Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

Aquest missal fes fet per la scelebratió de les missas de les ànimes...

Església Catòlica
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Índexs de miniatures
 
Índex 3
 


f. XXVIr

f. XXVIv

f. XXVIIr

f. XXVIIv

f. XXVIIIr

f. XXVIIIv

f. XXIXr

f. XXIXv

f. XXXr

f. XXXv

f. XXXIr

f. XXXIv

f. XXXIIr

f. XXXIIv

[f. XXXIIIr]

[f. XXXIIIv]

[f. XXXIVr]

[f. XXXIVv]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.: foli   r: recto   v: verso