Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice
Abajo

Lamentació de Biblis [Fragmenta]

Joan Roís de Corella


Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Edició crítica [de] Josep Lluís Martos, Biblioteca Sanchis Guarner 55, IIFV-PAM, Alacant-Barcelona 2001, pp. 199-206, ISBN: 84-8415-279-0.

Nota prèvia: Aquest document forma part de l'apartat Intertextualitats del Projecte d'investigació «Biblioteca Multimèdia Tirant lo Blanc» (Ministeri de Ciència i Tecnologia, referència BFF-2002-01273). L'objectiu fonamental consisteix a mostrar, en forma de citació, aquells fragments d'altres obres que han influït directament o a través de fonts interposades en la composició del Tirant lo Blanc i del Guillem de Varoic i que anomenem 'Intertextualitats'.1

Per la presència de Corella a Martorell veg. Riquer 1990; Garriga 1991; Miralles 1991b; Badia 1993a; Hauf 1993a; Cingolani 1995-96; Pujol 1995-96; Annicchiarico 1996, 1998, 1999; Guia 1996.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 200, línies 40-41)

Yo bé veig que la bellea de Cauno no mereix sinó per mi ésser possehida

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 247, p. 540, 27 - p. 541, 1.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 200, línies 54-55)

Mas, per què assage igualar les leys divines ab les nostres humanes

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 268, 576, 33.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 201, línies 73-74)

En la altra acceptant lo blanch paper, ab estudi de enamorades paraules

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 250, 544, 20.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 202, línies 83-88)

Si desiges saber què vull, plauria'm, sens dir-te mon nom, la causa de ma dolor te fos palesa, ne per tu fos coneguda yo ésser Biblis, fins que la esperança de mos desigs fos certa de la granea de ma benvolença. E porian ésser mostra (ms. J vera mostra) la magrea de ma cara e los ulls humits sovent de piadoses làgremes. E, si·t recordes (...)

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 250, 544, 11-13.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 202, línies 95-98)

Puix tens poder de perdre ho restaurar ma vida, elegeix lo que més te plàcia, mas penssa que la que t'escriu no t'és enemigua. Ans, encara que·t sia germana, desige ab deute pus acostat (ms. J més acostat) ligar-me ab tu.

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 250, 544, 14-17.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, pp. 202-203, línies 108 - 110)

E no vulles meréxer ésser escrit damunt lo meu sepulcre causa de la pèrdua de ma vida.

TB: Hauf-Escartí 1992, I: cap. 158, 373, 18-19.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, pp. 202 - 203, línies 108-110 )

E no vulles meréxer ésser escrit damunt lo meu sepulcre causa de la pèrdua de ma vida.

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 291, 619, 24-25.

TB: Vives 2004.
ArribaAbajoCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 204, línies 145-146)

E, si mes paraules no·l moguessen a piatat, haguera dolor de les mies làgremes e de la tristor de la mia cara.

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 246, 539, 29-30.

TB: Vives 2004.
ArribaCorella, Lamentació de Biblis (Martos 2001, p. 205, línies 170-171)

moltes vegades assagí, ab dolces paraules, robar lo premi de sa honestat.

TB: Hauf-Escartí 1992, II: cap. 246, 539, 27-29.

TB: Vives 2004.

Indice