Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Aquest missal fes fer per la scelebratió de les missas de les ànimes [que] se diuen cada die en la present sglésia de sanc Eudalt, y per dita sglesia lo feu fer mo. Rafel Guiteres, notari i obrer de dita sglesia..., 1565. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 322.

     Presentem el manuscrit amb la numeració original que apareix en tinta roja.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.