Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. LXXIXr-  

ArribaAbajo¶ Cantica de muerte.
ArribaAbajoCapitulo.I97


AQuelles mans / que james perdonarem
Han ja romput / lo fil tenint la vida
De vos qui sou / de aquest mon exida
Segons los cels / en secret ordenaren.
Tot quant yo veig / essent dolor me torna  5
Dant me recort / de vos qui tant amaua
En ma dolor / si prim e bes cercaua
Si trobara / que delit si contorna.
¶ Donchs durara / puix te qui la sostinga
Car sens delit / dolor crech nos retinga  10

¶ En cor gentil / amor per mort no passa
Mas en aquell / que lo vicil tira
La cantitat / damor turar no mira
La qualitat / damor bona nos lassa:
Quant lull / no veu / e lo toch no pratica  15
Mor lo voler / que tot perells se guanya
Quin tal punt es / dolor sent molt estranya
Mas tura poch / les pert o testifica
¶ Amor honest / los sants amants fa colre
Daquest vos am / e mort no men pot tolre  20
-f. LXXIXv-

Tots los volers / quen mi confusos eren
Se mostren clar / per llur obra forana
Ma carn se dol / de sa natura ho mana
Per quen la mort / sos delits se perderen
En sa dolor marma es embolcada  25
De que llur plor / e plant per null temps callen
En tal dolor / tots sos conorts me fallen
Com sens tornar / laque ames anada
¶ Mas laltramor / de amistansa pura
Apres sa mort / sa forsa gran li tura  30

¶ Aquest amor / si los pechs no la crehen
Es ver senyal / del be quenell abita
Aquest sols es / qui sens dolor delita
Y ells sechs volers / de prop de aquest vehen
Lo voler cech / del tot ell illumena  35
Mas no en tant / que lleuel cataracte
E si pogues / fer sens empaig son acte
No foral mon / vll ab gota serena
¶ Mas es axi / com la poca triaga
Que molt veri / sa virtut li apaga.  40
-f. LXXXr-

¶ Aquell voler / quen ma carn solas causa
Sino es mort / no tardara que muyra
Laltre per qui / dol continu buyra
Sim defallex / no sera sens gran causa
Ell pot ser dit / voler concupiscible  45
E sol durar / puix molt de larma toca
Mas fall per temps / car virtut no inuoca
De tot en tot / es apetit sensible.
¶ Aquests volers / honestament me torben
Per quentre mal / e be mes penses bornen  50

¶ Darma y cors / lom es compost e contraris
Per quel voler / el apetit contrasten
Tots quant aquets / de llur natura tasten
Es saboros / e vtils letouaris
Altre voler / quen mig daquest camina  55
Es atrobat / que no te via certa
Cuyda hauer port / en la plaja deserta
E lo veri / li sembla medicina.
¶ Aquest voler / ab arma y cors conversa
Nax dells e fa / lo bara dells molt diuersa  60
-f. LXXXv-

Tres son les parts / vers on mos volers pengen
E per semblant venen per tres maneres
Entre si han / contraries carreres
Delits portants / e daltres pue nen vegen
Quan los delits / del cos la pensam mostra  65
Yo sent dolor / car son perduts sens cobre
Altra dolor sent / quim uist tot em cobre
Com pens que mort / ha tolta lamor nostra.
¶ Laltre voler / raho y natura funden
Que sens dolor / molts delits ne abunden.  70

¶ Lo lloch hon jau / la dolor gran que passe
No es del tot / fora demes natures
Ne del tot / es fora de ses clausures
Son mouiment / creu que per elles passe
Aquell voler / quen mi no troba terme  75
Es lo mija / per hon dolor magreuja
Lo estrem daquest / fora natura lleuja
Fort e punyent / mas es cansable verme.
¶ Opinio / falsa per tots es dita
Que fora nos / e dintre no habita.  80
-f. LXXXIr-

¶ Daquest amor les demes gents tremolen
Aquesta es / sentida y no sabuda
Poques gents / han sa causa conegada98
delits: dolor / per ella venir solen
Lo cos persi / lo seu delit desija  85
Larma en apres / lo sent e vol atenyer
Lo propri seu / al qual nos pot empenyer
Car tot es fals / don ella se fastija
¶ Daquets contrats / aquest amor noscapa
Que veritat / no ateny ab sa capa.  90

Tant es vnit / lo cos ab la nostrarma
Que acte en lom / no pot ser dit be simpble
Algu no es / vers laltre humil e simple
Contrats se fan / hu contra laltre sarma
Mas es tan poch / lo contrast a sa hora  95
Quen fets del cos / larma no fara nosa
Y en contemplant / axi larma reposa
Que be repres / lo cos daço no plora.
¶ Aquesta pau / en mi no es molt longa
Perque dolor / mes quel delit sa llonga.  100
-f. LXXXIv-

