Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

21

Veg. Raynouard, Lexique roman, V, 1843, p. 363.

 

22

Veg. Una reina per a Curial, Barcelona, 1984, pp. 101-103.

 

23

Du nouveau sur Tirant lo Blanch, «Estudis Romànics», IV, 1953-1954, pp. 137-203; i Nouvelles recherches sur Tirant lo Blanc, «Miscel·lània Aramon i Serra», I, Barcelona, 1979, pp. 401-424.

 

24

Veg. Riquer, Aproximació, cit., p. 160; Richthofen, Sincretismo, cit., p. 90; i sobretot Nicolau, Tirant lo Blanc: examen de algunas cuestiones, «NRFH», XV, p. 141.

 

25

Tirant el «valac» o Tirant «Joanet»?, «Miscel·lània Sanchis Guarner», I, València, 1984, pp. 107-108.

 

26

Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el Tirant lo Blanch, «Llengua i Literatura», 1, Barcelona, 1987, p. 44.

 

27

Edgar de Bruyne, Estudios de estética medieval, III, Madrid, 1958, p. 326. Citant sant Tomàs: Pulchritudo corporis consistit in proportione membrorum et colorem. Aquesta fórmula breu sembla la més idònia per al text que comento. Amb tot he preferit optar per la fórmula més completa (decentem proportionem in quantitate et in situ membrorum et clarum et nítidum colorem) per tal em sembla implícita en les paraules del moro. La referència a la pal·lidesa de Tirant indica que els mots del caçador tenen més a veure amb la claritas que no amb el color de la pell. No s'oblidi que encara que afecti tot el cos, la lluminositat prové del rostre, el qual justament està descolorit, car Tirant, com tot militar, l'havia de tenir colrat pel sol.

 

28

Umberto Eco, Art i bellesa en l'estètica medieval, Barcelona, 1990, p. 150.

 

29

Martí de Riquer L'arnès del cavaller Barcelona 1968, p. 97.

 

30

Miquel Colom, Glossari general Iul·lià, I, Palma de Mallorca, 1982, p. 245a.