal dolor <me>28 empeny
Amor ho sab / qui nes <la> causa estada

Alguna part / e molta es torbada
De gran delit / en la pensa del trist  10
E si les gents / ab gran dolorman vist
D egran delit / marma fon companyada
Quant simplament / amor en mj habita
Tal delit sent / que nom cuyt ser al mon
Ecom sos fets / vull veure de pregon  15
Se clarament / ab dolor me delita
-f. 75r-

Prest es lo temps / que fare vidarmita
Per mils poder / les penses damor colra
Dest viu restrany / degu nos vulla dolra
Car per sa cort / amor me vol en cita  20
E io qui lam / per si tan solament
No denegant / lo do qui pot donar
A sa tristor / me plau abandonar
E per tostemps / viurentristadament

Traure no pusch / de mon enteniment  25
Deno hauer / en mon pus bell pertit
Sa tristor gran / que tot altre delit
Puys hire tant / delitos langujment
Ela maior / part de mon delit es
Aquella que / tot hom <e> trist aporta  30
Car plany ensi / la dolor lo conforta
Mes que si dell / tot lo mon se dolgues

Esser me cuyt / per moltes gents repres
Pusque tant lou / viuren la vida trista
Mas no damor / cuyt hauer gran conquista  35
Sentir sos mals / pus en ells delit es
Nos pot saber / menys delesperiença
Lo gran delit / ques en la sols voler
Daquell quies / amador verdader
Eama si / per sa gran ben volença  40


Tornada

Lir entre carts / deu vos don conaxença
Com so per vos / atot estrem posat
Ab mon poder / amor man derrocat
E pres lo seu / dinfinida potença
ArribaAbajoMossen Auzias marchFEntesiant / amor ami descobre
Los grans secrets / quels pus subtils amagua
Emon jorn clar / als homens es mjg foscha
E visch daço / que persones no tasten
Tant en amor / lespirit meu contempla  5
Que part del tot / fora del cors se parta
Car mos desigs / no son trobats en home
Sino en tal / qui la carn gens nol torba
-f. 75v-

Ma carn no sent / aquell desig sensible
Elespirit / obres damor cobeia  10
Daquell cech foch / quels amadors sesclafen
Pahor nom trob / que may men pogues ardre
Vn altresguard / lo meu voler praticha
Quant en amar / vos dona se contenta
Que no han cels / qui amadors se mostren  15
Passionats / econtramor no dignes

Si fos amor / alguna cosa stabla
Eques trobas / de senyoria septre
Bents gordonant / e punint los de merits
Entrels mellors / sol me trobara fénix  20
Car jo tot sol / desempare la mescle
Deleigs desigs / qui ab los bons sembolquen
Castich nom cal / pus de assats nom tempten
La causa lur / en mj es feta nulla

Si com los sants / sentints la lum diuina  25
Aquesta lum / conagueren per ficte
Emenys prehants / la gloria mundana
Puys maior part / de gloria sentiren
Tot en axi / tinch en menys preu e fastig
Aquells desigs / qui complits amor minua  30
Prenint aquells / qui del spirit mouen
Quj noslaçat / ans tots jorns muntiplique

Si com sant Pau / deu li sostregue larma
Del cors perque / vers diujnals misterjs
Car es lo cors / del espirit lo carcre  35
Etant com viu / ab ell es entenebres
Axi amor / lespirit meu arrapa
E noy acull / la maculada pensa
E perço sent / lo delit qui nos cansa
Sique ma carn / ver sentiment nom torbe  40

Pren men axi / com aquell philosoff
Qui per muntar / albe qui nos pot perdre
Los perdedors / lança en mar profunda
Crehent aquells / lentenjment torbassen
Jo per muntar / al delit perdurable  45
Tant quant al mon / glo gros plaher demj lança
Crehent decert / quel gran delit me torba
Aquell plaher / que fastig volant passa
-f. 76r-

Als naturals / nols par que fer se pusquen
Molts dels secrets / que la deytat sestoga  50
Que reuelats / son estats amolts martres
No tan subtils / com los ignorants i aptes
Axi primors / amj amor reuela
Tals quels sabents / no basten acompendre
Equant ho dich / demos dits se desmenten  55
Dant aparer / que folles coses parlen