¶ Dolor yo sent / y semblm molt estrema
No so en punt / de poder consell rebre
E de algun remey nom vull percebre
Ans de tristor / he presa ja ma tema
Sim trop en punt / que ab dolor no ma corde  105
Ja tinch senyal / ab que ab dolor torne:
Recort sos fets / damor e allens borne
Dassiscapant / ab mi gens no concorde.
¶ Son esperit / sens lo cos yo contemple
Tant delit sent / com lom deuot al temple  110

¶ De pietat / de sa mort ve quem dolga
E so forsat / que mon mal haja planyer
Tan he perdut / que be nom pot atenyer
Fortuna ja / no te que pus me tolga
Quant ymagin / les voluntats vnides  115
Yl conuersar / separats pera sempre
Pensar no puch / ma dolor haja tempre
Mes passions / no trop gens aflaquides
¶ E si per temps / elles passar hauien
Vengut es temps / que comensar deujen  120
-f. LXXXIIr-

¶ Mes volentats / mos penssaments aparten
Amunt y auall / si com los nuuols layre
E dolch me puix / quant dolor no sent gayre
Dolors essent / que ab si delits comporten
Quant pens dels morts / que res dels vius no pensen  125
E les dolors / que pas sens grat se perden
Mos sentiments / han mal e no sen perden
Tant que damor / e dolor se defenen
¶ E pas dolor / que ala dinfern sa costa
Com en est mon / no la vere de costa.  130

¶ En laltre mon / a mi par que yo sia
Jals propris fets / stranys ami aparen
Semblants daquells / que mos juhis lloaren
Lo fals par ver / la veritat falsia
Los meus juhis / la dolor los offega  135
Lo lloch no yes / hon primer habitauen
Si es no tal / com ans del cas estauen
Alterat es / la mort me fa esta brega
¶ Tal e tan fort / caltre matant mi mata
Nose com es / que lo cor no mesclata.  140
-f. LXXXIIv-

¶ Alguns han dit / que la mort es amarga
Poden ho dir / los qui la tal sabor senten
de per si / o perque altri tenten
Sa fort dolor / entre totes mes llarga:
Per mi no tem / per altre le temuda  145
Puix fon cruel / ja piatat nom haja
Quin terra jau / no tem pus aual caja
Sens lesperat / ma speransa es perduda:
¶ O partiment / doloros perdurable
Fent en dolor / mi comparat diable:  150

No preu los bens / que yo sol possehexca
Car res plahent home sol no pratica
Ja mort no tem / que lo mon damnifica
Sino que tem / que lo cel me fallezca
Tot cas yo mir / ab vna egual cara  155
Res nom fa trist / e ja molt menys alegre
No es color / de sobre blanch o negre
Vers mi noy ha / cosa escura ne clara
¶ Tot quant amor / e por me pogren noure
Fini lo jorn / que los vlls li viu cloure.  160
-f. LXXXIIIr-

¶ Segons lo cas / ma dolor no es tanta
Com se requer / per vn mortal damnatge
Sobre tots mals / la mort portauantatge
Yo le sentit / de present mespanta
Segons a mi / del dany no port gran signe  165
E volgra yo / enlo mon fos notable
Dient cascu / veus lome pus amable
E que plangues / cascu ma sort maligne.
¶ Aquell voler / causat per cosa honesta
Mentre sera / sera mostrant gran gesta  170

¶ Tan comun cas / per que tan estrem sembla
Al qui per sort / la mort en tant lo plaga
Perquen tal cas / la raho dom samaga
E passio tota / la forsa sembra
La pietat / vers mi cruel se mostra  175
Tant tinch torbada / del tot ma conexensa
Fluxant dolor / primer plega crehensa
Lo ferm saber / nos en potença nostra
¶ Als que la mort tol / la muller o aymia
Sabran jutjar / part dela dolor mia  180
-f. LXXXIIIv-

¶ Tot ver amich / a son bon amich ama
De tal amor / que mort no lamenyscaba
Ans es fornal / que apura lor y acaba
Lexant lor fi / e lals en fums desrrama
Daquest amor / am aquella ques morta  185
Tement y amant / tot quant es de aquella
Lespirit viu / donchs quina marauella
Si ama aquell / e res tant nom conforta
¶ Membran la mort / et am en ma congoxa
e quant hi so / dolor pas com me floxa.  190

¶ Accident es / Amor e no sustancia
E per sos fets / se dona nos conexer
Quant es ne qual / ell se dona parexer
Segons don part / axi sa forsa llansa:
Si com lo vent / segons les encontrades  195
Hon es passat / de si calt o fret gita
Axi amor / dolor da o delita
Segons lo for / del lloch hon ha llançades
¶ Fondes raels / o sus cara de terra
sobre fanch / o sus molt aspra serra.  200
-f. LXXXIIIIr-

¶ Amor en lom / dos llochs disposts atroba
Car hom es dit / per ses dues natures
Lo cos per si / vol semblant de sutzures
Larma per si / dum blanch vol fer sa roba:
Dells ahunits / surt amor dalgun acte  205
Que nos veu be / qual dells mes part hi faça
Cascu per si / algun delit acaça
Del que u ateny / laltren porta caracte
¶ E veus la mort / que llur voler termena
Lo bo no pot / mas basta quel ofena  210

