Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Carmen in laudem Jacobi II, [entre 1300 i 1800]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 772.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.