Tornada

Lir entre carts / lo meu voler se tempre
Enço que null / amador sab lo tempre
Aço fa mor / aqui plau que io senta
Sos grans tresors / sols amjls manjfesta  60
ArribaAbajoMossen Auzias march[V]Os qui sabeu / dela toralte tortral costum
Esi nol feu / placiel vos hoyr
Quant mort li tol / son par si vol faquir
Dobres damor / ne beu aygua de flum
Ans en los clots / ensutza primer laygua  5
Nes posa may / en lo arbre fullat
Mas contraço / es vostra calitat
Per gran voler / no cast quen vos seraygua

E no penseu dona / que beus escaygua
Que pus hagues / tastat la carn gentil  10
Amercader / liuras vostre cors vil
E son dret nom / en Johan pens me pens caygua
E si voleu / queus ne do conexença
Sa fas es gran / ab la vista molt loscha
Sos fonaments / son de legost o moscha  15
Cert no mereys / vendre drap de florença

Vos conaxeu / la vostra gran fallença
Volgues muntar / en amar caualler
Esabent ell / tot vostre pler en fet fet en pler
Devos amar / se dara consciença  20
Sabent molt clar / molt sutzeada vida
Prenent publich / les plagues del peccat
Vostre cors leig / per drap es baratat
Vostre seruey / es sol bo per adida
-f. 76v-

E no cuydeu / filleus hagues jaquita  25
Vos alletant / aquell ab vostre let
Car vostre cors / es de veri replet
Emostren ho / vostres pels fora mida
Car sius jaquiu / vostra barba criada
E laus toleu / puys ab los pels dels brassos  30
Poran sen fer / auentatgosos laços
Prenjnts perdius / o tortres sens tardada

Quant hoyreu / alcauota prouada
Responeu prest / que per vos ho diran
Epuys per nom / propius nomenaran  35
En lo respost / nous mostreu empatxada
Interrogant / amichs e que voleu
En fets damor / ay res que io fer pusque
En tracte tal / iames me trobi cruscha
Presta sere / aquant demanareu  40


Tornada

Tots los qui trop o cuncament29 volreu
Enfets damor / enprau ne na muntbuy
Ellaus fara / tot lo que feu amj
Nos pot saber / lendres quey trobareu
ArribaAbajoMossen auzias marchPUgar30 no pot / algu en mes valer
Sens hauer bens / bondats linatge gran
Mas la del mig / val mes que lo restan
Eno val molt / sens les altres hauer
Per ella fan / les dues molt prear  5
Car poder val / tant com es minjstrat
Limatge val / aytant com es honrat
La valor dom / ho fa tot graduhar

Mas no sera / lom sabent de sonar
Sin algun temps / no sona jnstrumen  10
Car per voler / sonar lo nom nos pren
Mas be saber / lesturment ha cordar
Tot en axi / lome qui dins si val
Pobre debens / e de molt alt linatge
No tels arreus / per mostrar son coratge  15
En la virtut / que lauer dom hi cal
-f. 77r-

Son e seran / molts dun altre cabal
Hauent molts bens / e daltra sanch fauor
E valen poch / en la part no mjllor
Car sens lom bo / quant pot hauer es mal  20
Mas alas veus / han la culpa natura
Car fora bo / tal que valer no sab
Degun saber / no pot viuren lur cap
Sens falta lur / de valer han fretura

Entrels estrems / virtut enmig atura  25
Molt greu dobrar / hentre pochs conegut
Per ell saber / nos hom per bo tengut
Mas fets obrants forans dins tal mesura
Aytant es larch / lom menys de fer larguesa
Com es lauar / sino fall endespendre  30
Vicis virtuts / per actes san apendre
Per lacte fet / es lur potenca presa

Nos conquerran / virtuts per gran sciença
Ne les hauran / poetes per lur art
Han les aquells / matent vicis apart  35
Amants assi / menys presants la tamença
Dels jugadors / reffrenants ab vergonya
Mas solament / per no guastar lur preu
Elome pech / en aquest banch no seu
Equin es luny / lo gran delit se lonya  40


Tornada

Lir entre carts / tostemps fare ma punya
Que la dolor / james de mj pertescha
Eno penseu / que mon cas enferescha
Car maior dan / mereix ma gran vergonya

  -f. 77v-  


ArribaAbajo[Sparsa Pere dabella]ArribaAbajoMossen Auzias marchVnt es lo temps / que sera conegut31
Lom qui son cor / haura fort ho cohart
E ja negun / no cuyt saber tal art
Que si es flach / tal no sia sabut
Car desestruch / al perill dela mort  5
Ladonchs nol val / enginy ne maestria
Per ben cobrir / sastrema coherdia
Ans elegesch32 / fugir perser estort