¶ Morint lo cors / a son amant nol resta
Sino dolor / per lo recort del plaure
Fallint aquell / no tarda molt en caure
Fallint lo rey / ha de faltar la festa
Alguns delits / que a larma pel cos venen  215
Son los composts / quels amadors turmenten
E cascu dells / tanta e tal dolor senten
Segons del cos / o de larma part prenen
¶ E mort lamat / amor es duradora
Tant quant la mort / del viu te gran penyora  220
-f. LXXXIIIIv-

So quen passat / embolt e confus era
Es dapartit / lo gra no es ab la palla
Esperiment / altre nom hi valla
Per la mort es / vberta la carrera
Ma carn no sent / donchs nos pot fer que ame  225
Car ja no es / so que sentir li feya
Si voler tinch / pech es lo qui no creya
Que lespirit / de puramor senflame.
¶ Cobejant molt / que deu sarma semporte
Asso dubtant / que yo pena reporte.  230

¶ Sin nostramor / pens esser fi venguda
E della pert / sperança de veure
Sino que tost / vinch en aço descreure
Larman lo cors / no fora retenguda:
Si be los morts / enlo mon no retornen  235
Ans de ser mort / noues sabre daquella
Estat es ja donchs / quina marauella
Aços perant / mos sentiments sojornen
¶ E si cert fos / quentre los sants fos mesa
No volgra / yo que de mort fos defesa  240
-f. LXXXVr-

O deu merce / mas no se dequet pregue
Sino que mi / enlo seu lloch acullgues
No tardes molt / que della mi nom vullgues
Puix lespirit / hon es lo seu aplegue
E lo meu cos / ans que la vida fine  245
Sobre lo seu / abraçat vull que jagua
Amor e mort /ferils de vna plaga
Separals mort / dret es quellals vehine.
¶ Perque lo jorn / que pendrem carn e ossos
Se troben junts / al lleuar nostres cossos.  250
ArribaAbajo¶ Capitulo.II99


¶ Puix me trob / sol en amor a mi sembla
Quen mi tot sol / sia costuma estranya
Amor se pert / entre gents per absença
E per la mort / la mia amor no fina
Ans molt mes am / a vos en mort quen vida  5
E no perdo / si algu nom vol creure
Pochs son aquells / qui veres cosses creguen
Sino semblants / deles que a ells auenen.
-f. LXXXVv-

¶ La dolor fort / lo comun curs no serua
Tota dolor / lo temps la venç e gasta  10
No dich quen tot / a tot altra dessemble
En cantitat / molt prop daltres se jutja:
En calitat / /ab les altres discorda
Seguint lamor / don ella pren sa forma
E gran part del temps / secament me fa dolor  15
Y algun delit / ab dolor dolsam dona

¶ Dins lo cos d om / les humors se discorden
De temps en temps / llur poder se trasmuda
En vn sol jorn / regna malencolia
Naquel mateix / colera sanch e fleuma:  20
Tot ena xi / les passions e larma
Auidentment / han diuersos contraris
Car en vn punt / per ellas fan los actes
E prestament / es enlo cos la causa
-f. LXXXVIr-

¶ Axi com lor / quant dela menal traen  25
Esta mesclat / de altres metals sutzeus
E mes al foch / al fum sen va la liga
Llexant lo pur / no podent se corrompre:
Axi la mort / mon voler gros termena
Aquell fermat / en la part contrasembla  30
Daquella que / la mort al mon la tolta
Lonest voler / en mi roman sens mescla.

¶ Dos volers son / que natura segueixen
E cascu dells / lom per natura guien
Si acten fan / son mal o be atrahen  35
Segons quals dells en laltre te domini:
Quant la raho / lapetit senyoreja
Es natural / del hom tota sa obra
E lo reues / sa natura li torba
E no ateny / la fi quen tots fet cerca.  40
-f. LXXXVIv-

¶ Quant lapetit / segueix la part de larma
Lome va dret / seguint natura mestra
Car la major part / la menor se tira
E vers la fi / que va lo cami troba
El apetit / volent son necessari  45
Lome no fall / sino trespassa lorde
E si sesten / mes que natura dicta
Surt ne voler fals / y openionatich.

