Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 14. 215 fulls.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.