Ans del perill / se deu metrel conort
Emprenent / risch hom ha dels bons paria  10
Aconsegujnt / honor e senyoria
Ffahent venir / cessars en recort
Les armes fan / los prous homens valer
Els puja tost / en semblant de moment
Aquest es loch / don lo cohart decent  15
Pus prop de si / es les dones vaher

Los homens morts / dactes bons no desombren
Car dels absents / nols cal hauer enueia
Pahir nos pot / aquesta cosa leia
Dins los ventrels / qui denueiar sescombren  20
No dau lahor / al viu qui les percassa
Ans fan rahons / com lay poran sostraure
E sil ben fet / del mon no poden raure
Dien ne mal / tant que lo be desfassa

Bondat virtut / han perdud<a> sa rassa  25
Cossors humans / han molt diminuit
Deu es pernos / mal honrat e seruit
Eia la mort / pus estret nos abrassa
Tot quant per deu / es jus lo cel creat
Ha molt perdut / de son propi cabal  30
Saber se pert / esperiment no val
Lo viure curt / quel mig tost es passat

Hon es lenginy / deristotil trobat
Darmogenes / sen<e>ca e plato
Qui mostraren / semblant al fort sampso  35
Hon es tant bell / con Absalon trobat
Linteus fos / qui res non escapaue
Que no fos vjst / per sa vista subtil
Dins en la mar / veya de mjllas mjl
Lo viure lur / mes quel present duraue  40
-f. 78r-

Foll es aquell / qui no ymaginaue
Que falirem / pus fall ço per que som
Sicom decau / la rama e lo pom
Si la rael / del arbre hom tallaue
Ffallirem nos / pus la quins soste fall  45
Bens nostre deu / que vol lo mon finir
Car lo quins te / vol que vengua fallir
Son poch ha poch / natura nos deffall


Tornada

Lir entre carts / nom basta lescandall
Per trobar fons / en la vostra estima  50
Equant vos lou / no trob raho nj rima
Dequem content / e per ço io men call
ArribaAbajoMossen Auzias marchNO cerch lo temps / mon pensament jnmoble33
E nos muda / ja dun esser en altre
Ffortuna vol / son torn variat pendre
Si lamistat / ab fermetat acapta
Eres quen cent / al pus dins de son centre  5
Enasprit ha / los corons de sa gran roda
Perquelissant / en altre torn no munta
Esera lla / hon es complir desorde

Com lenuegos / qui sobres mal vol rebre
Perque maior / dan son enamich senta  10
E pren delit / del dan que veu sofferre
Tant que no sent / laffany qui les proisme
Tal semblant cars / fortunab mj pratica
Carson delit / vol fer proves de nulla
Mudes lo mon / que pren desser no ferma  15
Per son plaher / ques no dar temps al vogi

Col turmentat / que dorm ab artifici
Son cors perque / sa dolor no sufferta
Volgra dormjr / los pensaments quj porten
Cosas aque / ma voluntat senclina  20
Causants en mj / desig may no fartable
Passionat larma / quj es ajuncta
En suffertar / aquest turment ten aspre
Ab lo meu cors / par sentiment de bonba
-f. 78v-

Com lo castor / cassat per mort estorçre  25
Tirant ab dents / part de son cors arrancha
Car per estinch / que natura li dona
Sent qui son mal / ve tot per aquell membre
Per ma raho / volgrauer conaxença
Posant menys preu / al desig quim turmenta  30
Matant mel cors / espessagant me larma
Si que jaquir / los me coue per viure

En aquell punt / que lo desig me sopte
Volgresser foll / eque fos ten adintre
E que pensas / pus auenturat home  35
Ffortunagues / prosperat dels bens mobles
En gran calor / tot hom lo fret desige
Neste per cert / que liuern tornar pusque
Axi son jo / quant desigs me congoixen
Veure no puix / que esser content basta  40

Tornade
Lir entre carts / lo meu voler se trempa
Enço que null a/ mador sab lo tempra
Ffas ho per ço / que ma vida emprengua
E los estrems / durada no han larga  45
ArribaAbajoMossen auzias marchSJ com vn Rey / senyor de tres ciutats
Qui tot son temps / la plagut guerregar
Ab lenamich / quj dell nos pot venjar
Lexa vençut / menys desser ne sobrats
Ans sil mati / lenamich lo vencia  5
Ans del sol post / pel Rey era vençut
Ffins quen les osts / contral Rey es vengut
Vn soldader / quj lo Rey desconfia