¶ Les voluntats / que per natura venen
En certitut / o terme son compresos  50
Laltre voler / passa dom les natures
Son senyal cert / es que nol enclou terme.
De tots aquests / passions me mantengueren
Mescladament / si com mesclats jayen
Mas be distints / son apres de son obte  55
E separats / los sent quasinuisibles.
-f. LXXXVIIr-

Molts son al mon / que mos dits no entengueren
Eja molts mes / que daquells no sentiren.
Qui creure pot / quentramor vicios
Voler honest / treball per estar simple  60
Gitant de si / marauellos effecte
Estant secret / per força dels contraris
Dolz y gren semps / es llur sabor distincta
Ella viuint / mos volers aytals foren

¶ Dolres de mort / ve de amor comuna  65
E de aço / yon ve lo dampnatge
Fugint les gents / quis que sien alegres
Y hauent despit / que lo dol james fallesca
Tot delit fug / com a cosa enemiga
Car vn be poch / entretants mals dol porta  70
E met poder / quem torn dolor en abit
Perque de goig / la sabor james taste
-f. LXXXVIIv-

¶ Senyals damor / quen tal cas homens senten
Yo troben mi / que sens dolor se prenen
Si res començ / yon corromp lo principi  75
Perque la fi / de res mi no contenta
Molt e pus fort / tot amor me da fastig
E sembla mi / ser cosa abominable
Si algun delit / entre mes dolors mezcle
De fet lo pert / e torn en ma congoxa  80

¶ Sil penssament / per forsa altra part lance
Dellacordant / ab gran sospir lo cobre
Enlo començ / ab dolor en mi entra
No passa molt / que mes dolor pahible
Decrepitut / ma natura demostra  85
Car tota carn / a vomit me prouoca
Grans amadors / per llur aymia morta
Son mi semblants / y en part al tot no basten.
-f. LXXXVIIIr-

¶ Si res yo veig / della dolor me dona
E sim defug / par que della ma parte  90
Lo temps e loch / ab lo dit lam senyala
Segons enells / delits o dolors foren
E son ne tals / que lam demostren trista
Altres e molts / mostrants aquell alegra
E pas dolor / com james li fiu greuge  95
E volgraso / ab la mia sanch rebre.

Amor es dat / conexer per los fets
Sa cantitat / no te mesura certa
Gran es o poch / lamador segons altre
E poder pren / amor segons hon entra  100
Calitat es / tal com segons guarda
Car de semblants / es forsat ques engendre
La carn vol carn / larma son semblant serca
Dells naix fill bort / als engenrats contrari
-f. LXXXVIIIv-

¶ Qui ama carn / perduda carn no ama  105
Mas en membrant / lo delit dol li resta
En tota mort / cau amat e amable
Donchs mort lo cos / aquell qui ell amaua:
No pot amar / no trobant res que ame.
Amor no viu / desig mort y esperansa  110
Y enlo no res / no pot hauer spera
Quant es del cos / la mort a no res torna

Si la que am / es fora daquest segle
La major part / daquella es en esser
E quant al mon / en carn ella biuia  115
Son espirit / yo volgui amar simple
E donchs quant mes / quen present res nom torba
Ella viuint / la carn mera rebetle
Los grans contrasts / de nostres partsdiscordes
Canten forçats / acorts e degrat contres.  120
-f. LXXXIXr-

De mon voler / jutge cascu la causa
E fara poch / vehent en mi les obres
La mia mor / per la mort no es morta
Ne sent dolor / vehent me lo mon perdre
Yo am e tem / ab honesta vergonya  125
Lesperit sol / dela qui deu perdone
E res de mi / ne del mon no cobeje
Sino que deu / enlo cel la colloque.
ArribaAbajo¶ Capitulo.III100


¶ Qui sera aquell / del mon superior
Que veritat / de vos a mi recont
E qui sab dir / hon sera aquell afront
Que nos haurem / portant goig o dolor:
Los llochs seran / mostrant lo be o mal  5
Segons en ells / mal o bescontendra
E si los dos / vun lloch no ocupara
Lo partiment / sera perpetual
-f. LXXXIXv-

¶ Lesguart que yo / de vos he nos egual
Axi diuers es / e contrariant.  10
Que penes grans / dinfern yo so duptant
Tot quant enell / esta a dolrem val
E puix ve temps / queus ymaginal mon
Auer ab mi / verdadera amistat
Aquell delit / quel mon no pot hauer dat  15
Fort cor es obs / a membrar loque fon.

¶ Lo doloros / e miserable don
Estrayne molt mas / prestament perdut
Es tot ço quant / en lo mon he habut
La mort la tolt / e portat no se hon:  20
Ma fort dolor / no bast fer valer
Que lamistat / fos estada no res
Ans so content / daquella que fos mes
Si be tristor / per aquella sofer.
-f. LXXXXr-

¶ Hon es aquell / qui nospera plaer  25
E no ha sguart / a bona o mala fi
Mira lo mon / vence joue y mesqui
Com ja no veu / hon ferme son voler
Dressa sos vlls / en vers la part del cel
E diu a deu / ab gest no sats humil  30
Paraules tals / que puix sente per vil
Mas lom y art101 / dauant raho te vel

¶ O deu perque / no romp lamarga fel
Aquell qui veu / a son amich perir
Quant mes puix vol / tan dolsa mort sofrir  35
Gran sabor ha / puix se pren per tal zel
Tu pietat / com dorms en aquell cas
Quel cor de carn / fer sclatar no sabs
No tens poder / que tal fet no acabs
Qual tan cruell / quen tal cas not lloas.  40
-f. LXXXXv-

