Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital basada en l'edició de Bernat Fenollar, València, Pere Hagenbach e Leonard Hutz : a despes. de Jaume de Vila, 1493.

     Seguim la numeració moderna en aràbigs a llapis.