Ladonchs lo Rey / perde la senyoria
Deles ciutats / sens nulla possehir  10
Mas lenamich / dues lin vol jaquir
Dant fe lo Rey / que bon compten retia
Com auahent / la renda despanent
Auoluntat / del dit possehidor
Del vna vol / que non sia senyor  15
Ne sia vist / quelin vinguen esment
-f. 79r-

Lonch temps amor / per enamich la sent
Mas james fon / quem donas vn mal jorn
Quen poch justant / noli fes perdre torn
Fforagitant / son aspre pensament  20
Erma vençut / ab sol esforç dun cors
Nel ha calgut / mostrar se potent força
Los tres poders / quen larma son e força
Dos men jaqueix / daltre vsar nongos

Eno cuydets / quem sia plasent mos  25
Aquest vedat / ans nandura de grat
Si be no puch / remembrar lo passat
Molt es plasent / tant es cargat mon dos
James venço / fon plaher del vençut
Sino demj / qujm plau quemor me vença  30
Em tingua / pres ab sa visible pença
E paren be / sos colps ab mon escut

Deffet que so / a sa merçe vengut
Lentenjment / per conseller me pres
E mon voler / per algutzir lo mes  35
Dant fe cascu / que may sera rebut
En lur merce / son companyo membrar
Serujnt cascu / leyalment son offici
Sique negu / dells no sera tant nici
Quen res contrast / que sia de amar  40


Tornada

Lir entre carts / vullats vos acordar
Com per amor / venen grans sentiments
E per amar / pot ser lom ignocents
E mostreu io / quin he perdut parlar
ArribaMossen Auzias march[M]Olt home veig / clamar de sa fortuna
E malahir / aquella per sos actes
Volents ab leys / fer amjgables pactes
Donant lurs be / e que tostemps fos vna
Ne recordant / sapropia natura  5
Ques lalt baxar / e lo baix muntar alt
Equi daço / se dona gran desalt
Lexa los bens / portants en si fretura
-f. 79v-

Adeu no plach / del mon hauer tal cura
Que noy jaquis / de terribles affanys  10
Per dues son / en nombre mes quels guanys
Enuers lauer / lo seny es oradura
Elom girat / al mundanal saber
Jdoles creu / donant li plena fe
Quen bens mundans / cuydesser complit be  15
E vol morir / solament per hauer

Silguns pogues / de fortuna tener
Ab vn fort clau / la roda com es sus
Ffora menys mal / anar amunt e jus
Sofferint mals / per cobrar tal mester  20
Mas los malalts / no han tanta vigor
Que tant gran pes / ab lur força retinguen
Ne ginys ne arts / no faran que no vinguen
Los quey seran / en la falsa honor

E per null temps / perdra fortunador  25
Desser lonchs plants / deles terras amunt
E quant del tot / son desigat son <es> junt
E no pot fer / pus ab sa gran furor
Torna reffer / desabitada cassa
Quen poch espay / ell laura feta buyda  30
E lom de sert / que enriquir no cuyda
Vmple greners / olis e vins enbassa34

En son costat / no deu portar espassa
Com afoll hom / deu franch arbitre perdre
Que no creu cert / que fortuna pot perdre  35
Los bens mouents / e los scients embassa
Mas lom qui es / per fortuna mirat
Ab lo esguard / de riallosa cara
E daltra part / no aiuda encara
Creu que tots ginys / lan de bens prosperat  40


Tornada

Lir entre carts / propi son comperat
A Tantalus / per continuu desig
No se perque / tots dies hi affig
Pus que mes prop / conte desesperat