¶ Arquer nose / que tres ocells plagas
Ab vn sol colp / que no fos be content
Matant los dos / y el ters en stament
Que per mig mort / o prop de mort portas:
Mort en vn colp / tres bens me ha ferits  45
Los dos son morts / lutil y el delitos
E sil onest / perdes del cel recors
Sos derres jorns / serien ja finits

¶ Yo no puch dir / que no senta delits
Del pensament / puix que perdre nol vull  50
Enlo meu mal / algun be s i recull
Tal quel plaher / present met en oblits:
Pense cascu / quant fon ans de sa mort
Que perdut ell / yon avorresch tot be
Nose hon jau / si recort nol soste  55
Car tots mos senys / han perdut son report
-f. XCVIr [XCI]-

¶ Perquels delits / dels sauis yo recort
Reptant aquells / qui allarguen son dol
E yo sabi / que bona raho vol
Que null remey / es dolres del quis mort:  60
E tot quant lom / per sa voluntat fa
Se deu dressar / a alguna bona part
E que lo dol / si es colt yx dom tart
Car sertament / en ell delit esta

¶ Pero si dol / may rahol comporta  65
Aquest sera / que yo al present sostench
Un tal delit / ab sabor agray prench
Queldesijar / a altre be cor nom va:
Riure james / nom plach tant com est plor
Laygua dels vlls / res tant dolz no mapar  70
No prench enyor / si nom puch delitar
Contra lamort / me trob esforsat cor.
-f. XCVIv [XCI]-

¶ E si tosts temps / en continu no plor
De mon recort / aquella no m partesch
Ans vull que dol / me leix que sil jaquesch  75
Mon pensament / vull que muyra si mor
Puix que delit / a ma dolor segueix
Ingrat sere / si a ella no ma cost
Tal sentiment / del mal o be compost
Temps minual / mal e be tots jorns creix  80

¶ Un gran delit / en ma pensas nodreix
Quant algun fet / sens la mort della pens
Quant me percep / de dolor nom defens
Pensant que mort / per tots temps nos parteix
Aquest delit / la penssal fa espert:  85
Foch es mon mal / e mon be sembla fum
En aquest cas / de subeth102 e costum
Be sent durment / e mal quant so despert
-f. XCIIr-

¶ Yo no puch dir / que no sia desert
De tot delit / quant morta limagin  90
De mi mateix / mespant quant yo ma fin
Pensant sa mort / em par que non so cert
Tal mudament / he vist en temps tan breu
Que qui m volgui / a mi venir no pot
Ne sent / ne veu / n enten sil dich mon vot  95
E tot es be / puix es obra de deu
ArribaAbajo¶ Capitulo.IIII103


¶ Nos marauell / algu perque menyor
Car tot delit / es ja fora de mi
Tant com major / part daquell yo senti
Com es passat / se dobla ma dolor
Car yo crech cert / que lo temps es passat  5
Ab cor tot ferm / que tal ami no torn
Plagues a deu / quem desmembras lo jorn
Yl lloch a hon / amor ma delitat
-f. XCIIv-

¶ Si com lo temps / a ploure aparellat
Lo terraluent / les aploure auinent  10
Tota dolor / daltre mesqui yo sent
Quen ma dolor / sia passionat
Tot cas strem / me porta recordar
Lo propri dany / y el llunyament de be
Mas yom dolch mes / si algu mal damor te  15
Car en lafany / mes companyo e par

¶ Si en cas semblant / a nengu veig dolor
Yom dolch pus fort / e planyent he delit
Planch ell en mi / e trobe gran despit
Del que james / senti lo mal damor  20
E crech de cert / esser mal venturos
Qui major be / de amor sentira
Axi com yo / se que son be perdra
Y ab lo dolz tast / sentra mes lamargor.
-f. XCIIIr-

¶ Lo major be / de perdre es perillos  25
Mes quel mija / y el poch es pus segur
Que sin lo molt / hauia llonch atur
Tot be complit / seria entre nos
Mas dintre nos / nostre nemich portam
Qui menys de nos / lo delit nostre tol  30
E fora nos / de barranchs vn estol
Si com lo fum / voler de dona amam

¶ Tant son los dits / des lligants lo ligam
Que noy ha nuu / que puixca ser dit sech
En fer contrast / ves amor que nous llech  35
Dins nos mateix / medecines trobam
O nostramat / per son mal cor o cap
La suamor / no pot molt enuellir
O son voler / per temps han malaltir
E casos molts / don no veig hom escap.  40
-f. XCIIIv-

¶ Bem marauell / hon tanta dolor cap
Com en aquell / quin temps dolent e trist
Lo prosperant / ab lo recort ha vist
Lesperiment / solament a so rap:
No esperant / ja delectatio  45
Per mudament / primerament de si
E per defalt / de no trobar en qui
Plaure pogues / sa carn e la raho

¶ Mon remembrar / es ma confusio
E com no sent / que ben dega venir  50
Car he perdut / delit quant al sentir
Lenteniment / es obs que altren do
Habits nouells / seran no coneguts
E sera molt / sin aquest temps durant
Vida nom fall / lo delit esperant  55
Ans que aquells / ami sien venguts

  -f. XCIIIIr-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.V104


¶ Malament viu / qui pert delit de viure
Ell es aquell / qui nostra vidacaba
E la tristor / la destruu y menyscaba
Donchs si bem visch / per mort me puch scriure
Pus he perdut / a vos quim ereu vida  5
Per vos amar / del mon me contentaua
Y de les gents / tot grat abandonaua
E vos haueu / ma sperança escarnida

¶ La gran dolor / ha ma forsa aflaquida
Tant que pietat / so forsat de mi pendre  10
E quant en cor / fembrill me veig descendre
Vull mesforsar / e ma forsa es perida
Si com aquel / qui sar ma a vicis dona
Per vn gran temps / en habit aquells gira
No te poder / contra amor ne yra  15
Qui al començ / son voler abandona
-f. XCIIIIv-

¶ No es en mi / de tolre ma persona
E dapartar / del tot damor ma penssa
Dolor he ja / com noy trobe defensa
De so quem plau / la raho nes fellona  20
En tal contrast / la vida veig descrexer
Mas no la vull / si deu no la millora
Que voluntat / restant nola entrenyora
Com ellas veu / sens aquella mereixer

¶ Yo sens amor / bastara vos conexer  25
Perell passau / sens esser coneguda
Tal voluntat / com la mia es perduda
La vostra amant / qui nol plau damor pexer
La vostra amor daltramor nos contenta
Qui ama poch / altramor no li alta  30
Sana raho / e passio malalta
Te tot poder / per amor dar empenta.
-f. XCVr-

¶ Dolor damor / nouament me turmenta
Perques llonch temps / que dolors nom feriren
E mos volers / amar ja no sofiren  35
Nouellamor / nom penes que james senta
Amant a vos / he plagut ma natura
E contra vos / es que ami amasseu
Primors de por no ssé que us oblidasseu
Ne remetes / los fets ala natura  40

¶ En contr amor / ha vostre cor armadura
E per tostemps / ab la rahos consella
Sino amau / no es gran marauella
Car poch amor / no viu hon seny atura
Si passions damor / dins vos jutgassen  45
Fosseu del seny / quantseuol consellada
La voluntat / de dona namorada
No troba frens / aquella refrenassen
-f. XCVv-

¶ Si amadors / poder sentir bastassen
Les grans dolors / quen fi damor se prenen  50
Si ben comens / molts grans delits ne venen
Yo so ben sert / que damar se duptassen
Delit present / nostra pensa falaga
Que tal saber / de dolor venidora
Saber se pot / mas no es sentidora  55
La carn no sent / lo mal que per temps paga

¶ Qui es malalt / daquella dolsa plaga
No sab la mort / qual se veu manifesta
E de present / amor lo delit presta
Y al pensament / dolor vinent samaga:  60
Hom sab essent / lo delit quens aporta
E la dolor / de lluny a nos menassa
Ab vlls rients / lo delit nos abrassa
E la dolor / calla de tras la porta.
-f. XCVIr-

¶ Quant delit naix / la dolor jau mig morta  65
Y en poch instant / aquesta met sa forsa
Desig qui es / dolent en part la esforsa
E por de mal / venidor la conforta:
Lo be ates / no muntan suma tanta
Com ans daquell / hauer la pensa ordena  70
Y el pes damor / nol soste fort cadena
De per si cau / o prop terras decanta
ArribaAbajo¶ Capitulo.VI105


106¶ Por de pijor / a molts fa pendre mort
Per esquiuar / mal esdeuenidor
Si be la mort / ressembla cas pijor
Cell qui la pren / la te por bona sort
E de asso / Cato mostra cami:  5
E ly mes nom / hus dela libertat,
Car de tot als / pot esser lom forsat
Sino en morir / ques en lo franch juhy
-f. XCVIv-

¶ Algu pren mort / e reb nom de mezqui
Fugint perill / qui les dauant posat  10
Altre sera / de cor noble animat
Que vol morir / per la dolor de si
Venint en mans / de enemich seu potent,
Sobratlo cos / guerreja ab lo voler
De uensedor / encaras veu poder  15
Vol perdrel cos / per lespirit vensent

107¶ Del viure llonch / ja sent lo gran repos
Qui daquest carcre / lo viure auorreix
E la dolor / dela mort se parteix
Com loqui mor / comptes de mort a clos  20
Lla donchs virtut / la forsa multiplica
Del virtuos / que sa peticio ferma
En qualque part / on virtut la conferma
E sol a deu / del sperit suplica.
-f. XCVIIr-

¶ Alguns passats / que voluntat inica  25
Los feu morir / o la opinio vana
Aquests no llou / mas los de pensa sana
Volents morir / per fer lur arma rica
Perdent vn poch / per linfinit atendre
Guanyant lo goig / que al fill de deu molt costa  30
Gran es lo be / segons lo molt que costa
Que per la mort / de tal hom sagues vendre
ArribaAbajo¶ Capitulo.108