  -f. 80r-     -f. 80v-     -f. 81r-     -f. 81v-     -f. 82r-     -f. 82v-     -f. 83r-     -f. 83v-     -f. 84r-     -f. 84v-     -f. 85r-     -f. 85v-     -f. 86r-     -f. 86v-     -f. 87r-     -f. 87v-     -f. 88r-     -f. 88v-     -f. 89r-     -f. 89v-     -f. 90r-     -f. 90v-     -f. 91r-     -f. 91v-     -f. 92r-     -f. 92v-     -f. 93r-     -f. 93v-     -f. 94r-     -f. 94v-     -f. 95r-     -f. 95v-     -f. 96r-     -f. 96v-     -f. 97r-     -f. 97v-     -f. 98r-     -f. 98v-     -f. 99r-     -f. 99v-     -f. 100r-     -f. 100v-     -f. 101r-     -f. 101v-     -f. 102r-     -f. 102v-     -f. 103r-     -f. 103v-     -f. 104r-     -f. 104v-     -f. 105r-     -f. 105v-     -f. 106r-     -f. 106v-     -f. 107r-     -f. 107v-     -f. 108r-     -f. 108v-     -f. 109r-     -f. 109v-     -f. 110r-     -f. 110v-     -f. 111r-     -f. 111v-     -f. 112r-     -f. 112v-     -f. 113r-     -f. 113v-     -f. 114r-     -f. 114v-     -f. 115r-     -f. 115v-     -f. 116r-     -f. 116v-     -f. 117r-     -f. 117v-     -f. 118r-     -f. 118v-     -f. 119r-     -f. 119v-     -f. 120r-     -f. 120v-     -f. 121r-     -f. 121v-     -f. 122r-     -f. 122v-     -f. 123r-     -f. 123v-     -f. 124r-     -f. 124v-     -f. 125r-     -f. 125v-     -f. 126r-     -f. 126v-     -f. 127r-     -f. 127v-     -f. 128r-     -f. 128v-     -f. 129r-     -f. 129v-     -f. 130r-     -f. 130v-     -f. 131r-     -f. 131v-     -f. 132r-     -f. 132v-     -f. 133r-     -f. 133v-     -f. 134r-     -f. 134v-     -f. 135r-     -f. 135v-     -f. 136r-     -f. 136v-     -f. 137r-     -f. 137v-     -f. 138r-     -f. 138v-     -f. 139r-     -f. 139v-     -f. 140r-     -f. 140v-     -f. 141r-     -f. 141v-     -f. 142r-     -f. 142v-     -f. 143r-     -f. 143v-     -f. 144r-     -f. 144v-     -f. 145r-     -f. 145v-     -f. 146r-     -f. 146v-     -f. 147r-     -f. 147v-     -f. 148r-     -f. 148v-     -f. 149r-     -f. 149v-     -f. 150r-     -f. 150v-     -f. 151r-     -f. 151v-     -f. 152r-     -f. 152v-     -f. 153r-     -f. 153v-     -f. 154r-     -f. 154v-     -f. 155r-     -f. 155v-     -f. 156r-     -f. 156v-     -f. 157r-     -f. 157v-     -f. 158r-     -f. 158v-     -f. 159r-     -f. 159v-     -f. 160r-     -f. 160v-     -f. 161r-     -f. 161v-     -f. 162r-     -f. 162v-     -f. 163r-     -f. 163v-     -f. 164r-     -f. 164v-     -f. 165r-     -f. 165v-     -f. 166r-     -f. 166v-     -f. 167r-     -f. 167v-     -f. 168r-     -f. 168v-     -f. 169r-     -f. 169v-     -f. 170r-     -f. 170v-     -f. 171r-     -f. 171v-     -f. 172r-     -f. 172v-     -f. 173r-     -f. 173v-     -f. 174r-     -f. 174v-     -f. 175r-     -f. 175v-     -f. 176r-     -f. 176v-     -f. 177r-     -f. 177v-     -f. 178r-     -f. 178v-     -f. 179r-     -f. 179v-     -f. 180r-     -f. 180v-     -f. 181r-     -f. 181v-     -f. 182r-     -f. 182v-     -f. 183r-     -f. 183v-     -f. 184r-     -f. 184v-     -f. 185r-     -f. 185v-     -f. 186r-     -f. 186v-     -f. 187r-     -f. 187v-     -f. 188r-     -f. 188v-     -f. 189r-     -f. 189v-     -f. 190r-     -f. 190v-     -f. 191r-     -f. 191v-     -f. 192r-     -f. 192v-     -f. 193r-     -f. 193v-     -f. 194r-     -f. 194v-     -f. 195r-     -f. 195v-     -f. 196r-     -f. 196v-     -f. 197r-     -f. 197v-     -f. 198r-     -f. 198v-     -f. 199r-     -f. 199v-     -f. 200r-     -f. 200v-     -f. 201r-     -f. 201v-     -f. 202r-     -f. 202v-