109 ¶ La gran dolor / que llengua no pot dir
Del quis veu mort / e no sab on yra
No sap son deu / si pera sil volra
O sin linfern / lo volra sabollir:
Semblant dolor / lo meu sperit sent  5
No sabent / que de vos deus ha ordenat
Car vostre mal / o be a mi es dat
Del que haureu / yon sere sofirent
-f. XCVIIv-

¶ Tu esperit / que has fet partiment
Ab aquell cos / qual yo he tant amat  10
Veges a mi / qui so apassionat
Y estich duptant / de ferte rahonament:
Lo lloch hon est / me fara cambiar
Lenteniment / de so quet voldre dir
Goig e tristor / per tu he yo a complir  15
En tu esta / quant deu me voldra dar

¶ Preguant a deu / les mans nom cal plegar
Car fet es tot / quant li pot auenir
Si es al cel / nos pot lo be exprimir
Si en infern / en foll es mon pregar  20
Si es axi / anullam lesperit
Sia tornat / mon esser en no res
E majorment / sil lloch tal per mi es
No sia yo / de tant adolorit
-f. XCVIIIr-

¶ No se que dir / quem fartas dauer dit  25
So que no vull / ne trop quem satisfes
Si vaig o pens / en temps en va despes
De tot quant fas / ans de fer me penit:
No planch lo dany / de mon delit perdut
Tant es la por / quem ve de son gran mal  30
Tot mal es poch / sino es perpetual
E tem aquest / no laja merexcut.

Lo dan de mort / es molt mes que temut
E tolne part / esser a tots ygual
O tu dolor / sies me cominal  35
En contra oblit / vulles me ser escut
Fir me lo cor / e tots los senys me pren
Fartat en mi / car nom defens de tu
Donam tant mal / que memplanga cascu
Tant com tu pots / lo teu poder mesten  40

  -f. XCVIIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.VII110


111¶ Que val delit /puix no es conegut
Ans es fastig / quant es molt costumat
So per que mort / nos haurem atrassat
Dins molt breu temps / volrem auer perdut:
E so de que / no ymaginarem  5
Quel perdreus fos / vna poca dolor
Si cas hi ve / sentim tal amargor
Que de bon grat / vida abandonarem

¶ En aquest punt / yom trop en tal estrem
So que volgui / ab molt estrem ardor  10
Torna en mi / vna lenta calor
E puix perdent / mortal dolor me prem:
Tal mudament / en si hom no veura
Com en mi veig / per nostre pratiment
La mort ho fa / quim toll mon be present  15
Del venidor / sab deu lo que sera.
-f. XCIXr-

¶ Molts han perdut / allo que ve he va
Fills e muller / e part de llur argent
E restals cor / ab vll esperdiment
E may virtut / en llur cor habita  20
E yo tinch clos / e sagellat proces
Que per null temps / delit yo sentire
Ne planch lo dany / per hon ma dolor ve
Mas laspra mort / don son mal vengut es

¶ Un poch delit / en ma dolor es pres  25
Ja sent plaher / com mon cor mal soste
Pensant per qui / ne don ma dolor ve
Ami no plau / de dolor ser defes
O tu qui est / fora del present mon
E veus a mi / per ta mort mal passar  30
Acapta gracia / quem puixques auissar
Quins esperits / a tu de prop te son.
-f. XCIXv-

¶ La mort qui tol / lo agradable don
Que vida y sort / als homens volch donar
Quant es de mi / ma tolt sens mi matar  35
De nostres temps / me resta lo que fon:
D aquest present / a tot hom do ma part
Car no y ha res / quem vinga en plaher
Del venidor / no vull hauer esper
Puix la tristor / es ami ver esguart  40

¶ Nom dolre tant / quen dolor sia fart
Ans ma dolor / yo prench per mon mester
Mon cor de carn / es pus fort quel asser
Puix ell es viu / y entre nos es depart
Quant lesperit / del cos li viu partir  45
E li doni / lo derrer abraç fret
Conech de mi / que amor non te son dret
Que ab cor sancer / ho pogui soferir
-f. Cr-

¶ En molt breu temps / lom nos pot dolorir
Tant com despuix / ab lentendr es constret  50
Car per gran torp / tots temps no ha fet
Dolor vol temps / si lom tot la sentir
E majorment / com raho ja pareix
Car si nou fa / tostsi mescla conort
Massa es foll / lo quis fa tan gran tort  55
Si cascun jorn / son dol foll no perteix.

¶ Nom jutg algu / si primer no coneix
Si tinch raho / per dolrem desta mort
Enella fonch / complit lo meu deport
Ella finint / lo mon per mi feneix  60
Qui s tan cruel / que nos dolga de si
E de aquell / quen part mes que a si dol
Donchs si algu / pogue fer honest dol
Llisensiat / no fonch mes que ami.
-f. Cv-

¶ O Mort que fas / lom venturos mesqui  65
Yl ple de goig / tu mijansant se dol
De tu ha por / quant es de jus lo sol
Dolor sens tu / no hauria cami
Tu est damor / son enemich mortal
Fahent partir / los coratges vnits  70
Ab ton colp sert / has mort los meus delits
Gustar nos pot / beton amargos mal
ArribaAbajo¶ Capitulo.VIII112


113Si per nulll114 temps / cregui ser amador
En mi conech / damor poch sentiment
Si mi compar / al comu de la gent
Es veritat / quen mi trop gran amor
Pero si guart / que fonch lo temps passat  5
Y lo que amor / pot fer en lloch dispost
Nom damador / solament nom acost
Car tant com dech no so apassionat
-f. CIr-

¶ Morta es ja / la que tant he amat
Mas yo son viu / vehent ella morir  10
Ab gran amor / nos pot be soferir
Que della mort / me puixca hauer llunyat
Lla dech anar / hon es lo seu cami
Nose quem te / quen asso nom acort
Sembla que u vull / mas no es ver puix mort  15
Res no la tol / al qui ella vol per si

Tu que resta / que vida no fini
Com prop la mort / yo la viu acostar
Dient plorant / no vullau mi lexar
Hajau dolor / dela dolor de mi  20
O cor maluat / de quis veu en tal cas
Com pessejat / o sens sanch no roman
Molt poca amor / e pietat molt gran
Degra bastar / que senyal gran mostras
-f. CIv-

¶ Qui es aquell / quen dolre abastas  25
Lo piados / mal dela mort vengut
O cruel mal / qui tolls la jouentut
E fas podrir / les carns dins en la vas
El esperit ple de por volant va
Al incert lloch / tement leternal dan  30
Tot lo delit / present deça roman
Qui es aquell / que de mort no dupta.

¶ Qui sera aquell / qui la mort planyera
Daltri y de si / tant com es lo gran mal
Sentir nos pot / lo damnatge mortal  35
Molt menys lo sap / qui mort james tenpta
O cruell mal / donant departiment
Per tots los tems / als coratges vnits
Mos sentiments / estan esbalayts
Mon sperit / no te son sentiment  40
-f. CIIr-

¶ Tots mos amichs / hajen complanyiment
De mi segons / veuran ma passio
Haja delit / lo meu fals companyo
Y lembejos / qui de mal delit sent
Car tant com puxch / me dolch e dolrem vull  45
E com nom dolch / assats pas desplaher
Car yo desig / que perdes tot plaher
E que james / sessas plorar mon vll

¶ Tant poch no am / que ma cara no embolch
Daygua de plor / sa vida y mort pensant  50
En tristor vinch / dela vida membrant
E de sa mort / aytant com puch me dolch:
No bast en mes / en mi no puch fer pus
Sino obehir / lo que ma dolor vol
Ans perdre vull / la raho si lam tol  55
Mas pvis no muyr / de pocamor ma cus

  -f. CIIv-  


ArribaAbajo¶ Capitulo.IX115


116 ¶ Mon mal no es tant / com en altre n vench
Yo le fet gran / preant molt lo que pert
Car vehent me / de tot amor desert
La terram fall / e al cel nom estench
Mentre no pens / yo trob algun repos  5
Mas lesperit meu / tostemps esta trist
Per labit pres / que tostemps esta trist
Dun negre drap / e cilici molt gros

¶ Nom fa delit / res pertanyent al cos
Puix lesperit / no yes participant  10
Natura en mi / fa vsament obrant
Vol quem esforç / e mon decret noy pos
Hoch e del tot / vensut per labit vell
No prench delit / e en res foral costum
Pensant mos mals / tot lo temps hi consum  15
E sent hi be / puix me delit enell.
-f. CIIIr-

¶ No trop en mi / voler e menys consell
A desijar / cosa alguna del mon
Mos pensaments / recullits dins mi son
Per no pensar / res que sia daquell  20
Lo dia clar / volria fos escur
Adulaments e plors / en lloch de cants
No te lo mon / cossos ami bastants
A fer que dol / per tots temps no atur

¶ Per ignorar / be tot hom se procura  25
Grossos delits / no sabent quant se nou
Fora tot seny / es qui sos comptes clou
Que perdut ells / del mon se desnatura.
Asso es ver / mas tristor me te pres
Tant que delit / sent com tal me conech  30
E sap fer tant / que tot delit renech
Ne puch sentir / altren senta james.
-f. CIIIv-

¶ Molts han jaquit / lo mon sens perdre res
Sols per consell / de llur bona raho
E yol jaquexch / per falsa opinio  35
Pensant que pert / lo mon y tot quant es
Mon foll pensar / me dispon voler tal
Que follament / a fet a mi amar
E yo forsat / de aquell apartar
Me par ser bo / tot quant a tots es mal  40

Puix que lo mon / ne cosa dell nom val
A relleuar / la causa de ser trist
Ami plau be / la tristor que yo vist
Delit hi sent / mentre yom trobe tal
A deu suplich / quel viure nom allarch  45
Puix me rou tant / aquest continu verm
Emetan mi / aquest preposit ferm
Perque anant / a ell no trobe embarch